Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
CN
Tính
CD
Bích
Anh
Phong
Địa
Liễu
Văn
Chung
2S
Dũng

Dũng
Anh
Phong
Văn
Chung
3S Toán
Tòng
Hóa
Minh
Toán
Tòng
Tin
Luật
Sinh
ThanhSi
4S Địa
Liễu
Sử
Du
Hóa
Minh
5S Sinh
ThanhSi
-x- -x- -x- -x- SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
Toán
Dự

Tính
Toán
Dự

Tính
Văn
Sơn
2S Hóa
ThanhH
Địa
Liễu
CN
Tính
3S Hóa
ThanhH
Địa
Liễu
Anh
Kiều
Văn
Sơn
Tin
Luật
4S Sinh
ThanhSi
CD
Bích
Sử
Tâm
Sinh
ThanhSi
5S Anh
Kiều
-x- -x- -x- -x- SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn
Toán
Chơn
Sử
Tâm

PhượngL
Hóa
Ngà
Tin
Luật
2S Địa
Liễu
Văn
Chung
Sinh
Vân
3S Toán
Chơn
Địa
Liễu
Anh
B.Hạnh
Anh
B.Hạnh
Hóa
Ngà
4S Văn
Chung
CD
Bích

PhượngL
CN
Tính
5S Sinh
Vân
-x- -x- -x- -x- SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu
Toán
Thu
Hóa
Minh
CD
Bích
Anh
T.Hạnh
Sinh
Vân
2S Sinh
Vân


Sử
Tâm
3S Địa
Liễu
Anh
T.Hạnh
Toán
Thu
Văn
Sơn
Địa
Liễu
Hóa
Minh
4S

Văn
Sơn
CN
Tính
Tin
Luật
5S -x- -x- -x- -x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Kiều
CD
Bích
Văn
Chung
Hóa
Ngà
Tin
Luật
CN
Tính
2S Anh
Kiều
Địa
Liễu
Địa
Liễu

Tính
Hóa
Ngà
3S Sinh
T.Nhi
Toán
Niên

Tính
Văn
Chung
Anh
Kiều
Sinh
T.Nhi
4S Toán
Niên
Sử
Tâm
5S -x- -x- -x- -x- SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Vân
Anh
T.Hạnh
Toán
Chơn
Anh
T.Hạnh
Địa
DuyênĐ
Sử
Tâm
2S CN
Huy
CD
Bích
Hóa
Ngà
Tin
Luật
3S Sinh
Vân
Toán
Chơn
Sử
Tâm
Địa
DuyênĐ
Văn
Chung

Anh
4S Văn
Chung
Văn
Chung
Hóa
Ngà
Sinh
Vân
5S
Anh
-x- -x- -x- -x- SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
T.Nhi
Hóa
ThanhH
Địa
DuyênĐ
Văn
Sơn
Văn
Sơn
Anh
Phong
2S Sinh
T.Nhi
Sử
Du

Anh
3S CN
Huy

Anh
Toán
An
CD
Bích
Địa
DuyênĐ
Hóa
ThanhH
4S Toán
An
Tin
Nguyên
Anh
Phong
Sử
Du
Sinh
T.Nhi
5S -x- -x- -x- -x- SH
T.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhSi
Văn
Chung
Hóa
Ngà
Sử
Du

PhượngL
Hóa
Ngà
2S Sinh
ThanhSi
Địa
DuyênĐ
CD
Bích
Sử
Du
Sinh
ThanhSi
3S Văn
Chung
Toán
Liêm

PhượngL
Toán
Liêm
Văn
Chung
4S Anh
B.Hạnh
Tin
Nguyên
Địa
DuyênĐ
Anh
B.Hạnh
CN
Huy
5S -x- -x- -x- -x- SH
ThanhSi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Toán
Liêm
Anh
Ngọc
Địa
DuyênĐ
Toán
Liêm
Sinh
ThanhSi
2S Sử
Du
Văn
Sơn
Văn
Sơn
3S Sinh
ThanhSi
CD
Bích
Tin
Nguyên

