Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
Hóa
Minh
CN
Huy
Toán
Tòng
Tin
Mường
Toán
Tòng
2S
Dũng
Anh
Phong
CN
Huy
3S Văn
Chung
-x- Địa
Liễu
Sinh
ThanhSi
4S Tin
Mường

Dũng
-x- Sử
Du
Hóa
Minh
5S Sinh
ThanhSi
Anh
Phong
Văn
Chung
-x- CD
Du
SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
Sinh
ThanhSi
Toán
Dự
Văn
Chung
Toán
Dự
Sử
Thủy
2S Tin
Mường
CN
Anh
Tin
Mường
3S Anh
Ly
Hóa
ThanhH
Văn
Chung
-x-
Tính
CD
Du
4S Hóa
ThanhH
-x- Sinh
ThanhSi
5S CN
Anh

Tính
Địa
Liễu
-x- Anh
Ly
SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn
Văn
Nhạn
Tin
Mường
Địa
Liễu

PhượngL
Tin
Mường
2S Sinh
Vân
CD
Du
Hóa
Ngà
Toán
Chơn
3S Toán
Chơn
CN
Huy
CN
Huy
-x- Anh
Ly
4S Hóa
Ngà

PhượngL
-x- Sinh
Vân
5S Anh
Ly
Văn
Nhạn
-x- Sử
Nhựt
SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu


Hóa
Minh
Văn
ƯngHT
Sử
Thủy


2S Toán
Thu
Anh
T.Hạnh
CN

3S CN

CD
Du
-x- Toán
Thu
4S Văn
ƯngHT
Hóa
Minh
Anh
T.Hạnh
-x- Địa
Liễu
5S Tin
Mường
Sinh
Đều
Sinh
Đều
-x- Tin
Mường
SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Kiều
Văn
Chung
Văn
Chung

Tính

Tính
Toán
Niên
2S Anh
Kiều
Hóa
Ngà
Hóa
Ngà
3S Sinh
Đều
Địa
Liễu
-x- Tin
Mường
4S Toán
Niên
CN
Anh
Sinh
Đều
-x- Sử
Nhựt
CD
Du
5S Tin
Mường
CN
Anh
-x- Anh
Kiều
SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Vân
Hóa
Ngà
Anh
T.Hạnh
Toán
Chơn
Hóa
Ngà
Toán
Chơn
2S
Anh
Địa
DuyênĐ
Địa
DuyênĐ
Sinh
Vân
3S CD
Du
CN
PhượngL
Văn
Thi
-x- Sử
Nhựt
Văn
Thi
4S Sinh
Vân
Tin
Mường
-x- Anh
T.Hạnh
5S Sử
Nhựt

Anh
Tin
Mường
-x- CN
PhượngL
SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thủy
Sinh
Đều
Văn
Thi
Toán
Niên
CD
Du
Văn
Thi
2S Địa
DuyênĐ
Tin
Mường
Tin
Mường
3S
Anh
Địa
DuyênĐ
Sinh
Đều
-x- CN
PhượngL
Sử
Thủy
4S Sử
Thủy
CN
PhượngL

Anh
-x- Anh
Phong
Toán
Niên
5S Hóa
ThanhH
Hóa
ThanhH
Anh
Phong
-x- SH
Thủy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhSi
Tin
Mường
Sử
Du
Hóa
Ngà
Anh
Kiều
Văn
Thương
2S Toán
Liêm

PhượngL
Địa
Liễu
Địa
Liễu
Sử
Du
3S Hóa
Ngà

PhượngL
-x- Toán
Liêm
CN

4S Sinh
ThanhSi
Sinh
ThanhSi
Anh
Kiều
-x- Văn
Thương
Tin
Mường
5S CD
Du
CN

-x- SH
ThanhSi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du

PhượngL

PhượngL
Anh
Phong
Văn
Thương
Toán
Liêm
2S Hóa
ThanhH
Sinh
Đều
Sinh
Đều
3S Tin
Mường
Tin
Mường
Hóa
ThanhH
-x- Sử
Du
Văn
Thương
4S CD
Du
Anh
Phong
Địa
Liễu
-x- CN
PhượngL
5S Toán
Liêm
CN
PhượngL
Sử
Du
-x- Địa
Liễu
SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- --- ---
2S --- --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- -x- --- ---
5S --- --- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thuần
Hóa
ThanhH
Hóa
ThanhH

