Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thuần
Địa
Phương
Toán
Thuần
Hóa
Phường
Anh
Ngọc

Huy
2S Toán
Thuần
CD
Thủy
3S Sinh
Thanh-S
Hóa
Phường
Anh
Ngọc
Sinh
Thanh-S
Toán
Thuần
4S Tin
Luật
Sử
Thủy
Sử
Thủy
CN
Huy
Văn
Chung
5S Văn
Chung

Huy
-x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hùng
Sử
Thủy
Toán
Tòng
CD
Thủy
Toán
Tòng
Sinh
Thanh-S
2S Anh
Hưng
Địa
Phương
Sử
Thủy
Văn
Hạnh-V
3S Văn
Hạnh-V
Tin
Luật
CN
Huy
Toán
Tòng
Hóa
Hùng
4S
Thông
Anh
Hưng
Hóa
Hùng
5S
Thông
-x- Sinh
Thanh-S
SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hạnh-V

Thông
Hóa
Phường
Anh
Hưng
Tin
Luật
Văn
Hạnh-V
2S Sinh
Thanh-S
Sinh
Thanh-S
3S
Thông
Sử
Thủy
Địa
Duyên
CD
Thủy
Sử
Thủy
CN
Huy
4S Toán
Thuần
Toán
Thuần
Toán
Thuần
Hóa
Phường
Văn
Hạnh-V
Anh
Hưng
5S -x- SH
Hạnh-V
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thu
Toán
Thu
Văn
Thi
Tin
Luật
Toán
Thu
Toán
Thu
2S Hóa
Hùng
3S Văn
Thi
Anh
Phong
CN
Huy
Địa
Duyên

Dũng
4S Anh
Phong
Sinh
Thanh-S
Sử
Thủy
Sử
Thủy
5S Sinh
Thanh-S
CD
Thủy

Dũng
-x- Hóa
Hùng
SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Tin
Luật
Sử
Bích
Anh
Phong
CD
Thủy
Văn
Thương
2S
Dũng
Địa
Duyên
Sử
Bích
3S Sinh
Th.Nhi

Dũng
Toán
Khiêm
Hóa

Anh
Phong
4S Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
Sinh
Th.Nhi
CN
Tính
Hóa

5S Văn
Thương
-x- Toán
Khiêm
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khiêm
Toán
Khiêm

Ưng
Sử
Bích
Địa
Duyên
Toán
Khiêm
2S Tin
Luật
Anh
Ngọc
Anh
Ngọc
Hóa
Hùng
3S Sinh
Th.Nhi

Ưng
Toán
Khiêm
Văn
Hường
4S Hóa
Hùng
Văn
Hường
Sử
Bích
Toán
Khiêm
Sinh
Th.Nhi
5S CD
Thủy
-x- CN
Ưng
SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khanh
Anh
Ngọc
CN
Tính

Tính
Sử
Bích
Toán
Khanh
2S
Tính
Văn
Hường
Sinh
Th.Nhi
Toán
Khanh
3S Địa
Duyên
CD
Thủy
Hóa
Phường
Sinh
Th.Nhi
4S Anh
Ngọc
Toán
Khanh
Hóa
Phường
Sử
Bích
Tin
Luật
Văn
Hường
5S -x- SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hưng

Khải
Địa
Duyên
CN
Ưng
Hóa
Thanh-H
Anh
Hưng
2S Toán
Khanh
Sinh
Thanh-S
Sử
Bích
Sử
Bích
CD
Thủy
3S Địa
Duyên
Hóa
Thanh-H
Văn
Chung
Văn
Chung
4S Sinh
Thanh-S
Tin
Hải
Văn
Chung
Anh
Hưng
Toán
Khanh
5S
Khải
-x- SH
Hưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Phượng-L
Toán
Thuần
CD
Thủy
Văn
Chung
Hóa

Toán
Thuần
2S
Phượng-L
Anh
Phong
Địa
Duyên
3S Hóa

Văn
Chung
Văn
Chung
Anh
Phong
CN
Ưng

Phượng-L
4S Sử
Bích
Địa
Duyên
Tin
Hải
Sinh
Thanh-S
5S Sinh
Thanh-S
Sử
Bích
-x- SH
Phượng-L
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thanh-H
Văn
Thi