PhượngL
4S CN
Huy
Sử
Du
Địa
DuyênĐ

PhượngL
Anh
Ngọc
Hóa
ThanhH
5S Hóa
ThanhH
-x- -x- -x- -x- SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhTD
Toán
An
Anh
Phong
Văn
Chung
Văn
Chung
Toán
An
2S Văn
Chung
Sinh
Vân
Hóa
Phường
3S
Anh
Văn
Chung
-x- Hóa
Phường
4S
Anh
Toán
An
-x- -x-
5S -x- -x- -x- SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ưng
Hóa
Hùng
Toán
An
Anh
HưngA
Anh
HưngA

Ưng
2S Văn
Thương
CN
Ưng
Hóa
Hùng
3S Toán
An
Tin
Hải
CD
Du
Tin
Hải
CN
Ưng
4S
Ưng
Văn
Thương
Địa
PhượngĐ
Sử
Quốc
Sinh
Đều
5S -x- -x- -x- -x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
An
Văn
HạnhV
Văn
HạnhV
Sử
Quốc
Hóa

Sinh
Đều
2S Toán
An
Tin
Hải
Địa
PhượngĐ
Tin
Hải
CN
Dũng
3S
Tính
Hóa

Anh
T.Hạnh

Tính
Toán
An
4S CN
Dũng
Anh
T.Hạnh
5S CD
Du
-x- -x- -x- -x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thúy
CN
Dũng
Tin
Hải
Anh
Kiều
Tin
Hải
Hóa

2S Sinh
Thúy
Sử
Quốc
Văn
Thi
Hóa

3S Anh
Kiều

Huy

Huy
Toán
Mường
Văn
Thi
CN
Dũng
4S Toán
Mường
Địa
PhượngĐ
CD
Du
5S -x- -x- -x- -x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC

Toán
Niên
Toán
Niên
Tin
Nguyên
Anh
Kiều
CN

2S Văn
Loan
Văn
Loan


3S CD
Du
Tin
Nguyên
CN

Hóa
Ngà
4S Anh
Kiều
Sử
Quốc
Hóa
Ngà


Sinh
Thúy
5S Địa
Liễu
-x- -x- -x- -x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Tòng
Hóa
Phường
Địa
Liễu
Toán
Tòng
Toán
Tòng
CN
Dũng
2S Tin
Nguyên
Tin
Nguyên
Hóa
Phường
3S Sinh
Thúy
Văn
HạnhV
Văn
HạnhV

Thông

Thông
CD
Du
4S Anh
Ly
CN
Dũng
Sử
Quốc
Anh
Ly
5S -x- -x- -x- -x- SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ly
Tin
Nguyên
Văn
Thi

Thông
Hóa
Phường
Anh
Ly
2S Sinh
Đều
CN
Anh
Toán
Chơn

Thông
3S Anh
Ly
Hóa
Phường
Văn
Thi
Sử
Quốc
Toán
Chơn
4S CD
Du
CN
Anh
Địa
Liễu
5S Tin
Nguyên
-x- -x- -x- -x- SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Anh
Sử
Quốc
Anh
T.Hạnh
Văn
Thi
Văn
Thi
Hóa
Hùng
2S
Anh
Tin
Nguyên

Anh
3S CD
Du
Hóa
Hùng
CN
Anh
Sử
Quốc
Toán
Tòng
Sinh
Vân
4S Địa
Liễu
Anh
T.Hạnh
Địa
Liễu
Tin
Nguyên
CN
Anh
5S Toán
Tòng
-x- -x- -x- -x- SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Đều
Địa
PhượngĐ
Toán
Thu
Địa
PhượngĐ
CN
Ưng
Toán
Thu
2S CN
Ưng
Anh
T.Hạnh
Tin
Nguyên
Sử
Quốc

Ưng
3S Tin
Nguyên
Sử
Quốc
Anh
T.Hạnh
Văn
Loan
CD
Du
Sinh
Đều
4S Văn
Loan
Hóa
Hùng

Ưng
Hóa
Hùng
5S -x- -x- -x- -x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Huy
CD
Du
Tin
Nguyên
CN

Sử
Quốc
Hóa
Phường
2S CN

Địa
PhượngĐ
Văn
Thương
Sử
Quốc
Anh
HưngA

Huy
3S Toán
Thu
Tin
Nguyên
Địa
PhượngĐ
Toán
Thu
4S Văn
Thương

Huy
Sinh
Vân
Anh
HưngA
Hóa
Phường
5S -x- -x- -x- -x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh