Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ưng

Ưng
Hóa
Hùng
Hóa
Hùng
Sử
Quốc
Toán
An
2S Toán
An
Văn
Sơn
CD
Bích
3S Sử
Quốc
Tin
Mường
Địa
Phương

Ưng
4S Anh
Hưng
Tin
Mường
Toán
An
-x- Anh
Hưng
Sinh
Đều
5S CN
Ưng
-x- Văn
Sơn
SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
An

Tính
Toán
An
Anh
T.Hạnh
Tin
Mường
Hóa

2S Sinh
Đều
Địa
Phương

Tính
3S Hóa

Văn
Chung
Văn
Chung
Sử
Quốc
Toán
An
4S Toán
An
CD
Bích
-x- CN
Tính
5S Anh
T.Hạnh
Tin
Mường
-x- Sử
Quốc
SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thúy
Địa
Phương
Toán
Chơn
Hóa

CN
Tính

Huy
2S Văn
Thi
Tin
Mường
Tin
Mường
Sinh
Thúy
3S Anh
Kiều
Sử
Tâm
CD
Bích
Toán
Chơn
Sử
Tâm
4S Toán
Chơn

Huy
Anh
Kiều
-x- Hóa

5S -x- Văn
Thi
SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Toán
Niên
Sử
Tâm
CD
Bích
Văn
Chung


2S

Tin
Mường
Toán
Niên
Địa
Phương
Sử
Tâm
3S CN
Tính
Anh
Kiều
Tin
Mường
Hóa
Hùng
4S Hóa
Hùng
Anh
Kiều
Văn
Chung
-x- Toán
Niên
5S Sinh
Thúy
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Vân
Toán
Thu
CD
Bích
Toán
Thu
Toán
Thu
Sử
Tâm
2S Anh
B.Hạnh

Thông
Địa
Liễu
3S Sinh
Vân

Thông
Hóa
Phường
Tin
Luật
Anh
B.Hạnh
4S Văn
Thương
CN
Ưng
Sử
Tâm
-x- Hóa
Phường
5S Tin
Luật
Văn
Thương
-x- SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
B.Hạnh
Sử
Quốc

Thông

Thông
Toán
Chơn
Anh
B.Hạnh
2S Toán
Chơn
Hóa
Phường
Sử
Quốc
CN
Huy
3S Toán
Chơn
Địa
Liễu
Hóa
Phường
Tin
Luật
4S Anh
B.Hạnh
Tin
Luật
-x- Văn
Hường
Sinh
Thúy
5S CD
Bích
Văn
Hường
-x- SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ngà
Toán
Thuần
Tin
Mường
Địa
Liễu
CD
Bích
Địa
Liễu
2S Hóa
Ngà
Văn
Hường
Anh
Ngọc
Sử
Quốc

Ưng
3S CN
Huy

Ưng
Tin
Mường
Văn
Hường
Sinh
Vân
4S Toán
Thuần
Văn
Hường
Sử
Quốc
-x- Anh
Ngọc
Hóa
Ngà
5S -x- SH
Ngà
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Đều
Văn
Chung
Toán
Tòng
Tin
Mường
Toán
Tòng
Văn
Chung
2S Hóa
Hùng
Anh
T.Hạnh
CD
Bích
3S Địa
Phương
Sử
Quốc
Anh
T.Hạnh
Văn
Chung
Sinh
Đều
4S CN
Ưng
Sử
Quốc
Tin
Mường
-x-
Ưng
5S
Ưng
Hóa
Hùng
-x- Địa
Phương
SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Huy
Hóa
Phường
Văn
Thương
Sử
Quốc
Hóa
Phường
Anh
Hưng
2S Văn
Thương
CN
Huy
Anh
Hưng
3S
Huy
CD
Bích
Văn
Thương
Sử
Quốc
Toán
Thuần
4S Sinh
Vân
Địa
Phương
Toán
Thuần
-x- Địa
Phương
5S
Huy
Tin
Mường
-x- Tin
Mường
SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thuần
Sinh
Thanh-S
Toán
Thuần
CD
Du
Văn
Thi
Toán
Thuần
2S Toán
Thuần
Sử
Quốc
Hóa
Minh
3S Hóa
Minh
Sinh
Thanh-S
Anh
Ngọc

