Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
Toán
Tòng
Anh
Phong
Hóa
Minh
Hóa
Minh
Sinh
ThanhSi
2S Toán
Tòng
Sử
Du
CN
Tính
Sử
Du
3S CD
Bích
Văn
Chung
Toán
Tòng
Tin
Luật

Dũng
4S Sinh
ThanhSi
Văn
Chung
Tin
Luật
Anh
Phong
5S
Dũng
Địa
Liễu
-x- SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
Toán
Dự
Tin
Luật
Toán
Dự
Toán
Dự
Tin
Luật
2S Hóa
ThanhH
Văn
Nhạn
Sinh
ThanhSi
3S Sinh
ThanhSi
Sử
Thủy

Tính

Tính
CD
Bích
Hóa
ThanhH
4S Địa
Liễu
Văn
Nhạn
CN
Tính
Anh
Kiều
5S Anh
Kiều
Sử
Thủy
-x- SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn
Toán
Chơn
Sử
Tâm

PhượngL
Sử
Tâm
Sinh
Vân
2S Sinh
Vân
Tin
Luật
Hóa
Ngà
Địa
Liễu
3S CN
Tính

PhượngL
Văn
Nhạn
Toán
Chơn
Văn
Nhạn
Toán
Chơn
4S Anh
B.Hạnh
Hóa
Ngà
Tin
Luật
5S Anh
B.Hạnh
-x- CD
Bích
SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu
CD
Bích
Toán
Thu


CN
Tính
Toán
Thu
2S Văn
Hường
Anh
T.Hạnh
Hóa
Minh
Sinh
Vân
3S Toán
Thu
Anh
T.Hạnh
Hóa
Minh


4S Văn
Hường
Sử
Tâm
Địa
Liễu
Sử
Tâm
5S Sinh
Vân
Tin
Luật
-x- Tin
Luật
SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Kiều
Hóa
Ngà
Toán
Niên

Tính
Tin
Luật
Hóa
Ngà
2S Sinh
T.Nhi
CD
Bích
Địa
Liễu
Anh
Kiều
3S Anh
Kiều
Văn
Chung
Sử
Tâm
Toán
Niên
Sử
Tâm
Tin
Luật
4S Toán
Niên
Văn
Chung

Tính
Sinh
T.Nhi
5S CN
Tính
-x- SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Vân
Anh
T.Hạnh
Toán
Chơn
Anh
T.Hạnh
CD
Bích
Địa
Liễu
2S Sử
Du
Văn
Hường

Anh
Tin
Luật
3S
Anh
Tin
Luật
Văn
Hường
Hóa
Ngà
Sử
Du
4S Sinh
Vân
Toán
Chơn
Địa
Liễu
Sinh
Vân
Hóa
Ngà
5S CN
Huy
Sử
Du
-x- Văn
Hường
SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
T.Nhi
Tin
Nguyên
Hóa
ThanhH
Anh
Phong
Sử
Thủy
Hóa
ThanhH
2S Tin
Nguyên
Sử
Thủy
Văn
Hường
Văn
Hường

Anh
3S Sinh
T.Nhi
Địa
DuyênĐ
Toán
Dự

Anh
Sinh
T.Nhi
4S Văn
Hường
Toán
Dự
Sử
Thủy
CD
Bích
CN
Huy
5S Anh
Phong
-x- Địa
DuyênĐ
SH
T.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhSi
Sử
Thủy
Sử
Thủy
Tin
Nguyên
Hóa
Ngà
Toán
Liêm
2S Anh
B.Hạnh
Địa
DuyênĐ
Văn
Chung
CD
Bích
Địa
DuyênĐ
3S Hóa
Ngà
Anh
B.Hạnh

PhượngL
Sử
Thủy
Sinh
ThanhSi
4S Văn
Chung
Sinh
ThanhSi
Toán
Liêm
CN
Huy
Văn
Chung
Tin
Nguyên
5S
PhượngL
-x- SH
ThanhSi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Toán
Liêm
Toán
Liêm
CD
Bích
Anh
Ngọc
Anh
Ngọc
2S Sinh
ThanhSi
Văn
Nhạn
Hóa
ThanhH
3S CN
Huy
Sinh
ThanhSi
Hóa
ThanhH
Địa
DuyênĐ
Tin
Nguyên
4S Sử
Du