Dũng
Sử
Quốc
Văn
Thi
CN
Dũng
2S Địa
Duyên
Anh
B.Hạnh
Anh
B.Hạnh
Sinh
Th.Nhi
3S Toán
Thu
Toán
Thu
Toán
Thu

Dũng
Hóa
Thanh-H
4S Hóa
Thanh-H
5S CD
Du
-x- Tin
Nguyên
-x- -x- SH
Thanh-H
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Dũng
Sử
Quốc
Hóa
Thanh-H
Văn
Sơn

Dũng
CD
Du
2S Anh
Phong
Địa
Duyên
Sinh
Y. Nhi
3S Văn
Sơn
Tin
Nguyên
Toán
Liêm
Toán
Liêm
Toán
Liêm
4S Hóa
Thanh-H

Dũng
5S CN
Dũng
-x- Anh
Phong
-x- -x- SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thanh-S
Toán
Khanh


Hóa
Ngà
Sinh
Thanh-S


2S Hóa
Ngà
CN

CD
Du
3S Anh
T.Hạnh
Tin
Mường
Sử
Quốc
Văn
Sơn
Văn
Sơn
Toán
Khanh
4S Toán
Khanh
Địa
Duyên
Anh
T.Hạnh
5S -x- -x- -x- SH
Thanh-S
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Y. Nhi
Văn
Chung

Phượng-L
Toán
Liêm
Toán
Liêm
Văn
Chung
2S Hóa
Thanh-H
3S CD
Du
CN
Thông
Toán
Liêm
Anh
B.Hạnh
Hóa
Thanh-H
Sinh
Y. Nhi
4S Địa
Duyên
Anh
B.Hạnh

Phượng-L
5S Tin
Mường
-x- Sử
Quốc
-x- -x- SH
Y. Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Th.Nhi
Địa
Duyên
Văn
Chung
Toán
Thu
CN

Hóa
Thanh-H
2S CD
Du
Sinh
Th.Nhi
Hóa
Thanh-H
3S Tin
Mường
Anh
B.Hạnh

Tính
Văn
Chung
Toán
Thu
Toán
Thu
4S
Tính
Sử
Quốc
Anh
B.Hạnh
5S -x- -x- -x- SH
Th.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Kiều
Anh
Kiều
Văn
DuyênV
Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
Sinh
Y. Nhi
2S Tin
Mường
Toán
Khiêm
Anh
Kiều
3S
Tính
Hóa
Ngà
Văn
DuyênV
Sử
Quốc
4S Hóa
Ngà
CN
Thông

Tính
Địa
Duyên
CD
Du
5S -x- -x- -x- SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Liễu
Toán
Chơn
Toán
Chơn
Toán
Chơn
Văn
DuyênV
Anh
Phong
2S Sinh
Y. Nhi
3S Địa
Liễu
Văn
DuyênV


Sử
Quốc


CN

4S CD
Du
Hóa
Ngà
Hóa
Ngà
Tin
Mường
5S Anh
Phong
-x- -x- -x- SH
Liễu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
T.Hạnh
Văn
Sơn
Văn
Sơn
Anh
T.Hạnh
Địa
Liễu
Toán
Mường
2S CN
Thông
Sử
Quốc
3S Văn
Sơn
Sử
Quốc

Phượng-L
Toán
Mường
CD
Bích
Địa
Liễu
4S Tin
Mường
Sinh
Thanh-S
Anh
T.Hạnh
5S Hóa
Thanh-H
-x- Hóa
Thanh-H
-x- -x- SH
T.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Mường
Toán
Mường
Hóa
Ngà
Toán
Mường
Sử
Quốc
Anh
Kiều
2S CD
Bích
CN
Dũng
Địa
Liễu
Địa
Liễu
3S
Phượng-L
Anh
Kiều
Văn
Thi
Hóa
Ngà
Văn
Thi
Tin
Mường
4S Văn
Thi
Sử
Quốc
Sinh
Y. Nhi
5S -x-
Phượng-L
-x- -x- SH
Mường
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thuần
Địa
Phương
Toán
Thuần
Hóa
Phường
Anh
Ngọc

