Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
Tin
Luật
Văn
Thành
Toán
Tòng
Anh
B.Hạnh
Anh
B.Hạnh
2S
Dũng
CN
Vân
CD
Tâm
3S Sử
Du
Văn
Thành
Hóa
Minh
-x- Tin
Luật

Dũng
4S Toán
Tòng
Sử
Du
-x- Sinh
ThanhS
5S Hóa
Minh
Địa
Liễu
-x- CN
Vân
SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
Sử
Quốc
Toán
Dự
Toán
Dự
Sử
Quốc
Hóa
ThanhH
2S
Tính
Tin
Nguyên
Địa
Liễu
3S Hóa
ThanhH

Tính
Văn
Thành
-x- Văn
Thành
Anh
HưngA
4S Tin
Nguyên
CN
Vân
-x-
5S CN
Vân
CD
Tâm
Anh
HưngA
-x- Sinh
ThanhS
SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn
Tin
Mường
Hóa
Minh
Sử
Quốc
Văn
Thành
Anh
HưngA
2S Sinh
Đều
Sử
Quốc
CN
Vân
Văn
Thành
Tin
Mường
3S CN
Vân
Hóa
Minh
Anh
HưngA
-x- Địa
Liễu
Toán
Chơn
4S
Huy
-x- Toán
Chơn
5S
Huy
CD
Tâm
-x- SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu
Toán
Thu


Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
Tin
Mường
2S Địa
Liễu
Sử
Quốc
Sử
Quốc
3S

Tin
Mường
CD
Tâm
-x- CN
Vân
Toán
Thu
4S Hóa
ThanhH
CN
Vân
Văn
Thành
-x- Hóa
ThanhH
5S Sinh
T.Nhi
Văn
Thành
-x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
T.Nhi
CD
Tâm
Văn
Thương

Tính
Sinh
T.Nhi
Toán
Dự
2S Hóa
Ngà
Tin
Luật
CN
T.Nhi
Sử
Quốc
3S Sử
Quốc
-x- Văn
Thương
Anh
B.Hạnh
4S Anh
B.Hạnh
Hóa
Ngà
Toán
Dự
-x-
5S Địa
Liễu

Tính
-x- Tin
Luật
SH
T.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Anh
Sử
Du
CD
Tâm
Anh
B.Hạnh
Hóa
Ngà
Tin
Nguyên
2S
Anh
Hóa
Ngà
Địa
Liễu
CN
Vân
Sử
Du
3S Toán
Chơn
Tin
Nguyên
-x- Sinh
T.Nhi

Anh
4S Văn
Hường
Toán
Chơn
-x- Văn
Hường
5S Anh
B.Hạnh
CN
Vân
-x- SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thúy
Hóa
Ngà
Văn
Hường
Toán
Niên
Văn
Hường
Toán
Niên
2S CN
Thúy
Địa
Liễu

PhượngLĐ
Sinh
Đều
3S Tin
Nguyên
Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
-x- Hóa
Ngà
Sử
Du
4S Sử
Du
CN
Thúy
-x- CD
Tâm
5S
PhượngLĐ
Văn
Hường
Tin
Nguyên
-x- Địa
Liễu
SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thủy
Hóa

Toán
Liêm
Văn
Hường

PhượngLĐ
Sử
Thủy
2S
PhượngLĐ
CN
Thúy
CD
Tâm
Hóa

Văn
Hường
3S Sử
Thủy
Tin
Nguyên
Địa
Liễu
-x- Sinh
T.Nhi
4S Toán
Liêm
Anh
T.Hạnh
Tin
Nguyên
-x- Địa
Liễu
Anh
T.Hạnh
5S Văn
Hường
-x- CN
Thúy
SH
Thủy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
B.Hạnh
Văn
Thành
Tin
Nguyên
Văn
Thành
CD
Tâm
Toán
Liêm
2S Anh
B.Hạnh
Toán
Liêm
Hóa
Ngà
Sinh
T.Nhi
3S CN
Vân
CN
Vân
-x- Anh
B.Hạnh