PhượngL
Sử
Du

PhượngL
Văn
Nhạn
Sử
Du
5S Tin
Nguyên
Địa
DuyênĐ
Văn
Nhạn
-x- SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhTD
Văn
Chung
Địa
ĐịaTT
-x- Văn
Chung
Toán
An
2S Toán
An
-x-
3S Toán
An
Anh
Phong
-x- Anh
Phong
Hóa
Phường
4S
Anh
Hóa
Phường
-x-
Anh
Sinh
Vân
5S Sử
Tâm
-x- Sử
Tâm
SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ưng
Hóa
Hùng
Anh
HưngA
Địa
PhượngĐ
Toán
An

Ưng
2S CN
Ưng
Hóa
Hùng
3S Sinh
Đều

Ưng
CD
Du
Sử
Quốc
Văn
Hường
Tin
Hải
4S Toán
An
Toán
An
Văn
Hường
-x- Sinh
Đều
5S -x- Anh
HưngA
SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
An
Toán
An

Tính
Hóa

Văn
HạnhV
Tin
Hải
2S Địa
Liễu
Sinh
Đều
3S CN
Dũng
Sử
Quốc
Hóa

Anh
T.Hạnh

Tính
Toán
An
4S Sinh
Đều
Văn
HạnhV
Anh
T.Hạnh
-x- Toán
An
5S CD
Du
-x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thúy
Văn
Sơn
Hóa

Sử
Quốc
Toán
Mường
CN
Dũng
2S Sinh
Thúy
Toán
Mường

Huy

Huy
3S CD
Du
Tin
Nguyên
Địa
PhượngĐ
Anh
Kiều
4S Hóa

Toán
Mường
Anh
Kiều
-x- Văn
Sơn
Sinh
Thúy
5S -x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC

Toán
Niên
CD
Du
Toán
Niên
Văn
Sơn


2S Anh
Kiều
Anh
Kiều
Sinh
Thúy
3S

Văn
Sơn
CN

Sử
Quốc
Hóa
Ngà
4S Toán
Niên
-x- Hóa
Ngà
Địa
Liễu
5S Sinh
Thúy
Tin
Nguyên
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Tòng
Sử
Quốc
Văn
HạnhV
Toán
Tòng

Thông
Hóa
Phường
2S CN
Dũng
Tin
Nguyên
3S Sinh
Thúy

Thông
Hóa
Phường
Địa
Liễu
Văn
HạnhV
Sinh
Thúy
4S Anh
Ly
Toán
Tòng
Toán
Tòng
-x- Anh
Ly
5S -x- CD
Thủy
SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ly

Thông
Hóa
Phường
Toán
Chơn
Văn
Thi
Anh
Ly
2S Anh
Ly
3S Toán
Chơn
Địa
Liễu
CD
Thủy
Tin
Nguyên

Thông
Sinh
Đều
4S Văn
Thi
Toán
Chơn
-x- Sử
Quốc
Hóa
Phường
5S Sinh
Đều
-x- CN
Anh
SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Anh
Văn
Thi
Toán
Tòng
Địa
Liễu
Anh
T.Hạnh
Tin
Nguyên
2S
Anh
Sử
Quốc
Sinh
Vân
3S Địa
Liễu
Hóa
Hùng
Sử
Quốc
Hóa
Hùng
Sinh
Vân

Anh
4S Toán
Tòng
Anh
T.Hạnh
Văn
Thi
-x- Văn
Thi
CN
Anh
5S CD
Thủy
-x- SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Đều
CN
Ưng
Anh
T.Hạnh
Hóa
Hùng
Sử
Quốc
Sinh
Đều
2S Sinh
Đều
Toán
Thu
Sử
Quốc
Toán
Thu
Văn
Loan
Tin
Nguyên
3S
Ưng
Địa
Liễu
Địa
Liễu
4S Văn
Loan
CD
Thủy
Văn
Loan
-x- Anh
T.Hạnh

Ưng
5S Hóa
Hùng
-x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Huy
Văn
DuyênV
Sử
Quốc
Văn
DuyênV
Văn
DuyênV
Anh
HưngA
2S
Huy
Địa
Liễu
3S Sinh
Vân
Hóa
Phường
Toán
Thu

Huy
Anh
HưngA
Toán
Thu
4S Tin
Nguyên
Sử
Quốc
-x- CD
Thủy
5S CN

Địa
Liễu
Hóa
Phường
-x- Sinh
Vân
SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/12/2019 13:31

Trở lên trên đỉnh