Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
Anh
Phong
Văn
Chung

Dũng
Toán
Tòng
CN
Tính
2S Văn
Chung
Địa
Liễu
Hóa
Minh
Sinh
ThanhSi
3S CD
Bích
Toán
Tòng
-x- Địa
Liễu
Tin
Luật
4S
Dũng
Hóa
Minh
-x- Anh
Phong
Sử
Du
5S -x- -x- -x- SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
CD
Bích
Địa
Liễu
Toán
Dự
Anh
Kiều
Địa
Liễu
2S Hóa
ThanhH
Anh
Kiều
CN
Tính
Hóa
ThanhH
3S Toán
Dự

Tính
-x-
Tính
Sinh
ThanhSi
4S Văn
Nhạn
Sử
Thủy
-x- Tin
Luật
5S Văn
Nhạn
-x- -x- -x- SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn

PhượngL
Toán
Chơn
CN
Tính
Địa
Liễu
Tin
Luật
2S
PhượngL
Địa
Liễu
Sử
Tâm
Anh
B.Hạnh
3S CD
Bích
Văn
Nhạn
Hóa
Ngà
-x- Văn
Nhạn
Sinh
Vân
4S Anh
B.Hạnh
Toán
Chơn
-x- Hóa
Ngà
5S -x- -x- -x- SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu
Hóa
Minh
Anh
T.Hạnh
Hóa
Minh
Sử
Tâm
Văn
Sơn
2S Toán
Thu
CN
Tính
Tin
Luật
Địa
Liễu
3S Anh
T.Hạnh
Địa
Liễu
-x-

Toán
Thu
4S Sinh
Vân
Văn
Sơn
CD
Bích
-x-
5S

-x- -x- -x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Kiều
Toán
Niên
CN
Tính
Văn
Chung

Tính
Hóa
Ngà
2S Anh
Kiều
Văn
Chung

Tính
3S Anh
Kiều
CD
Bích
-x- Sử
Tâm
Sinh
T.Nhi
4S Toán
Niên
Hóa
Ngà
Địa
Liễu
-x- Tin
Luật
Địa
Liễu
5S -x- -x- -x- SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Vân
Anh
T.Hạnh
Hóa
Ngà
Sử
Thủy
Địa
DuyênĐ
Sinh
Vân
2S Toán
Chơn
CD
Bích
Sử
Thủy
CN
Huy
Anh
T.Hạnh
Tin
Luật
3S
Anh
Địa
DuyênĐ
-x- Hóa
Ngà
4S Văn
Chung
Văn
Chung
-x-
Anh
Toán
Chơn
5S -x- -x- -x- SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
T.Nhi
Toán
Dự
Sử
Thủy
Anh
Phong
Anh
Phong
Toán
Dự
2S CN
Huy
Sử
Thủy
Tin
Nguyên

Anh
3S Văn
Sơn
Hóa
ThanhH
Văn
Sơn
-x- Địa
DuyênĐ
Hóa
ThanhH
4S
Anh
-x- Sinh
T.Nhi
5S CD
Bích
Địa
DuyênĐ
-x- -x- -x- SH
T.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhSi
Hóa
Ngà
CD
Bích
Toán
Liêm
Sử
Thủy
Toán
Liêm
2S Anh
B.Hạnh
Địa
DuyênĐ
Hóa
Ngà
Tin
Nguyên
Địa
DuyênĐ
3S Văn
Chung
-x- Văn
Chung
CN
Huy
4S Sinh
ThanhSi
Sử
Thủy
-x- Anh
B.Hạnh
5S
PhượngL

PhượngL
-x- -x- -x- SH
ThanhSi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Hóa
ThanhH
Địa
DuyênĐ
Anh
Ngọc
Anh
Ngọc
Hóa
ThanhH
2S Sử
Du
Tin
Nguyên
Toán
Liêm
Sử
Du
3S Sinh
ThanhSi

PhượngL
Văn
Nhạn
-x- Toán
Liêm
Văn
Nhạn
4S
PhượngL
Địa
DuyênĐ
-x-
5S CN
Huy
CD
Bích
-x- -x- -x- SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhTD
Văn
Chung
Toán
An
-x- Văn
Chung
Toán
An
2S Sinh
Vân
-x-
3S Hóa
Phường
Hóa
Phường
-x- Anh
Phong

