Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
Hóa
Minh
Tin
Luật
Toán
Tòng
Hóa
Minh
Toán
Tòng
2S
Dũng
Tin
Luật
Địa
Duyên
3S Sử
Du
CN
Vân
Sử
Du
-x- Anh
B.Hạnh

Dũng
4S Anh
B.Hạnh
Văn
Thành
CD
Tâm
-x- Sinh
ThanhS
5S Văn
Thành
-x- CN
Vân
SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
CD
Tâm
Sử
Quốc
Toán
Dự
Văn
Thành
Hóa
ThanhH
2S
Tính
Địa
Duyên
Văn
Thành
CN
Vân
CN
Vân
3S Sử
Quốc
-x- Tin
Nguyên
Anh
HưngA
4S Hóa
ThanhH
Toán
Dự
Anh
HưngA
-x-
Tính
Tin
Nguyên
5S -x- Sinh
ThanhS
SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn
Sử
Quốc
Văn
Thành
Anh
HưngA
Tin
Mường
CD
Tâm
2S Sử
Quốc
Hóa
Minh
CN
Vân
Văn
Thành
Anh
HưngA
3S
Huy

Huy
Tin
Mường
-x- Toán
Chơn
4S Địa
Duyên
Toán
Chơn
-x- Hóa
Minh
5S Sinh
Đều
CN
Vân
-x- SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu
Hóa
ThanhH
Tin
Mường
Toán
Thu
Sinh
T.Nhi
Sử
Quốc
2S Anh
T.Hạnh
CD
Tâm
Tin
Mường
Hóa
ThanhH
3S Văn
Thành
Sử
Quốc
-x- Anh
T.Hạnh


4S

Toán
Thu
CN
Vân
-x- Văn
Thành
CN
Vân
5S Địa
Duyên
-x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
T.Nhi
Toán
Dự
Sinh
T.Nhi

Tính
Sử
Sương
Anh
B.Hạnh
2S Anh
B.Hạnh
Sử
Sương

Tính
CD
Tâm
3S Văn
Thương
Toán
Dự
-x- Địa
Duyên
CN
T.Nhi
4S Hóa
Ngà
-x- Tin
Luật
5S Hóa
Ngà
Tin
Luật
-x- Văn
Thương
SH
T.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Anh
Hóa
Ngà
Sử
Sương
Anh
B.Hạnh
Văn
Hường
Sinh
T.Nhi
2S Tin
Nguyên
Văn
Hường
Toán
Chơn
Sử
Sương
Anh
B.Hạnh
3S
Anh
-x- CN
Vân

Anh
4S Toán
Chơn
Tin
Nguyên
Địa
Duyên
-x- Hóa
Ngà
5S CD
Tâm
CN
Vân
-x- SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thúy
Tin
Nguyên
Toán
Niên
Toán
Niên
Hóa
Ngà
Anh
T.Hạnh
2S Hóa
Ngà
Địa
PhươngĐ
Sử
Du
Văn
Hường
3S Sinh
Đều
CD
Tâm
CN
Thúy
-x- Tin
Nguyên
4S Sử
Du
Văn
Hường

PhượngLĐ
-x- Địa
PhươngĐ
CN
Thúy
5S Anh
T.Hạnh
Văn
Hường
-x-
PhượngLĐ
SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thủy
Địa
PhươngĐ
CD
Tâm
Văn
Hường
Tin
Nguyên
Toán
Liêm
2S CN
Thúy
Tin
Nguyên

PhượngLĐ
Hóa

Hóa

3S Toán
Liêm
Anh
T.Hạnh
Sinh
T.Nhi
-x-
PhượngLĐ
Địa
PhươngĐ
4S Sử
Thủy
Anh
T.Hạnh
-x- Văn
Hường
Sử
Thủy
5S Văn
Hường
CN
Thúy
-x- SH
Thủy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
B.Hạnh
Văn
Thành
Toán
Liêm
Văn
Thành
Anh
B.Hạnh
Tin
Nguyên
2S Sử
Thủy
CN
Vân


3S

Địa
Duyên
-x- Hóa
Ngà
Sử
Thủy
4S Toán
Liêm
Hóa
Ngà
Văn
Thành
-x- CN
Vân
Anh
B.Hạnh
5S Sinh
T.Nhi
Địa
Duyên
CD
Tâm
-x- Tin
Nguyên
SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Toán
Niên

