Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Dự
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C02
Toán
--- 12C02
Toán
--- ---
2S --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Niên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 11B04
Toán
11B04
Toán
--- -x- -x-
2S --- --- -x- -x-
3S --- 12C05
Toán
--- --- -x- -x-
4S 12C05
Toán
--- --- -x- -x-
5S --- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chơn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C03
CC
12C03
Toán
12C06
Toán
-x- -x- -x-
2S --- 11B06
Toán
-x- -x- ---
3S 12C03
Toán
12C06
Toán
-x- -x- 11B06
Toán
4S --- -x- -x-
5S -x- --- --- -x- -x- 12C03
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C09
Toán
--- --- 12C09
Toán
---
2S --- --- --- --- ---
3S --- 12C08
Toán
--- --- 12C08
Toán
---
4S --- --- --- --- ---
5S --- --- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tòng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B05
CC
--- --- 11B05
Toán
11B05
Toán
-x-
2S --- --- --- -x-
3S 12C01
Toán
--- --- 12C01
Toán
11B07
Toán
-x-
4S --- --- -x-
5S 11B07
Toán
--- --- --- --- 11B05
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C04
CC
12C04
Toán
11B08
Toán
--- -x- 11B08
Toán
2S --- --- -x- ---
3S 11B09
Toán
--- 12C04
Toán
--- -x- 11B09
Toán
4S --- --- --- -x-
5S -x- -x- -x- -x- -x- 12C04
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- --- -x-
2S --- --- --- --- --- -x-
3S --- --- --- 11B03
Toán
--- -x-
4S 11B03
Toán
--- --- --- -x-
5S --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Luật
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- -x- 12C05
Tin
12C03
Tin
2S -x- -x- -x- -x- --- 12C06
Tin
3S -x- -x- -x- -x- 12C01
Tin
12C02
Tin
4S -x- -x- -x- -x- --- 12C04
Tin
5S -x- -x- -x- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tính
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C01
CN
12C02

--- 12C02

12C05
CN
2S --- --- --- 12C05

12C02
CN
3S --- 11B02

12C05

--- 11B02

---
4S --- --- 12C04
CN
12C03
CN
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B04
CC
--- --- 11B09
CN
--- 11B04
CN
2S 11B09
CN
--- --- 12C04

--- 11B04

3S --- --- --- 11B04
CN
---
4S 12C04

--- --- 11B04

--- ---
5S --- --- --- --- 11B04
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Huy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B09
CC
-x- -x- -x- -x- -x-
2S 12C06
CN
--- --- --- --- 11B09

3S 12C07
CN
11B03

11B03

--- --- ---
4S 12C09
CN
11B09

--- --- 12C08
CN
5S --- --- --- -x- -x- 11B09
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thông
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- 11B06

--- ---
2S --- --- --- 11B06

---
3S --- --- --- 11B05

11B05

---
4S --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Dũng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C01
CC
11B03
CN
--- --- --- 11B05
CN
2S 12C01

12C01

--- --- --- 11B02
CN
3S --- --- --- --- 11B03
CN
4S 11B02
CN
11B05
CN
--- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- 12C01
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Anh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B07
CC
-x- -x- -x- -x- -x-
2S 11B07

11B06
CN
12C07

--- --- 11B07

3S 12C10

12C07

11B07
CN
--- --- 12C06

4S 12C10

11B06
CN
--- --- 11B07
CN
5S 12C06

--- --- --- 11B07
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ưng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B01
CC
--- --- --- 11B08
CN
11B01