Anh
4S
Anh
Địa
ĐịaTT
-x- Sử
Tâm
5S Toán
An
-x- -x- -x- -x- SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ưng
Toán
An
Anh
HưngA

Ưng
Hóa
Hùng
CN
Ưng
2S Sinh
Đều
Văn
Thương
Sinh
Đều
3S CN
Ưng
Tin
Hải
Văn
Thương
-x- CD
Thủy
Toán
An
4S
Ưng
Sử
Quốc
-x- Tin
Hải
5S Địa
PhượngĐ
Hóa
Hùng
-x- Anh
HưngA
SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
An
CD
Thủy
Hóa

Sử
Quốc
Tin
Hải
Văn
HạnhV
2S Toán
An
Tin
Hải
CN
Dũng
Văn
HạnhV
CN
Dũng
3S Địa
PhượngĐ
Anh
T.Hạnh
-x- Sinh
Đều
4S Hóa

Toán
An

Tính
-x- Anh
T.Hạnh

Tính
5S Sinh
Đều
-x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thúy
Tin
Hải
Toán
Mường

Huy
Hóa

CN
Dũng
2S Sinh
Thúy
Địa
PhượngĐ
Sử
Quốc
Sinh
Thúy
3S CN
Dũng
Văn
Sơn

Huy
-x- Tin
Hải
Văn
Sơn
4S Anh
Kiều
Anh
Kiều
-x- Toán
Mường
5S Hóa

CD
Thủy
-x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC

Văn
Sơn
Văn
Sơn
Toán
Niên


CN

2S CN

Hóa
Ngà
Địa
Liễu


3S Tin
Nguyên
CD
Thủy
-x- Sử
Quốc
4S Sinh
Thúy
Toán
Niên
Tin
Nguyên
-x- Anh
Kiều
Sinh
Thúy
5S Anh
Kiều
Hóa
Ngà
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Tòng

Thông
Toán
Tòng
Văn
HạnhV

Thông
Anh
Ly
2S CN
Dũng
CD
Thủy
Văn
HạnhV
3S Sinh
Thúy
Sử
Quốc
Tin
Nguyên
-x- Toán
Tòng
Sinh
Thúy
4S Anh
Ly
Tin
Nguyên
Hóa
Phường
-x- CN
Dũng
5S Hóa
Phường
-x- Địa
Liễu
SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ly
Toán
Chơn
Hóa
Phường
Địa
Liễu
Sử
Quốc
Hóa
Phường
2S Anh
Ly
CD
Thủy

Thông
Anh
Ly
3S CN
Anh

Thông
Văn
Thi
-x- Văn
Thi
4S Sinh
Đều
Toán
Chơn
-x- Sinh
Đều
5S Tin
Nguyên
Tin
Nguyên
-x- CN
Anh
SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Anh
Tin
Nguyên
Văn
Thi
Anh
T.Hạnh
Văn
Thi
Sử
Quốc
2S CN
Anh
Sử
Quốc

Anh
3S Toán
Tòng
CD
Thủy
Sinh
Vân
-x- Hóa
Hùng
Địa
Liễu
4S Anh
T.Hạnh
Hóa
Hùng
-x- Địa
Liễu
Sinh
Vân
5S
Anh
CN
Anh
Tin
Nguyên
-x- Toán
Tòng
SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Đều
Địa
PhượngĐ
Tin
Nguyên
Tin
Nguyên
Anh
T.Hạnh
Sinh
Đều
2S CN
Ưng
Toán
Thu
Hóa
Hùng

Ưng
Sử
Quốc
Sử
Quốc
3S Sinh
Đều
Toán
Thu
-x- Địa
PhượngĐ

Ưng
4S Văn
Loan
Văn
Loan
Anh
T.Hạnh
-x- CD
Thủy
CN
Ưng
5S -x- Hóa
Hùng
SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Huy
Sử
Quốc
Toán
Thu
Văn
DuyênV
Văn
DuyênV
Toán
Thu
2S Tin
Nguyên
Hóa
Phường
Hóa
Phường
3S
Huy
Tin
Nguyên
Anh
HưngA
-x- Anh
HưngA
Sử
Quốc
4S CN

Địa
PhượngĐ
Sinh
Vân
-x- CN

5S Sinh
Vân
CD
Thủy

Huy
-x- Địa
PhượngĐ
SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/01/2020 08:41

Trở lên trên đỉnh