Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
Hóa
Minh
Văn
Chung
Địa
Liễu
Toán
Tòng

Dũng
2S Toán
Tòng
CD
Bích
Sử
Du
Văn
Chung
Sử
Du
3S Tin
Luật
Tin
Luật
Anh
Phong
Sinh
ThanhSi
4S
Dũng
Toán
Tòng
Anh
Phong
-x- Hóa
Minh
CN
Tính
5S -x- SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
CN
Tính

Tính
Toán
Dự
Tin
Luật
Hóa
ThanhH
2S Hóa
ThanhH
Văn
Nhạn
Sử
Thủy
3S Sinh
ThanhSi
CD
Bích
Anh
Kiều

Tính
Văn
Nhạn
Toán
Dự
4S Anh
Kiều
Sử
Thủy
Toán
Dự
-x-
5S Tin
Luật
-x- Địa
Liễu
SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn
CD
Bích
Sử
Tâm
Anh
B.Hạnh
Sử
Tâm
Anh
B.Hạnh
2S Văn
Nhạn
Tin
Luật
Hóa
Ngà
Tin
Luật
Sinh
Vân
3S Văn
Nhạn
CN
Tính
Địa
Liễu

PhượngL
Toán
Chơn
4S Toán
Chơn

PhượngL
Toán
Chơn
-x- Hóa
Ngà
5S -x- SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu
Anh
T.Hạnh
Toán
Thu
Anh
T.Hạnh
Hóa
Minh


2S Sinh
Vân
Toán
Thu
3S

Hóa
Minh
Sử
Tâm
Tin
Luật
Toán
Thu
4S Văn
Hường
CD
Bích
Tin
Luật
-x- Văn
Hường
5S CN
Tính
Địa
Liễu
-x- Sử
Tâm
SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Kiều
Toán
Niên
Hóa
Ngà
CN
Tính
Toán
Niên

Tính
2S Anh
Kiều
Văn
Chung

Tính
3S Văn
Chung
CD
Bích
Sử
Tâm
Địa
Liễu
4S Toán
Niên
Hóa
Ngà
Sử
Tâm
-x- Anh
Kiều
Sinh
T.Nhi
5S Tin
Luật
-x- Tin
Luật
SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Vân
Tin
Luật
Tin
Luật
CD
Bích
Hóa
Ngà
Sinh
Vân
2S Toán
Chơn

Anh
Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
Văn
Hường

Anh
3S Địa
Liễu
Hóa
Ngà
Sử
Du
4S Sử
Du
Văn
Hường
Văn
Hường
-x- Toán
Chơn
Địa
Liễu
5S CN
Huy
Sử
Du
-x- SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
T.Nhi
Sử
Thủy
Toán
Dự
Địa
DuyênĐ
Anh
Phong
Toán
Dự
2S CN
Huy
Văn
Hường
Văn
Hường
CD
Bích
3S
Anh
Tin
Nguyên
Tin
Nguyên
Sinh
T.Nhi
4S Anh
Phong

Anh
Sử
Thủy
-x- Địa
DuyênĐ
Hóa
ThanhH
5S Hóa
ThanhH
Văn
Hường
-x- Sử
Thủy
SH
T.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhSi
Hóa
Ngà
Toán
Liêm
Văn
Chung
CD
Bích
Sinh
ThanhSi
2S Văn
Chung
Sử
Thủy
Địa
DuyênĐ
Tin
Nguyên
Anh
B.Hạnh
3S
PhượngL
Sử
Thủy
Anh
B.Hạnh
Hóa
Ngà
4S CN
Huy
Toán
Liêm
Văn
Chung
-x- Sử
Thủy
Tin
Nguyên
5S
PhượngL
-x- Địa
DuyênĐ
SH
ThanhSi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Toán
Liêm
Tin
Nguyên
Toán
Liêm
Anh
Ngọc
Tin
Nguyên
2S Sử
Du
Anh
Ngọc

PhượngL
Sinh
ThanhSi
3S
PhượngL
Hóa
ThanhH
Địa
DuyênĐ
Địa
DuyênĐ
Hóa
ThanhH
4S Văn
Nhạn
Văn
Nhạn
Sử
Du
-x- CD
Bích
Sử
Du
5S CN
Huy
-x- Văn
Nhạn
SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhTD
Văn
Chung
Địa
ĐịaTT
-x- Toán
An
Toán
An
2S Anh
Phong
-x- Sử
Tâm
3S Sinh
Vân

