Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ưng
CD
Bích
Anh
Hưng
Tin
Mường
Toán
An
Toán
An
2S Toán
An
CN
Ưng
Văn
Sơn
3S
Ưng
Sử
Quốc
Sử
Quốc

Ưng
4S Hóa
Hùng
Hóa
Hùng
-x- Địa
Phương
Sinh
Đều
5S Anh
Hưng
Tin
Mường
-x- Văn
Sơn
SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
An
Sử
Quốc

Tính
Văn
Chung
Anh
T.Hạnh
Hóa

2S Sinh
Đều
CD
Bích
Anh
T.Hạnh
Sử
Quốc
3S
Tính
Hóa

Tin
Mường
Tin
Mường
Toán
An
4S Toán
An
Văn
Chung
Địa
Phương
-x- Toán
An
5S CN
Tính
-x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thúy
Toán
Chơn
Toán
Chơn
Sử
Tâm
CD
Bích

Huy
2S Văn
Thi
Địa
Phương
Sử
Tâm
3S
Huy
CN
Tính
Tin
Mường
Hóa

Hóa

4S Sinh
Thúy
Tin
Mường
Anh
Kiều
-x- Toán
Chơn
5S Anh
Kiều
Văn
Thi
-x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Toán
Niên
CD
Bích
Địa
Phương
Sử
Tâm
Hóa
Ngà
2S

Tin
Mường
Sử
Tâm
Văn
Chung
Sinh
Thúy
3S Anh
Kiều
Tin
Mường
Anh
Kiều
Văn
Chung


4S Hóa
Ngà
Toán
Niên
-x- Toán
Niên
5S CN
Tính
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Vân
Toán
Thu
Toán
Thu
Toán
Thu
Hóa
Phường
CN
Ưng
2S Anh
B.Hạnh
Sinh
Vân
3S Hóa
Phường
Địa
Liễu
Sử
Tâm
Sử
Tâm
Anh
B.Hạnh
4S
Thông
Văn
Thương
CD
Bích
-x- Tin
Luật
Tin
Luật
5S
Thông
-x- Văn
Thương
SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
B.Hạnh
Hóa
Phường
Sử
Quốc

Thông
Toán
Chơn
Anh
B.Hạnh
2S Văn
Hường

Thông
Địa
Liễu
3S Sử
Quốc
Hóa
Phường
Tin
Luật
Tin
Luật
4S CN
Huy
Toán
Chơn
Toán
Chơn
-x- Văn
Hường
Sinh
Thúy
5S Anh
B.Hạnh
-x- CD
Bích
SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Anh
Anh
Ngọc
Địa
Liễu
Sử
Quốc
Tin
Mường
Toán
Thuần
2S Hóa
Hùng
Văn
Hường
Hóa
Hùng
Tin
Mường
CD
Bích
3S Sinh
Vân

Anh
Địa
Liễu
Văn
Hường

Anh
4S Văn
Hường
Sử
Quốc
Toán
Thuần
-x- Anh
Ngọc
CN
Huy
5S -x- SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Đều

Ưng
Hóa
Hùng
Anh
T.Hạnh
Văn
Chung
Văn
Chung
2S
Ưng
Văn
Chung
Toán
Tòng
Sử
Quốc
Tin
Mường
3S Hóa
Hùng
Anh
T.Hạnh
Sinh
Đều
4S Toán
Tòng
CD
Bích
Tin
Mường
-x- CN
Ưng
5S Địa
Phương
Sử
Quốc
-x- Địa
Phương
SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Huy
Tin
Mường
Tin
Mường
CD
Bích
Địa
Phương
Anh
Hưng
2S Toán
Thuần
Văn
Thương
Sử
Quốc
Toán
Thuần
Văn
Thương
3S Địa
Phương
Hóa
Phường

Huy
4S Anh
Hưng

Huy
Văn
Thương
-x- Sử
Quốc
Sinh
Vân
5S CN
Huy
Hóa
Phường
-x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thuần
Sinh
Thanh-S
Toán
Thuần
Anh
Ngọc
Anh
Ngọc
Tin
Luật
2S
Huy
Địa
Duyên
Hóa
Minh
CN

3S Văn
Thi
Sinh
Thanh-S
Hóa
Minh
Toán
Thuần
4S Toán
Thuần
Sử
Quốc
-x- Văn
Thi
5S
Huy
CD
Du
-x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hùng
Toán
Tòng
Sinh
Thanh-S
Tin
Hải
Sử
Quốc
Hóa
Hùng
2S Toán
Tòng
Văn
Loan