Huy
4S
Huy
Văn
Thi
Anh
Ngọc
-x- Tin
Luật
5S CN

-x- Địa
Duyên
SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hùng

Thông
Sử
Quốc
Tin
Hải
Địa
Duyên
Hóa
Hùng
2S Toán
Tòng
Văn
Loan
Sinh
Thanh-S
Văn
Loan
3S Sinh
Thanh-S

Thông
Anh
Hưng
4S CN

Toán
Tòng
Toán
Tòng
-x- CD
Du
5S Hóa
Hùng
-x- Anh
Hưng
SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hạnh-V
Toán
Tòng
Hóa
Thanh-H
Sinh
Thanh-S
CD
Du
Tin
Luật
2S Văn
Hạnh-V
Sinh
Thanh-S
Hóa
Thanh-H
Địa
Duyên
CN

3S Anh
Ly
Anh
Ly
Sử
Bích
Văn
Hạnh-V
4S Toán
Tòng

Thông
-x- Toán
Tòng
5S
Thông
-x- SH
Hạnh-V
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Liêm

Dũng
Sinh
Thanh-S
Hóa
Minh
Anh
Phong
Anh
Phong
2S Toán
Liêm
Sử
Bích
Văn
Thi
CD
Du
Toán
Liêm
3S Tin
Luật
Sinh
Thanh-S
Địa
Duyên
4S Văn
Thi
Hóa
Minh

Dũng
-x- Toán
Liêm
CN

5S -x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Sử
Bích
Hóa

Văn
Thương
Tin
Luật
Toán
Khiêm
2S Toán
Khiêm
CN
Dũng

Dũng
Sinh
Th.Nhi
3S
Dũng
CD
Du
Anh
Phong
Anh
Phong
4S Hóa

Sinh
Th.Nhi
Toán
Khiêm
-x- Văn
Thương
5S Địa
Phương
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khiêm
CD
Du
Toán
Khiêm
Anh
Ngọc
Anh
Ngọc

Ưng
2S
Ưng
Sinh
Th.Nhi
Hóa
Hùng
Tin
Luật
3S Địa
Phương
Hóa
Hùng
Sinh
Th.Nhi
Toán
Khiêm
4S Toán
Khiêm
Sử
Bích
Văn
Loan
-x- Văn
Loan
5S CN
Dũng
-x- SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khanh
Toán
Khanh
Anh
Ngọc
Hóa
Phường
Văn
Thương
Địa
Phương
2S Toán
Khanh

Phượng-L
3S Sinh
Th.Nhi
Văn
Thương
Anh
Ngọc
CD
Du
Toán
Khanh
4S
Phượng-L
CN
Dũng
-x- Sinh
Th.Nhi
5S Hóa
Phường
Sử
Bích
-x- Tin
Luật
SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hưng
Văn
Thi
CN
Dũng
Hóa
Thanh-H
Anh
Hưng
Toán
Khanh
2S Anh
Hưng
Sử
Bích

Khải
Tin
Luật
3S CD
Du
Hóa
Thanh-H
Văn
Thi
Sinh
Thúy
4S Sinh
Thúy
Toán
Khanh
Văn
Thi
-x- Địa
Phương
5S Địa
Phương
-x- Sử
Bích
SH
Hưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Phượng-L
Tin
Luật
Văn
Hạnh-V
Văn
Hạnh-V
Địa
Phương
Sinh
Thúy
2S
Phượng-L
Anh
Ly
Toán
Niên
Địa
Phương
3S Sinh
Thúy
Sử
Bích
Hóa

Hóa

CN

4S Văn
Hạnh-V
Toán
Niên
Anh
Ly
-x- Sử
Bích

Phượng-L
5S -x- CD
Du
SH
Phượng-L
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ưng

