Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
Hóa
Minh
Anh
Phong
Hóa
Minh
Toán
Tòng

Dũng
2S Văn
Chung
CN
Tính
Sinh
ThanhSi
3S Toán
Tòng
Địa
Liễu
-x- Tin
Luật
Sử
Du
4S
Dũng
CD
Bích
-x- Anh
Phong
Địa
Liễu
5S Văn
Chung
-x- -x- -x- SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
Sử
Thủy
Toán
Dự
Toán
Dự
CN
Tính
Hóa
ThanhH
2S Sinh
ThanhSi
CD
Bích

Tính
3S Văn
Nhạn
Hóa
ThanhH
Anh
Kiều
-x- Địa
Liễu
4S Anh
Kiều
Văn
Nhạn
Địa
Liễu
-x- Tin
Luật

Tính
5S -x- -x- -x- SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn

PhượngL
Toán
Chơn
CN
Tính
Sử
Tâm
Hóa
Ngà
2S Toán
Chơn
Địa
Liễu
Tin
Luật
3S Văn
Nhạn
Văn
Nhạn
-x- Anh
B.Hạnh
Anh
B.Hạnh
4S Địa
Liễu
Hóa
Ngà
-x-
PhượngL
5S Sinh
Vân
CD
Bích
-x- -x- -x- SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu
Văn
Sơn
Văn
Sơn
CD
Bích
Tin
Luật
Sinh
Vân
2S

Địa
Liễu
Hóa
Minh
Sử
Tâm
CN
Tính
3S Toán
Thu
Anh
T.Hạnh
Toán
Thu
-x- Anh
T.Hạnh


4S Hóa
Minh
-x-
5S Địa
Liễu
-x- -x- -x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Kiều
Văn
Chung
Văn
Chung
Toán
Niên
Anh
Kiều
Địa
Liễu
2S Địa
Liễu
CD
Bích
Tin
Luật
3S Anh
Kiều
CN
Tính
Toán
Niên
-x- Sử
Tâm
Hóa
Ngà
4S Hóa
Ngà

Tính
-x-
Tính
Sinh
T.Nhi
5S -x- -x- -x- SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Vân
Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
Sử
Thủy
Địa
DuyênĐ
Tin
Luật
2S Hóa
Ngà
Sử
Thủy
CD
Bích
Toán
Chơn
3S Sinh
Vân
Văn
Chung
Toán
Chơn
-x- Văn
Chung
4S
Anh
Địa
DuyênĐ
-x-
Anh
5S CN
Huy
Hóa
Ngà
-x- -x- -x- SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
T.Nhi
CD
Bích
Địa
DuyênĐ
Văn
Sơn
Anh
Phong
Văn
Sơn
2S Tin
Nguyên
Hóa
ThanhH
Sử
Thủy
3S Anh
Phong

Anh
Toán
An
-x- Toán
An
Sinh
T.Nhi
4S CN
Huy
-x- Địa
DuyênĐ
Hóa
ThanhH
5S
Anh
Sử
Thủy
-x- -x- -x- SH
T.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhSi
Hóa
Ngà
CD
Bích
Văn
Chung
Văn
Chung
Toán
Liêm
2S CN
Huy
Sử
Thủy
Tin
Nguyên

PhượngL
3S Hóa
Ngà

PhượngL
Toán
Liêm
-x- Địa
DuyênĐ
Sinh
ThanhSi
4S Anh
B.Hạnh
Địa
DuyênĐ
-x- Sử
Thủy
Anh
B.Hạnh
5S -x- -x- -x- SH
ThanhSi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Hóa
ThanhH
Toán
Liêm
Anh
Ngọc
Anh
Ngọc
Sinh
ThanhSi
2S Hóa
ThanhH
Địa
DuyênĐ
Tin
Nguyên
Toán
Liêm
3S Sử
Du
Địa
DuyênĐ
-x- Văn
Nhạn

PhượngL
4S Văn
Nhạn
CD
Bích
CN
Huy
-x- Sử
Du
5S
PhượngL
-x- -x- -x- SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhTD

