Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
Hóa
Minh
Toán
Tòng
Toán
Tòng
Hóa
Minh

Dũng
2S Sử
Du
Tin
Mường
3S
Dũng
Anh
Phong
Văn
Chung
-x- Địa
Liễu
CD
Du
4S Tin
Mường
CN
Huy
-x- Anh
Phong
Sinh
ThanhSi
5S CN
Huy
Văn
Chung
-x- -x- SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
Văn
Chung
Toán
Dự
Hóa
ThanhH
Tin
Mường
Anh
Ly
2S Toán
Dự
CD
Du
Sử
Thủy
Sinh
ThanhSi
3S Anh
Ly
Địa
Liễu
-x-
Tính
CN
Anh
4S Hóa
ThanhH

Tính
-x- Tin
Mường
5S CN
Anh
-x- -x- Văn
Chung
SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn
Anh
Ly
Tin
Mường
Toán
Chơn
Sử
Nhựt
Tin
Mường
2S Sinh
Vân
Văn
Nhạn
Hóa
Ngà

PhượngL
CD
Du
3S CN
Huy
Văn
Nhạn
-x- Anh
Ly
4S Toán
Chơn
Hóa
Ngà

PhượngL
-x- CN
Huy
5S -x- -x- Địa
Liễu
SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu


Anh
T.Hạnh
Văn
ƯngHT
CN

Sử
Thủy
2S Toán
Thu
CD
Du
Toán
Thu
3S Địa
Liễu
Hóa
Minh
-x- Hóa
Minh
4S Văn
ƯngHT
CN

-x-

Sinh
T.Nhi
5S Anh
T.Hạnh
Tin
Mường
-x- -x- Tin
Mường
SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
T.Nhi
Toán
Niên

Tính
Văn
Chung
Anh
Kiều
Toán
Niên
2S CD
Bích
Tin
Mường
Văn
Chung
3S Sinh
T.Nhi

Tính
Hóa
Ngà
-x- Sử
Nhựt
Hóa
Ngà
4S Anh
Kiều
-x- Tin
Mường
CN
Anh
5S Địa
Liễu
-x- -x- CN
Anh
SH
T.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Vân
CN
PhượngL
Văn
Thi
Sử
Du
CN
PhượngL
Hóa
Ngà
2S Toán
Chơn

Anh
CD
Bích

Anh
Tin
Mường
3S Hóa
Ngà
Anh
T.Hạnh
-x- Sử
Du
Sinh
Vân
4S Anh
T.Hạnh
Tin
Mường
-x- Văn
Thi
Toán
Chơn
5S Địa
DuyênĐ
Địa
DuyênĐ
-x- -x- SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thủy
Tin
Mường
Anh
Phong
Sử
Thủy
Văn
Thi
Hóa
ThanhH
2S Sinh
T.Nhi
Địa
DuyênĐ
Hóa
ThanhH

Anh
3S Tin
Mường
CN
PhượngL
Văn
Thi
-x-
Anh
CD
Bích
4S Toán
Niên
Toán
Niên
-x- CN
PhượngL
Sử
Thủy
5S Anh
Phong
-x- -x- Địa
DuyênĐ
SH
Thủy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhSi
Hóa
Ngà
Hóa
Ngà
Toán
Liêm
Văn
Thương
Sử
Du
2S Anh
Kiều

PhượngL
Địa
Liễu
Toán
Liêm
3S Văn
Thương

PhượngL
-x- CN

Tin
Mường
4S Sinh
ThanhSi
Anh
Kiều
-x- Địa
Liễu
CD
Bích
5S Tin
Mường
CN

-x- -x- Sử
Du
SH
ThanhSi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Văn
Thương
CN
PhượngL
Anh
Phong
Sử
Du
Toán
Liêm
2S Tin
Mường

PhượngL
Địa
Liễu
Hóa
ThanhH
3S Sử
Du
Tin
Mường
Hóa
ThanhH
-x- Anh
Phong
Sinh
T.Nhi
4S Toán
Liêm

PhượngL
Địa
Liễu
-x- Văn
Thương
CD
Du
5S CN
PhượngL
-x- -x- SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- --- ---
2S --- --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- -x- --- ---
5S --- --- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thuần
Văn
Nhạn