Ưng
Hóa
Hùng
Hóa
Hùng
Sử
Quốc
Toán
An
2S Toán
An
Văn
Sơn
CD
Bích
3S Sử
Quốc
Tin
Mường
Địa
Phương

Ưng
4S Anh
Hưng
Tin
Mường
Toán
An
-x- Anh
Hưng
Sinh
Đều
5S CN
Ưng
-x- Văn
Sơn
SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
An

Tính
Toán
An
Anh
T.Hạnh
Tin
Mường
Hóa

2S Sinh
Đều
Địa
Phương

Tính
3S Hóa

Văn
Chung
Văn
Chung
Sử
Quốc
Toán
An
4S Toán
An
CD
Bích
-x- CN
Tính
5S Anh
T.Hạnh
Tin
Mường
-x- Sử
Quốc
SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thúy
Địa
Phương
Toán
Chơn
Hóa

CN
Tính

Huy
2S Văn
Thi
Tin
Mường
Tin
Mường
Sinh
Thúy
3S Anh
Kiều
Sử
Tâm
CD
Bích
Toán
Chơn
Sử
Tâm
4S Toán
Chơn

Huy
Anh
Kiều
-x- Hóa

5S -x- Văn
Thi
SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Toán
Niên
Sử
Tâm
CD
Bích
Văn
Chung


2S

Tin
Mường
Toán
Niên
Địa
Phương
Sử
Tâm
3S CN
Tính
Anh
Kiều
Tin
Mường
Hóa
Hùng
4S Hóa
Hùng
Anh
Kiều
Văn
Chung
-x- Toán
Niên
5S Sinh
Thúy
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Vân
Toán
Thu
CD
Bích
Toán
Thu
Toán
Thu
Sử
Tâm
2S Anh
B.Hạnh

Thông
Địa
Liễu
3S Sinh
Vân

Thông
Hóa
Phường
Tin
Luật
Anh
B.Hạnh
4S Văn
Thương
CN
Ưng
Sử
Tâm
-x- Hóa
Phường
5S Tin
Luật
Văn
Thương
-x- SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
B.Hạnh
Sử
Quốc

Thông

Thông
Toán
Chơn
Anh
B.Hạnh
2S Toán
Chơn
Hóa
Phường
Sử
Quốc
CN
Huy
3S Toán
Chơn
Địa
Liễu
Hóa
Phường
Tin
Luật
4S Anh
B.Hạnh
Tin
Luật
-x- Văn
Hường
Sinh
Thúy
5S CD
Bích
Văn
Hường
-x- SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ngà
Toán
Thuần
Tin
Mường
Địa
Liễu
CD
Bích
Địa
Liễu
2S Hóa
Ngà
Văn
Hường
Anh
Ngọc
Sử
Quốc

Ưng
3S CN
Huy

Ưng
Tin
Mường
Văn
Hường
Sinh
Vân
4S Toán
Thuần
Văn
Hường
Sử
Quốc
-x- Anh
Ngọc
Hóa
Ngà
5S -x- SH
Ngà
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Đều
Văn
Chung
Toán
Tòng
Tin
Mường
Toán
Tòng
Văn
Chung
2S Hóa
Hùng
Anh
T.Hạnh
CD
Bích
3S Địa
Phương
Sử
Quốc
Anh
T.Hạnh
Văn
Chung
Sinh
Đều
4S CN
Ưng
Sử
Quốc
Tin
Mường
-x-
Ưng
5S
Ưng
Hóa
Hùng
-x- Địa
Phương
SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Huy
Hóa
Phường
Văn
Thương
Sử
Quốc
Hóa
Phường
Anh
Hưng
2S Văn
Thương
CN
Huy
Anh
Hưng
3S
Huy
CD
Bích
Văn
Thương
Sử
Quốc
Toán
Thuần
4S Sinh
Vân
Địa
Phương
Toán
Thuần
-x- Địa
Phương
5S
Huy
Tin
Mường
-x- Tin
Mường
SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thuần
Sinh
Thanh-S
Toán
Thuần
CD
Du
Văn
Thi
Toán
Thuần
2S Toán
Thuần
Sử
Quốc
Hóa
Minh
3S Hóa
Minh
Sinh
Thanh-S
Anh
Ngọc