Huy
2S Toán
Thuần
CD
Thủy
3S Sinh
Thanh-S
Hóa
Phường
Anh
Ngọc
Sinh
Thanh-S
Toán
Thuần
4S Tin
Luật
Sử
Thủy
Sử
Thủy
CN
Huy
Văn
Chung
5S Văn
Chung

Huy
-x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hùng
Sử
Thủy
Toán
Tòng
CD
Thủy
Toán
Tòng
Sinh
Thanh-S
2S Anh
Hưng
Địa
Phương
Sử
Thủy
Văn
Hạnh-V
3S Văn
Hạnh-V
Tin
Luật
CN
Huy
Toán
Tòng
Hóa
Hùng
4S
Thông
Anh
Hưng
Hóa
Hùng
5S
Thông
-x- Sinh
Thanh-S
SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hạnh-V

Thông
Hóa
Phường
Anh
Hưng
Tin
Luật
Văn
Hạnh-V
2S Sinh
Thanh-S
Sinh
Thanh-S
3S
Thông
Sử
Thủy
Địa
Duyên
CD
Thủy
Sử
Thủy
CN
Huy
4S Toán
Thuần
Toán
Thuần
Toán
Thuần
Hóa
Phường
Văn
Hạnh-V
Anh
Hưng
5S -x- SH
Hạnh-V
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thu
Toán
Thu
Văn
Thi
Tin
Luật
Toán
Thu
Toán
Thu
2S Hóa
Hùng
3S Văn
Thi
Anh
Phong
CN
Huy
Địa
Duyên

Dũng
4S Anh
Phong
Sinh
Thanh-S
Sử
Thủy
Sử
Thủy
5S Sinh
Thanh-S
CD
Thủy

Dũng
-x- Hóa
Hùng
SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Tin
Luật
Sử
Bích
Anh
Phong
CD
Thủy
Văn
Thương
2S
Dũng
Địa
Duyên
Sử
Bích
3S Sinh
Th.Nhi

Dũng
Toán
Khiêm
Hóa

Anh
Phong
4S Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
Sinh
Th.Nhi
CN
Tính
Hóa

5S Văn
Thương
-x- Toán
Khiêm
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khiêm
Toán
Khiêm

Ưng
Sử
Bích
Địa
Duyên
Toán
Khiêm
2S Tin
Luật
Anh
Ngọc
Anh
Ngọc
Hóa
Hùng
3S Sinh
Th.Nhi

Ưng
Toán
Khiêm
Văn
Hường
4S Hóa
Hùng
Văn
Hường
Sử
Bích
Toán
Khiêm
Sinh
Th.Nhi
5S CD
Thủy
-x- CN
Ưng
SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khanh
Anh
Ngọc
CN
Tính

Tính
Sử
Bích
Toán
Khanh
2S
Tính
Văn
Hường
Sinh
Th.Nhi
Toán
Khanh
3S Địa
Duyên
CD
Thủy
Hóa
Phường
Sinh
Th.Nhi
4S Anh
Ngọc
Toán
Khanh
Hóa
Phường
Sử
Bích
Tin
Luật
Văn
Hường
5S -x- SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hưng

Khải
Địa
Duyên
CN
Ưng
Hóa
Thanh-H
Anh
Hưng
2S Toán
Khanh
Sinh
Thanh-S
Sử
Bích
Sử
Bích
CD
Thủy
3S Địa
Duyên
Hóa
Thanh-H
Văn
Chung
Văn
Chung
4S Sinh
Thanh-S
Tin
Hải
Văn
Chung
Anh
Hưng
Toán
Khanh
5S
Khải
-x- SH
Hưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Phượng-L
Toán
Thuần
CD
Thủy
Văn
Chung
Hóa

Toán
Thuần
2S
Phượng-L
Anh
Phong
Địa
Duyên
3S Hóa

Văn
Chung
Văn
Chung
Anh
Phong
CN
Ưng

Phượng-L
4S Sử
Bích
Địa
Duyên
Tin
Hải
Sinh
Thanh-S
5S Sinh
Thanh-S
Sử
Bích
-x- SH
Phượng-L
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thanh-H
Văn
Thi