Thông
Toán
Thuần
CD
Thủy
Toán
Thuần
2S Hóa
ThanhH
Tin
Luật

Thông
3S Toán
Thuần
CN
Ưng
Sử
Bích
-x- Văn
Nhạn
Sinh
Y.Nhi
4S Sinh
Y.Nhi
Anh
Ngọc
Hóa
ThanhH
-x- Địa
PhượngĐ
5S Địa
PhượngĐ
-x- -x- Anh
Ngọc
SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Khiêm
Tin
Luật
Hóa
Minh
Toán
Khiêm

Huy
Văn
Sơn
2S CD
Thủy
CN
Dũng
Anh
Kiều
Sử
Bích
3S Toán
Khiêm
Văn
Sơn
-x- Địa
DuyênĐ
Toán
Khiêm
4S Địa
DuyênĐ
-x- Hóa
Minh
Sinh
Y.Nhi
5S Sinh
Y.Nhi

Huy
-x- -x- Anh
Kiều
SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Y.Nhi
Anh
Ngọc
Anh
Ngọc
Hóa
Minh
Văn
Nhạn
Tin
Luật
2S Sinh
Y.Nhi

Khải
CD
Thủy
3S Địa
DuyênĐ
CN
Khải
Toán
Dự
-x- Sử
Quốc
Toán
Dự
4S Văn
Nhạn

Khải
-x- Địa
DuyênĐ
5S Hóa
Minh
-x- -x- -x- SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Liêm

Ưng
Văn
Nhạn
CN
Ưng
Anh
Ngọc

Ưng
2S Toán
Liêm
Hóa
Minh
Hóa
Minh
3S Tin
Luật
-x- CD
Thủy
Toán
Liêm
4S Địa
DuyênĐ
Địa
DuyênĐ
Anh
Ngọc
-x- Sử
Quốc
5S Sinh
ThanhSi
Văn
Nhạn
-x- -x- -x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Khanh

Dũng
Hóa
ThanhH
Địa
DuyênĐ
Anh
Phong
Toán
Khanh
2S Toán
Khanh
CN
Tính
CD
Thủy
3S Văn
Chung
Địa
DuyênĐ
-x- Văn
Chung
Tin
Luật
4S
Dũng
Anh
Phong
-x- Sử
Tâm
Hóa
ThanhH
5S Sinh
Thúy
-x- -x- -x- SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Hùng
Anh
Phong
Tin
Luật
Toán
An
CN
Tính
Hóa
Hùng
2S Hóa
Hùng
Địa
DuyênĐ
Sử
Tâm
3S CD
Thủy
Địa
DuyênĐ
Anh
Phong
-x- Văn
Hường

Dũng
4S Toán
An
Sinh
Thúy
Văn
Hường
-x-
5S
Dũng
-x- -x- -x- SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
PhượngĐ
CN
Tính
Văn
Chung
Hóa
Hùng
Văn
Chung
Sử
Bích
2S
Dũng
Sinh
Thúy
Toán
Mường
Địa
PhượngĐ
3S Địa
PhượngĐ

Dũng
Toán
Mường
-x- Hóa
Hùng
4S Anh
HưngA
-x- CD
Thủy
Anh
HưngA
5S Tin
Luật
-x- -x- -x- SH
PhượngĐ
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Bích
Văn
Sơn
Hóa
Phường
Sử
Bích
Toán
Thuần
Địa
PhượngĐ
2S Địa
PhượngĐ

Ưng
Văn
Sơn
3S Sinh
ThanhSi
Anh
Ngọc
CN
Tính
-x- Anh
Ngọc
Toán
Thuần
4S CD
Bích

Ưng
Tin
Luật
-x-
5S Hóa
Phường
-x- -x- -x- SH
Bích
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
HưngA
Toán
Khanh
Địa
DuyênĐ
Văn
Sơn
CN
Thông
Anh
HưngA
2S Sinh
ThanhSi
Tin
Luật
Địa
DuyênĐ
3S Anh
HưngA

Anh
Hóa
Phường
-x- Sử
Tâm
Toán
Khanh
4S Hóa
Phường
-x-
Anh
5S CD
Bích
Văn
Sơn
-x- -x- -x- SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC


Khải
Anh
Kiều

Khải
Sử
Tâm
Toán
Dự
2S Địa
DuyênĐ
Văn
Hường
Địa
DuyênĐ
Văn
Hường
3S Hóa

Sinh
Thúy
-x- Anh
Kiều
Hóa

4S Toán
Dự
Tin
Luật
CD
Bích
-x-
5S CN
Khải
-x- -x- -x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 10/01/2019 15:51

Trở lên trên đỉnh