Thông
Văn
Loan
3S CD
Du
Anh
Hưng
4S CN

Sinh
Thanh-S

Thông
-x- Toán
Tòng
5S Hóa
Hùng
Địa
Duyên
Anh
Hưng
-x- SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hạnh-V
Hóa
Thanh-H
Anh
Ly
Anh
Ly
Toán
Tòng

Anh
2S
Anh
Sinh
Thanh-S
Hóa
Thanh-H
3S Văn
Hạnh-V
Địa
Duyên
CD
Du
Sinh
Thanh-S
Văn
Hạnh-V
4S Toán
Tòng
Toán
Tòng
-x- Sử
Bích
5S CN

-x- Tin
Luật
SH
Hạnh-V
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Liêm
Toán
Liêm

Anh
Hóa
Minh
CD
Du
CN

2S Toán
Liêm
Anh
Phong
Sinh
Thanh-S
Toán
Liêm
3S Sinh
Thanh-S
Anh
Phong
Sử
Bích
4S Văn
Thi
Địa
Duyên
Văn
Thi
-x- Hóa
Minh

Anh
5S Tin
Luật
-x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Địa
Phương
Anh
Phong
Anh
Phong
Hóa

Văn
Thương
2S Hóa

Sinh
Th.Nhi

Dũng
Sinh
Th.Nhi
3S Tin
Luật
CN
Dũng
Sử
Bích
Văn
Thương
Toán
Khiêm
4S Toán
Khiêm
Toán
Khiêm

Dũng
-x-
5S -x- CD
Du
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khiêm
Toán
Khiêm
Địa
Phương
CN
Dũng
Tin
Luật
Toán
Khiêm
2S Toán
Khiêm
Sử
Bích
Anh
Ngọc
CD
Du
3S Anh
Ngọc
Hóa
Hùng
Sinh
Th.Nhi
Hóa
Hùng
4S
Ưng
Sinh
Th.Nhi
Văn
Loan
-x- Văn
Loan
5S
Ưng
-x- SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khanh
Tin
Luật
CN
Dũng
Hóa
Phường
Toán
Khanh
Toán
Khanh
2S Toán
Khanh
CD
Du
Văn
Thương
3S Sinh
Th.Nhi
Địa
Phương
Anh
Ngọc
Văn
Thương
4S
Anh
Anh
Ngọc

Anh
-x- Sinh
Th.Nhi
5S Sử
Bích
-x- Hóa
Phường
SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hưng
Văn
Thi
Văn
Thi
Hóa
Thanh-H
Văn
Thi
Sinh
Thúy
2S Sinh
Thúy
Sử
Bích
Tin
Luật
3S Anh
Hưng
Hóa
Thanh-H
Anh
Hưng
CN
Dũng
CD
Du
Toán
Khanh
4S
Khải
Địa
Phương
-x- Toán
Khanh
5S Sử
Bích
Địa
Phương
-x- SH
Hưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Phượng-L
Hóa

Toán
Niên
Văn
Hạnh-V
Toán
Niên
Văn
Hạnh-V
2S
Phượng-L
Địa
Phương
3S CN
Anh
Sử
Bích
Sử
Bích
Anh
Ly
Địa
Phương
Sinh
Thúy
4S Hóa

Tin
Luật
Anh
Ly
-x- Văn
Hạnh-V

Phượng-L
5S Sinh
Thúy
CD
Du
-x- SH
Phượng-L
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ưng
CD
Bích
Anh
Hưng
Tin
Mường
Toán
An
Toán
An
2S Toán
An
CN
Ưng
Văn
Sơn
3S
Ưng
Sử
Quốc
Sử
Quốc

Ưng
4S Hóa
Hùng
Hóa
Hùng
-x- Địa
Phương
Sinh
Đều
5S Anh
Hưng
Tin
Mường
-x- Văn
Sơn
SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
An
Sử
Quốc

Tính
Văn
Chung
Anh
T.Hạnh
Hóa

2S Sinh
Đều
CD
Bích
Anh
T.Hạnh
Sử
Quốc
3S
Tính
Hóa

Tin
Mường
Tin
Mường
Toán
An
4S Toán
An
Văn
Chung
Địa
Phương
-x- Toán
An
5S CN
Tính
-x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thúy
Toán
Chơn
Toán
Chơn
Sử
Tâm
CD
Bích