Dũng
Sử
Quốc
Văn
Thi
CN
Dũng
2S Địa
Duyên
Anh
B.Hạnh
Anh
B.Hạnh
Sinh
Th.Nhi
3S Toán
Thu
Toán
Thu
Toán
Thu

Dũng
Hóa
Thanh-H
4S Hóa
Thanh-H
5S CD
Du
-x- Tin
Nguyên
-x- -x- SH
Thanh-H
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Dũng
Sử
Quốc
Hóa
Thanh-H
Văn
Sơn

Dũng
CD
Du
2S Anh
Phong
Địa
Duyên
Sinh
Y. Nhi
3S Văn
Sơn
Tin
Nguyên
Toán
Liêm
Toán
Liêm
Toán
Liêm
4S Hóa
Thanh-H

Dũng
5S CN
Dũng
-x- Anh
Phong
-x- -x- SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thanh-S
Toán
Khanh


Hóa
Ngà
Sinh
Thanh-S


2S Hóa
Ngà
CN

CD
Du
3S Anh
T.Hạnh
Tin
Mường
Sử
Quốc
Văn
Sơn
Văn
Sơn
Toán
Khanh
4S Toán
Khanh
Địa
Duyên
Anh
T.Hạnh
5S -x- -x- -x- SH
Thanh-S
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Y. Nhi
Văn
Chung

Phượng-L
Toán
Liêm
Toán
Liêm
Văn
Chung
2S Hóa
Thanh-H
3S CD
Du
CN
Thông
Toán
Liêm
Anh
B.Hạnh
Hóa
Thanh-H
Sinh
Y. Nhi
4S Địa
Duyên
Anh
B.Hạnh

Phượng-L
5S Tin
Mường
-x- Sử
Quốc
-x- -x- SH
Y. Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Th.Nhi
Địa
Duyên
Văn
Chung
Toán
Thu
CN

Hóa
Thanh-H
2S CD
Du
Sinh
Th.Nhi
Hóa
Thanh-H
3S Tin
Mường
Anh
B.Hạnh

Tính
Văn
Chung
Toán
Thu
Toán
Thu
4S
Tính
Sử
Quốc
Anh
B.Hạnh
5S -x- -x- -x- SH
Th.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Kiều
Anh
Kiều
Văn
DuyênV
Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
Sinh
Y. Nhi
2S Tin
Mường
Toán
Khiêm
Anh
Kiều
3S
Tính
Hóa
Ngà
Văn
DuyênV
Sử
Quốc
4S Hóa
Ngà
CN
Thông

Tính
Địa
Duyên
CD
Du
5S -x- -x- -x- SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Liễu
Toán
Chơn
Toán
Chơn
Toán
Chơn
Văn
DuyênV
Anh
Phong
2S Sinh
Y. Nhi
3S Địa
Liễu
Văn
DuyênV


Sử
Quốc


CN

4S CD
Du
Hóa
Ngà
Hóa
Ngà
Tin
Mường
5S Anh
Phong
-x- -x- -x- SH
Liễu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
T.Hạnh
Văn
Sơn
Văn
Sơn
Anh
T.Hạnh
Địa
Liễu
Toán
Mường
2S CN
Thông
Sử
Quốc
3S Văn
Sơn
Sử
Quốc

Phượng-L
Toán
Mường
CD
Bích
Địa
Liễu
4S Tin
Mường
Sinh
Thanh-S
Anh
T.Hạnh
5S Hóa
Thanh-H
-x- Hóa
Thanh-H
-x- -x- SH
T.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Mường
Toán
Mường
Hóa
Ngà
Toán
Mường
Sử
Quốc
Anh
Kiều
2S CD
Bích
CN
Dũng
Địa
Liễu
Địa
Liễu
3S
Phượng-L
Anh
Kiều
Văn
Thi
Hóa
Ngà
Văn
Thi
Tin
Mường
4S Văn
Thi
Sử
Quốc
Sinh
Y. Nhi
5S -x-
Phượng-L
-x- -x- SH
Mường
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 11/09/2021 14:15

Trở lên trên đỉnh