PhượngLĐ
Văn
Thương
Anh
T.Hạnh
Sử
Du
2S Hóa
ThanhH
Sinh
T.Nhi
Tin
Nguyên
3S Tin
Nguyên
Địa
Duyên
CN
Vân
-x- Văn
Thương
Hóa
ThanhH
4S Anh
T.Hạnh
CN
Vân
Toán
Niên
-x-
PhượngLĐ
CD
Tâm
5S Văn
Thương
Sử
Du
-x- Địa
Duyên
SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
An
Tin
Luật
Toán
An
Sinh
Đều
Hóa
HùngH
Hóa
HùngH
2S Toán
An
Sử
Tâm
CD
Bích
Văn
Nhạn

Ưng
3S Anh
Phong
Anh
Phong
-x- Sinh
Đều
4S Địa
PhươngĐ
Địa
PhươngĐ
-x-
Ưng
Toán
An
5S CN
Huy
Văn
Nhạn
-x- -x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Đều
Toán
Thu
Anh
Phong
Hóa

Hóa

CN
Tính
2S Sinh
Đều
Tin
Luật
Sinh
Đều
CD
Bích
Văn
Nhạn
3S Toán
Thu
Địa
PhươngĐ
Sử
Tâm
-x-
Tính
Toán
Thu
4S
Tính
Anh
Phong
Địa
PhươngĐ
-x- Văn
Nhạn
5S -x- -x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC

Sinh
Y.Nhi
Anh
T.Hạnh
Toán
Khiêm
CD
Bích
Toán
Khiêm
2S

Sử
Quốc
Địa
PhươngĐ
CN
Tính
3S Sử
Quốc
Văn
Nhạn
Tin
Luật
-x- Hóa
HùngH
Hóa
HùngH
4S Văn
Nhạn
Sinh
Y.Nhi
-x- Anh
T.Hạnh
Văn
Nhạn
5S

Địa
PhươngĐ
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Quốc


Văn
Hường
CD
Bích
Tin
Luật


2S Sinh
T.Nhi
Văn
Hường
Anh
Kiều
Sinh
T.Nhi
3S Địa
PhươngĐ
Anh
Kiều
Toán
An
-x- Sử
Quốc
4S Toán
An
Hóa

-x- Hóa

Địa
PhươngĐ
5S -x- -x- CN
Tính
SH
Quốc
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
HưngA
Hóa

Anh
HưngA
Toán
Khanh
Văn
Chung
Anh
HưngA
2S Địa
PhươngĐ
Tin
Luật
Sử
Quốc
3S Sinh
T.Nhi
Văn
Chung

Thông
-x- Sinh
T.Nhi

Thông
4S Toán
Khanh
-x- CD
Bích
CN
Tính
5S Địa
PhươngĐ
-x- -x- Hóa

SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Tòng
Văn
Chung

Thông
Hóa
HùngH
CN
Tính

Thông
2S Toán
Tòng
Sử
Quốc
Văn
Chung
3S Tin
Luật
Địa
PhươngĐ
-x- CD
Bích
Toán
Tòng
4S Sinh
Thúy
Anh
Kiều
Sinh
Thúy
-x- Hóa
HùngH
5S Địa
PhươngĐ
-x- -x- Anh
Kiều
SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ưng
Anh
Kiều
Địa
PhươngĐ
Văn
Sơn
Địa
PhươngĐ
Văn
Sơn
2S CD
Du
Toán
Niên
Hóa
Phường
CN
Huy
3S
Ưng
Toán
Niên
-x-
Ưng
4S Hóa
Phường
-x- Anh
Kiều
Sử
Du
5S Sinh
Thúy
Tin
Luật
-x- -x- Sinh
Thúy
SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Huy
Văn
Sơn
Hóa
Phường
Toán
Thuần
Hóa
Phường
Địa
PhươngĐ
2S Anh
HưngA
Sinh
T.Nhi
Văn
Sơn
3S Toán
Thuần
Anh
HưngA
-x- Địa
PhươngĐ
CD
Du
4S Sinh
T.Nhi
Sử
Du
-x-
Huy
CN
Huy
5S Tin
Nguyên

Huy
-x- -x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Nguyên
Văn
Hường
CD
Du
Hóa
Ngà

Ưng

Ưng
2S Toán
Chơn
Hóa
Ngà
Địa
PhươngĐ
Sinh
Thúy
3S Toán
Chơn
Văn
Hường
-x- CN
Huy
Sử
Tâm
4S Anh
HưngA
-x- Sinh
Thúy
Anh
HưngA
5S Tin
Nguyên
-x- -x- Địa
PhươngĐ
SH
Nguyên
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 03/01/2018 13:26

Trở lên trên đỉnh