4S Sử
Thủy
Địa
Liễu
Địa
Liễu
-x- Hóa
Ngà
Sử
Thủy
5S Tin
Nguyên


-x- Văn
Thành
SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Tin
Nguyên
Toán
Niên
Sử
Du
Văn
Thương
Sinh
T.Nhi
2S CN
Vân
Sử
Du
Anh
T.Hạnh
Tin
Nguyên
3S Địa
Liễu
Văn
Thương
-x-
PhượngLĐ
Hóa
ThanhH
4S
PhượngLĐ
CD
Tâm
-x- Anh
T.Hạnh
Toán
Niên
5S Hóa
ThanhH
Địa
Liễu
CN
Vân
-x- SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
An
Anh
Phong
Anh
Phong
Địa
PhươngĐ
Hóa
HùngH
Sinh
Đều
2S Toán
An
Hóa
HùngH
Tin
Luật

Ưng
Toán
An
3S CN
Huy
CD
Bích
Văn
Nhạn
-x-
4S Sinh
Đều
Toán
An
-x- Địa
PhươngĐ

Ưng
5S Văn
Nhạn
-x- -x- Sử
Tâm
SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Đều

Tính
CD
Bích
Toán
Thu
Tin
Luật
Toán
Thu
2S Toán
Thu
Sử
Tâm
Anh
Phong

Tính
3S Văn
Nhạn
Văn
Nhạn
-x- Sinh
Đều
4S Anh
Phong
Địa
PhươngĐ
-x- CN
Tính
Hóa

5S Sinh
Đều
Hóa

-x- -x- Địa
PhươngĐ
SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC

Sinh
Y.Nhi
Anh
T.Hạnh
Toán
Khiêm
Địa
PhươngĐ
Sử
Quốc
2S Văn
Nhạn
CD
Bích
Sinh
Y.Nhi
Hóa
HùngH
Anh
T.Hạnh
3S CN
Tính
Tin
Luật
Hóa
HùngH
-x- Sử
Quốc
4S Toán
Khiêm
Văn
Nhạn


-x- Văn
Nhạn


5S Địa
PhươngĐ
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Quốc
Toán
An
Địa
PhươngĐ
Hóa

Toán
An


2S Sinh
T.Nhi
CD
Bích
Địa
PhươngĐ
Hóa

3S Sử
Quốc
Văn
Hường
Văn
Hường
-x- Anh
Kiều
4S

Tin
Luật
-x- Sinh
T.Nhi
5S Anh
Kiều
-x- -x- CN
Tính
SH
Quốc
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
HưngA
Toán
Khanh
Văn
Chung
Toán
Khanh
CN
Tính
Hóa

2S Sử
Quốc
Địa
PhươngĐ
Tin
Luật
Sinh
T.Nhi
3S Sinh
T.Nhi
Hóa


Thông
-x- Địa
PhươngĐ
Văn
Chung
4S Anh
HưngA
-x-
Thông
5S CD
Bích
-x- -x- Anh
HưngA
SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Tòng
CD
Bích
Hóa
HùngH
Hóa
HùngH

Thông
Văn
Chung
2S Toán
Tòng
Địa
Duyên

Thông
Toán
Tòng
3S Anh
Kiều
Văn
Chung
-x- Địa
Duyên
4S Sinh
Thúy
-x- Sinh
Thúy
Sử
Quốc
5S CN
Tính
Tin
Luật
-x- -x- Anh
Kiều
SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ưng
Anh
Kiều
Hóa
Phường
Tin
Luật
Hóa
Phường
Sử
Du
2S CD
Du
Văn
Sơn
Anh
Kiều
Toán
Niên
3S Sinh
Thúy
Địa
Duyên
Toán
Niên
-x- CN
Huy
4S
Ưng
Văn
Sơn
-x- Địa
Duyên
Sinh
Thúy
5S -x- -x-
Ưng
SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Huy
Văn
Sơn
Sinh
T.Nhi
Văn
Sơn
Anh
HưngA
Toán
Thuần
2S CN
Huy
Toán
Thuần
Sử
Du
3S Anh
HưngA

Huy
-x- Hóa
Phường

Huy
4S Sinh
T.Nhi
Tin
Nguyên
Hóa
Phường
-x-
5S CD
Du
Địa
Duyên
-x- -x- Địa
Duyên
SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Nguyên
Văn
Hường
Anh
HưngA
Hóa
Ngà

Ưng
Toán
Chơn
2S
Ưng
Toán
Chơn
Văn
Hường
Địa
Duyên
3S Sinh
Thúy
-x- Anh
HưngA
Sinh
Thúy
4S Hóa
Ngà
Địa
Duyên
Sử
Tâm
-x- Tin
Nguyên
5S CD
Du
-x- -x- CN
Huy
SH
Nguyên
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 01/03/2018 09:22

Trở lên trên đỉnh