Anh
Hóa
Phường
-x- Toán
An
Toán
An
2S Toán
An
Địa
ĐịaTT
-x-
3S
Anh
Hóa
Phường
Văn
Chung
-x- Anh
Phong
Sinh
Vân
4S Văn
Chung
-x- Sử
Tâm
5S -x- -x- -x- -x- SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ưng
Anh
HưngA
Toán
An
Anh
HưngA
Địa
PhượngĐ
Sinh
Đều
2S CN
Ưng
Văn
Thương
Sử
Quốc
Hóa
Hùng
3S Sinh
Đều

Ưng
Hóa
Hùng
-x- Tin
Hải

Ưng
4S Văn
Thương
CN
Ưng
-x- Toán
An
5S Tin
Hải
CD
Thủy
-x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
An

Tính
Văn
HạnhV
Hóa

Hóa


Tính
2S Sinh
Đều
Tin
Hải
Sinh
Đều
3S CN
Dũng
Địa
PhượngĐ
CD
Thủy
-x- Sử
Quốc
Toán
An
4S Toán
An
Tin
Hải
Anh
T.Hạnh
-x- Văn
HạnhV
5S CN
Dũng
-x- Anh
T.Hạnh
SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thúy
Toán
Mường
CD
Thủy
Toán
Mường
Tin
Hải
Hóa

2S CN
Dũng
Văn
Sơn
Hóa

3S
Huy
Tin
Hải

Huy
-x- Địa
PhượngĐ
Sinh
Thúy
4S Văn
Sơn
Anh
Kiều
-x- Sử
Quốc
CN
Dũng
5S Sinh
Thúy
-x- Anh
Kiều
SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC

Tin
Nguyên
Toán
Niên
Địa
Liễu
CD
Thủy
CN

2S Anh
Kiều
Hóa
Ngà
Sử
Quốc
CN

Sinh
Thúy
3S Sinh
Thúy
Văn
Sơn
-x- Anh
Kiều
Văn
Sơn
4S

Toán
Niên
-x- Hóa
Ngà
5S Tin
Nguyên
-x-

SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Tòng
Sử
Quốc
Tin
Nguyên
Văn
HạnhV

Thông
Anh
Ly
2S Toán
Tòng
Tin
Nguyên

Thông
3S CD
Thủy
Hóa
Phường
-x- Toán
Tòng
CN
Dũng
4S Sinh
Thúy
CN
Dũng
-x- Sinh
Thúy
5S Anh
Ly
Hóa
Phường
Địa
Liễu
-x- Văn
HạnhV
SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ly
Toán
Chơn
Văn
Thi
Hóa
Phường
Văn
Thi
CN
Anh
2S Anh
Ly
Hóa
Phường
Địa
Liễu
3S Sử
Quốc

Thông
-x- CD
Thủy
Anh
Ly
4S Tin
Nguyên
CN
Anh
Toán
Chơn
-x-
Thông
Sinh
Đều
5S Sinh
Đều
Tin
Nguyên
-x- SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Anh
Toán
Tòng
Địa
Liễu
Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
Hóa
Hùng
2S CN
Anh
Văn
Thi
CD
Thủy
CN
Anh
3S Địa
Liễu
Tin
Nguyên
-x- Văn
Thi

Anh
4S Sinh
Vân
Sử
Quốc
Tin
Nguyên
-x- Sử
Quốc
5S Toán
Tòng

Anh
Hóa
Hùng
-x- Sinh
Vân
SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Đều

Ưng
Hóa
Hùng
Tin
Nguyên
Sử
Quốc
CN
Ưng
2S Toán
Thu
Địa
PhượngĐ
Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
Văn
Loan
Sử
Quốc
3S
Ưng
Toán
Thu
-x- Sinh
Đều
4S Sinh
Đều
Văn
Loan
-x- Địa
PhượngĐ
Hóa
Hùng
5S Tin
Nguyên
CN
Ưng
-x- CD
Thủy
SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Huy
Địa
PhượngĐ
Toán
Thu
Sử
Quốc
Văn
DuyênV
Sử
Quốc
2S Sinh
Vân
Hóa
Phường
Anh
HưngA
CN

3S Tin
Nguyên
Anh
HưngA
Tin
Nguyên
-x- Sinh
Vân
Toán
Thu
4S Văn
DuyênV
CD
Thủy
-x- CN


Huy
5S
Huy
Hóa
Phường
-x- Địa
PhượngĐ
SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 31/01/2020 08:17

Trở lên trên đỉnh