Thông
Văn
Nhạn
Sinh
Y.Nhi
2S Toán
Thuần
Tin
Luật
CN
Ưng
Địa
PhượngĐ
3S
Thông
Anh
Ngọc
-x- Toán
Thuần
Toán
Thuần
4S Sinh
Y.Nhi
Anh
Ngọc
Văn
Nhạn
-x- Sử
Bích
5S Địa
PhượngĐ
-x- -x- CD
Thủy
SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Khiêm

Huy
Anh
Kiều
Toán
Khiêm

Huy
Văn
Sơn
2S Sử
Bích
Địa
DuyênĐ
Tin
Luật
3S Toán
Khiêm
CD
Thủy
CN
Dũng
-x- Anh
Kiều
Sinh
Y.Nhi
4S Văn
Sơn
Hóa
Minh
-x- Toán
Khiêm
5S Sinh
Y.Nhi
Hóa
Minh
-x- -x- Địa
DuyênĐ
SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Y.Nhi
Anh
Ngọc
Văn
Nhạn
Văn
Nhạn
Sử
Quốc
Hóa
Minh
2S Sinh
Y.Nhi

Khải
Sinh
Y.Nhi
3S CD
Thủy
Tin
Luật
Hóa
Minh
-x- Địa
DuyênĐ
Toán
Dự
4S Anh
Ngọc
Địa
DuyênĐ
Toán
Dự
-x- CN
Khải
5S
Khải
-x- -x- SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Liêm

Ưng
Anh
Ngọc
Hóa
Minh
Toán
Liêm
Sinh
ThanhSi
2S Sinh
ThanhSi
CN
Ưng
Hóa
Minh
3S Anh
Ngọc
Văn
Nhạn
Văn
Nhạn
-x- Sử
Quốc
Toán
Liêm
4S Địa
DuyênĐ

Ưng
-x- Tin
Luật
5S CD
Thủy
Địa
DuyênĐ
-x- -x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Khanh
Anh
Phong
Anh
Phong
Toán
Khanh
Tin
Luật

Dũng
2S Toán
Khanh
Sinh
Thúy
CN
Tính
3S Sinh
Thúy
Sử
Tâm
-x- Văn
Chung
Hóa
ThanhH
4S Hóa
ThanhH
CD
Thủy
Địa
DuyênĐ
-x-
5S Địa
DuyênĐ
Văn
Chung

Dũng
-x- -x- SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Hùng
CN
Tính
Toán
An
Toán
An
Anh
Phong
Hóa
Hùng
2S Hóa
Hùng
Sinh
Thúy
3S Địa
DuyênĐ
Anh
Phong
Sinh
Thúy
-x- Tin
Luật

Dũng
4S
Dũng
Văn
Hường
Sử
Tâm
-x- CD
Thủy
5S Văn
Hường
Địa
DuyênĐ
-x- -x- SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
PhượngĐ
CD
Thủy

Dũng
Hóa
Hùng
Văn
Chung
Địa
PhượngĐ
2S Địa
PhượngĐ
Văn
Chung
Sử
Bích
3S Anh
HưngA
CN
Tính
Toán
Mường
-x- Toán
Mường
Hóa
Hùng
4S Sinh
Thúy
-x- Anh
HưngA
5S
Dũng
Tin
Luật
Sinh
Thúy
-x- -x- SH
PhượngĐ
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Bích
Tin
Luật

Ưng

Ưng
Toán
Thuần
Sử
Bích
2S Anh
Ngọc
Văn
Sơn
Hóa
Phường
Sinh
ThanhSi
3S Địa
PhượngĐ
Sinh
ThanhSi
-x- Văn
Sơn
Địa
PhượngĐ
4S Toán
Thuần
CN
Tính
Anh
Ngọc
-x- CD
Thủy
5S Hóa
Phường
-x- -x- SH
Bích
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
HưngA
Văn
Sơn
Sử
Tâm
Tin
Luật
Văn
Sơn
Anh
HưngA
2S Anh
HưngA
Sinh
ThanhSi

Anh
Địa
DuyênĐ
3S Sinh
ThanhSi

Anh
-x- CN
Khải
Toán
Khanh
4S Toán
Khanh
Hóa
Phường
Hóa
Phường
-x- Địa
DuyênĐ
5S CD
Thủy
-x- -x- SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC

CN
Khải
Địa
DuyênĐ
Địa
DuyênĐ

Khải
Toán
Dự
2S Hóa

Văn
Hường
Anh
Kiều
Tin
Luật
CD
Thủy
3S Văn
Hường

Khải
-x- Toán
Dự
Hóa

4S Sinh
Thúy
-x-
5S Anh
Kiều
Sinh
Thúy
Sử
Tâm
-x- -x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 06/03/2019 14:53

Trở lên trên đỉnh