2S 11B08
CN
--- --- --- 11B01
CN
11B08

3S --- --- --- --- --- 11B01
CN
4S 11B01

--- --- --- 11B08

---
5S --- --- --- --- 11B01
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Minh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- 12C04
Hóa
-x- -x- -x-
2S -x- -x- -x- -x- ---
3S -x- -x- 12C01
Hóa
-x- -x- 12C04
Hóa
4S -x- -x- -x- -x- 12C01
Hóa
5S -x- -x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hùng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 11B01
Hóa
--- --- --- 11B07
Hóa
2S --- --- --- --- 11B01
Hóa
3S --- 11B07
Hóa
--- --- --- ---
4S --- 11B08
Hóa
--- --- --- 11B08
Hóa
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngà
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- 12C08
Hóa
12C05
Hóa
12C03
Hóa
12C08
Hóa
2S --- --- 12C06
Hóa
12C05
Hóa
3S --- --- --- --- 11B04
Hóa
12C03
Hóa
4S --- --- 11B04
Hóa
12C06
Hóa
---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhH
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C02
CC
12C07
Hóa
--- --- --- ---
2S 12C02
Hóa
--- --- --- --- ---
3S 12C02
Hóa
--- --- --- 12C07
Hóa
4S --- --- --- --- --- 12C09
Hóa
5S 12C09
Hóa
--- --- --- --- 12C02
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 11B05
Hóa
-x- --- 11B06
Hóa
11B09
Hóa
2S --- -x- --- 12C10
Hóa
11B05
Hóa
3S --- 11B06
Hóa
-x- --- 12C10
Hóa
4S --- -x- --- 11B09
Hóa
5S --- --- -x- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhSi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C08
CC
--- --- --- --- 12C09
Sinh
2S 12C08
Sinh
--- --- --- --- 12C08
Sinh
3S 12C09
Sinh
--- --- --- --- 12C01
Sinh
4S 12C02
Sinh
--- --- --- --- 12C02
Sinh
5S 12C01
Sinh
--- -x- -x- -x- 12C08
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thúy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B03
CC
--- --- --- --- -x-
2S 11B03
Sinh
--- --- --- --- ---
3S 11B05
Sinh
--- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- 11B04
Sinh
5S --- --- --- --- --- 11B03
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Sơn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- 12C07
Văn
12C07
Văn
12C02
Văn
2S --- 12C09
Văn
--- 12C09
Văn
3S --- --- 12C04
Văn
12C02
Văn
4S --- 12C04
Văn
--- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chung
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C08
Văn
12C05
Văn
12C10
Văn
12C10
Văn
12C01
Văn
2S 12C10
Văn
12C03
Văn
12C01
Văn
3S 12C08
Văn
12C10
Văn
12C05
Văn
12C06
Văn
12C08
Văn
4S 12C06
Văn
12C03
Văn
12C06
Văn
---
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- 11B06
Văn
11B07
Văn
11B07
Văn
-x-
2S --- --- 11B03
Văn
-x-
3S --- --- --- 11B06
Văn
11B03
Văn
-x-
4S --- --- --- -x-
5S --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tâm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- 12C03
Sử
-x- --- 12C06
Sử
2S -x- -x- --- -x- --- 12C04
Sử
3S -x- -x- 12C06
Sử
-x- --- ---
4S -x- -x- 12C02
Sử
-x- --- 12C05
Sử
5S -x- -x- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Du
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C09
CC
11B09
CD
--- 12C08
Sử
-x- -x-
2S 12C09
Sử
12C07
Sử
--- --- 12C08
Sử
---
3S 11B07
CD
11B04
CD
--- 11B01
CD
11B08
CD
11B05
CD
4S 11B06
CD
12C09
Sử
--- 12C07
Sử
12C01
Sử
11B03
CD
5S 11B02
CD
--- --- --- --- 12C09
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bích
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C05
CD
12C01
CD
12C04
CD
--- -x-
2S --- 12C06
CD
--- 12C08
CD
--- -x-
3S --- --- 12C09
CD
12C07
CD
--- -x-
4S --- 12C02
CD
12C03
CD
--- --- -x-
5S --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quốc
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 11B07
Sử
--- 11B02
Sử
11B09
Sử
---
2S --- 11B03
Sử
--- 11B09
Sử
11B08
Sử
---
3S --- 11B08
Sử
--- 11B07
Sử
11B06
Sử
---
4S --- 11B04
Sử
--- 11B05
Sử
11B01
Sử
---
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngĐ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 11B08
Địa
--- 11B08
Địa
--- ---
2S --- 11B09
Địa
--- 11B02
Địa
--- ---
3S --- --- --- 11B09
Địa
--- ---
4S --- 11B03
Địa
--- 11B01
Địa
--- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
DuyênĐ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- 12C07
Địa
12C09
Địa
12C06
Địa
-x-
2S --- --- 12C08
Địa
-x-
3S --- --- 12C06
Địa
12C07
Địa
-x-
4S --- --- 12C09
Địa
12C08
Địa
-x-
5S --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liễu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- -x- 11B05
Địa
--- 12C01
Địa
---
2S 12C03
Địa
12C05
Địa
12C05
Địa
--- 12C02
Địa
---
3S 12C04
Địa
12C03
Địa
12C02
Địa
--- 12C04
Địa
---
4S 11B07
Địa
12C01
Địa
11B07
Địa
--- 11B06
Địa
---
5S 11B04
Địa
--- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phong
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- 12C10
Anh
12C01
Anh
--- 12C07
Anh
2S --- --- 12C01
Anh
---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- 12C07
Anh
--- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngọc
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- 12C09
Anh
--- --- ---
2S --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- 12C09
Anh
---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Kiều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C05
CC
-x- -x- 11B03
Anh
11B04
Anh
-x-
2S 12C05
Anh
-x- -x- -x-
3S 11B03
Anh
-x- -x- 12C02
Anh
12C05
Anh
-x-
4S 11B04
Anh
-x- -x- -x-
5S 12C02
Anh
-x- -x- --- --- 12C05
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
HưngA
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- 11B01
Anh
11B01
Anh
---
2S --- --- --- 11B09
Anh
---
3S --- --- --- --- ---
4S --- --- --- 11B09
Anh
--- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- 11B02
Hóa
11B03
Hóa
2S --- --- --- --- 11B03
Hóa
3S --- --- 11B02
Hóa
--- --- ---
4S --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
T.Hạnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C06
Anh
11B07
Anh
12C06
Anh
12C04
Anh
---
2S --- 11B08
Anh
---
3S --- 12C04
Anh
11B08
Anh
11B02
Anh
--- ---
4S --- 11B07
Anh
11B02
Anh
---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Vân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C06
CC
-x- -x- -x- -x- 12C04
Sinh
2S 12C04
Sinh
--- 12C10
Sinh
--- --- 12C03
Sinh
3S 12C06
Sinh
--- --- --- 11B07
Sinh
4S --- --- 11B09
Sinh
--- --- 12C06
Sinh
5S 12C03
Sinh
--- --- --- --- 12C06
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngL
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- 12C03