Anh
Hóa
Phường
-x- Hóa
Phường

Anh
4S Văn
Chung
Toán
An
-x- Anh
Phong
5S Sử
Tâm
-x- SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ưng
Toán
An
CD
Du
Sử
Quốc
Anh
HưngA
CN
Ưng
2S Văn
Hường
Văn
Hường
Tin
Hải
Toán
An
Sinh
Đều
3S Địa
PhượngĐ
-x-
Ưng
4S Toán
An
Anh
HưngA
Hóa
Hùng
-x- Hóa
Hùng
5S -x-
Ưng
SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
An
Hóa

Văn
HạnhV
Tin
Hải
Văn
HạnhV
Sinh
Đều
2S Toán
An

Tính
Sử
Quốc
CN
Dũng
3S CD
Du
-x- Anh
T.Hạnh
Toán
An
4S Hóa

Anh
T.Hạnh
Địa
Liễu
-x- Toán
An
5S
Tính
-x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thúy
Địa
PhượngĐ
Văn
Sơn
Toán
Mường
Toán
Mường
Hóa

2S Tin
Nguyên
Sử
Quốc
3S CD
Du
Hóa


Huy
-x-
Huy
Sinh
Thúy
4S Toán
Mường
Văn
Sơn
Anh
Kiều
-x- CN
Dũng
5S -x- Anh
Kiều
SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC

Văn
Sơn


Văn
Sơn
Sử
Quốc
Địa
Liễu
2S Toán
Niên
Anh
Kiều
Anh
Kiều
Tin
Nguyên
3S Hóa
Ngà
CN

-x-

4S Sinh
Thúy
Toán
Niên
Hóa
Ngà
-x- Toán
Niên
5S CD
Du
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Tòng
Toán
Tòng
Toán
Tòng
Văn
HạnhV
CD
Thủy
Hóa
Phường
2S CN
Dũng
Sử
Quốc
3S Sinh
Thúy

Thông
Địa
Liễu
-x-
Thông
Anh
Ly
4S Toán
Tòng
Văn
HạnhV
-x- Hóa
Phường
5S Anh
Ly
-x- Tin
Nguyên
SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Nguyên

Thông
Hóa
Phường
Toán
Chơn
Toán
Chơn
Anh
Ly
2S CN
Anh
Anh
Ly
Toán
Chơn
Sử
Quốc
3S Sinh
Đều
-x- Địa
Liễu
Hóa
Phường
4S Văn
Thi
Văn
Thi
Tin
Nguyên
-x-
Thông
5S CD
Thủy
-x- SH
Nguyên
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Anh
Văn
Thi
Anh
T.Hạnh
Văn
Thi
Anh
T.Hạnh
Sử
Quốc
2S Văn
Thi
CD
Thủy
Địa
Liễu
3S Sử
Quốc
Hóa
Hùng
-x- Hóa
Hùng
Tin
Nguyên
4S CN
Anh
Địa
Liễu
Toán
Tòng
-x- Toán
Tòng
Sinh
Vân
5S
Anh

Anh
-x- SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Đều
Sử
Quốc
Hóa
Hùng
Văn
Loan
Hóa
Hùng
Văn
Loan
2S
Ưng
Địa
Liễu
Địa
Liễu
CN
Ưng
3S Toán
Thu
Toán
Thu
Anh
T.Hạnh
-x-
Ưng
Sử
Quốc
4S Văn
Loan
-x- Anh
T.Hạnh
Sinh
Đều
5S Tin
Nguyên
CD
Thủy
-x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Huy
Anh
HưngA
Văn
DuyênV
Văn
DuyênV
Văn
DuyênV
Toán
Thu
2S CN

3S
Huy
CD
Thủy
Toán
Thu
-x- Anh
HưngA

Huy
4S Tin
Nguyên
Sử
Quốc
-x- Địa
Liễu
Sử
Quốc
5S Sinh
Vân
Địa
Liễu
Hóa
Phường
-x- Hóa
Phường
SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/10/2019 08:51

Trở lên trên đỉnh