Huy
4S
Huy
Văn
Thi
Anh
Ngọc
-x- Tin
Luật
5S CN

-x- Địa
Duyên
SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hùng

Thông
Sử
Quốc
Tin
Hải
Địa
Duyên
Hóa
Hùng
2S Toán
Tòng
Văn
Loan
Sinh
Thanh-S
Văn
Loan
3S Sinh
Thanh-S

Thông
Anh
Hưng
4S CN

Toán
Tòng
Toán
Tòng
-x- CD
Du
5S Hóa
Hùng
-x- Anh
Hưng
SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hạnh-V
Toán
Tòng
Hóa
Thanh-H
Sinh
Thanh-S
CD
Du
Tin
Luật
2S Văn
Hạnh-V
Sinh
Thanh-S
Hóa
Thanh-H
Địa
Duyên
CN

3S Anh
Ly
Anh
Ly
Sử
Bích
Văn
Hạnh-V
4S Toán
Tòng

Thông
-x- Toán
Tòng
5S
Thông
-x- SH
Hạnh-V
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Liêm

Dũng
Sinh
Thanh-S
Hóa
Minh
Anh
Phong
Anh
Phong
2S Toán
Liêm
Sử
Bích
Văn
Thi
CD
Du
Toán
Liêm
3S Tin
Luật
Sinh
Thanh-S
Địa
Duyên
4S Văn
Thi
Hóa
Minh

Dũng
-x- Toán
Liêm
CN

5S -x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Sử
Bích
Hóa

Văn
Thương
Tin
Luật
Toán
Khiêm
2S Toán
Khiêm
CN
Dũng

Dũng
Sinh
Th.Nhi
3S
Dũng
CD
Du
Anh
Phong
Anh
Phong
4S Hóa

Sinh
Th.Nhi
Toán
Khiêm
-x- Văn
Thương
5S Địa
Phương
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khiêm
CD
Du
Toán
Khiêm
Anh
Ngọc
Anh
Ngọc

Ưng
2S
Ưng
Sinh
Th.Nhi
Hóa
Hùng
Tin
Luật
3S Địa
Phương
Hóa
Hùng
Sinh
Th.Nhi
Toán
Khiêm
4S Toán
Khiêm
Sử
Bích
Văn
Loan
-x- Văn
Loan
5S CN
Dũng
-x- SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khanh
Toán
Khanh
Anh
Ngọc
Hóa
Phường
Văn
Thương
Địa
Phương
2S Toán
Khanh

Phượng-L
3S Sinh
Th.Nhi
Văn
Thương
Anh
Ngọc
CD
Du
Toán
Khanh
4S
Phượng-L
CN
Dũng
-x- Sinh
Th.Nhi
5S Hóa
Phường
Sử
Bích
-x- Tin
Luật
SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hưng
Văn
Thi
CN
Dũng
Hóa
Thanh-H
Anh
Hưng
Toán
Khanh
2S Anh
Hưng
Sử
Bích

Khải
Tin
Luật
3S CD
Du
Hóa
Thanh-H
Văn
Thi
Sinh
Thúy
4S Sinh
Thúy
Toán
Khanh
Văn
Thi
-x- Địa
Phương
5S Địa
Phương
-x- Sử
Bích
SH
Hưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Phượng-L
Tin
Luật
Văn
Hạnh-V
Văn
Hạnh-V
Địa
Phương
Sinh
Thúy
2S
Phượng-L
Anh
Ly
Toán
Niên
Địa
Phương
3S Sinh
Thúy
Sử
Bích
Hóa

Hóa

CN

4S Văn
Hạnh-V
Toán
Niên
Anh
Ly
-x- Sử
Bích

Phượng-L
5S -x- CD
Du
SH
Phượng-L
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 03/10/2020 07:58

Trở lên trên đỉnh