12C08

-x-
2S --- --- --- --- ---
3S --- --- --- 12C08

12C09

---
4S --- --- --- 12C09

12C03

---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Nguyên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 11B06
Tin
11B09
Tin
11B04
Tin
-x- -x-
2S 11B05
Tin
11B07
Tin
11B05
Tin
11B08
Tin
-x- -x-
3S 11B08
Tin
11B09
Tin
11B04
Tin
12C09
Tin
-x- -x-
4S --- 12C07
Tin
12C08
Tin
11B07
Tin
-x- -x-
5S 11B06
Tin
--- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
B.Hạnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2S --- --- --- --- --- ---
3S --- --- --- 12C03
Anh
12C03
Anh
---
4S 12C08
Anh
--- --- 12C08
Anh
---
5S --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- 11B03
Tin
--- 11B03
Tin
---
2S --- --- 11B02
Tin
--- 11B02
Tin
---
3S --- --- 11B01
Tin
--- 11B01
Tin
---
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C10
CC
--- --- --- --- ---
2S --- --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- 12C10
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
An
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B02
CC
12C10
Toán
11B01
Toán
--- --- 12C10
Toán
2S 11B02
Toán
--- ---
3S 11B01
Toán
12C07
Toán
--- --- 11B02
Toán
4S 12C07
Toán
12C10
Toán
--- ---
5S --- --- --- 11B02
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B08
CC
--- --- --- --- 11B02
Sinh
2S 11B06
Sinh
--- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- 11B08
Sinh
4S --- --- --- --- --- 11B01
Sinh
5S --- --- --- --- --- 11B08
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ly
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B06
CC
--- --- --- --- 11B06
Anh
2S --- --- --- --- ---
3S 11B06
Anh
--- --- --- --- ---
4S 11B05
Anh
--- --- --- --- 11B05
Anh
5S --- --- --- --- 11B06
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
HạnhV
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 11B02
Văn
11B02
Văn
--- --- ---
2S --- --- --- --- ---
3S --- 11B05
Văn
11B05
Văn
--- --- ---
4S --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Loan
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2S 11B04
Văn
--- --- 11B04
Văn
--- ---
3S --- --- 11B08
Văn
--- ---
4S 11B08
Văn
--- --- --- ---
5S --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
T.Nhi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C07
CC
--- --- --- --- -x-
2S 12C07
Sinh
--- --- --- --- -x-
3S 12C05
Sinh
--- --- --- --- 12C05
Sinh
4S -x- --- --- --- --- 12C07
Sinh
5S -x- --- --- --- --- 12C07
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thương
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2S 11B01
Văn
-x- 11B09
Văn
-x- -x- ---
3S -x- -x- -x- ---
4S 11B09
Văn
-x- 11B01
Văn
-x- -x- ---
5S -x- --- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 30/05/2020 08:29

Trở lên trên đỉnh