Huy
2S Văn
Thi
Địa
Phương
Sử
Tâm
3S
Huy
CN
Tính
Tin
Mường
Hóa

Hóa

4S Sinh
Thúy
Tin
Mường
Anh
Kiều
-x- Toán
Chơn
5S Anh
Kiều
Văn
Thi
-x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Toán
Niên
CD
Bích
Địa
Phương
Sử
Tâm
Hóa
Ngà
2S

Tin
Mường
Sử
Tâm
Văn
Chung
Sinh
Thúy
3S Anh
Kiều
Tin
Mường
Anh
Kiều
Văn
Chung


4S Hóa
Ngà
Toán
Niên
-x- Toán
Niên
5S CN
Tính
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Vân
Toán
Thu
Toán
Thu
Toán
Thu
Hóa
Phường
CN
Ưng
2S Anh
B.Hạnh
Sinh
Vân
3S Hóa
Phường
Địa
Liễu
Sử
Tâm
Sử
Tâm
Anh
B.Hạnh
4S
Thông
Văn
Thương
CD
Bích
-x- Tin
Luật
Tin
Luật
5S
Thông
-x- Văn
Thương
SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
B.Hạnh
Hóa
Phường
Sử
Quốc

Thông
Toán
Chơn
Anh
B.Hạnh
2S Văn
Hường

Thông
Địa
Liễu
3S Sử
Quốc
Hóa
Phường
Tin
Luật
Tin
Luật
4S CN
Huy
Toán
Chơn
Toán
Chơn
-x- Văn
Hường
Sinh
Thúy
5S Anh
B.Hạnh
-x- CD
Bích
SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Anh
Anh
Ngọc
Địa
Liễu
Sử
Quốc
Tin
Mường
Toán
Thuần
2S Hóa
Hùng
Văn
Hường
Hóa
Hùng
Tin
Mường
CD
Bích
3S Sinh
Vân

Anh
Địa
Liễu
Văn
Hường

Anh
4S Văn
Hường
Sử
Quốc
Toán
Thuần
-x- Anh
Ngọc
CN
Huy
5S -x- SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Đều

Ưng
Hóa
Hùng
Anh
T.Hạnh
Văn
Chung
Văn
Chung
2S
Ưng
Văn
Chung
Toán
Tòng
Sử
Quốc
Tin
Mường
3S Hóa
Hùng
Anh
T.Hạnh
Sinh
Đều
4S Toán
Tòng
CD
Bích
Tin
Mường
-x- CN
Ưng
5S Địa
Phương
Sử
Quốc
-x- Địa
Phương
SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Huy
Tin
Mường
Tin
Mường
CD
Bích
Địa
Phương
Anh
Hưng
2S Toán
Thuần
Văn
Thương
Sử
Quốc
Toán
Thuần
Văn
Thương
3S Địa
Phương
Hóa
Phường

Huy
4S Anh
Hưng

Huy
Văn
Thương
-x- Sử
Quốc
Sinh
Vân
5S CN
Huy
Hóa
Phường
-x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thuần
Sinh
Thanh-S
Toán
Thuần
Anh
Ngọc
Anh
Ngọc
Tin
Luật
2S
Huy
Địa
Duyên
Hóa
Minh
CN

3S Văn
Thi
Sinh
Thanh-S
Hóa
Minh
Toán
Thuần
4S Toán
Thuần
Sử
Quốc
-x- Văn
Thi
5S
Huy
CD
Du
-x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hùng
Toán
Tòng
Sinh
Thanh-S
Tin
Hải
Sử
Quốc
Hóa
Hùng
2S Toán
Tòng
Văn
Loan

Thông
Văn
Loan
3S CD
Du
Anh
Hưng
4S CN

Sinh
Thanh-S

Thông
-x- Toán
Tòng
5S Hóa
Hùng
Địa
Duyên
Anh
Hưng
-x- SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hạnh-V
Hóa
Thanh-H
Anh
Ly
Anh
Ly
Toán
Tòng

Anh
2S
Anh
Sinh
Thanh-S
Hóa
Thanh-H
3S Văn
Hạnh-V
Địa
Duyên
CD
Du
Sinh
Thanh-S
Văn
Hạnh-V
4S Toán
Tòng
Toán
Tòng
-x- Sử
Bích
5S CN

-x- Tin
Luật
SH
Hạnh-V
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Liêm
Toán
Liêm

Anh
Hóa
Minh
CD
Du
CN

2S Toán
Liêm
Anh
Phong
Sinh
Thanh-S
Toán
Liêm
3S Sinh
Thanh-S
Anh
Phong
Sử
Bích
4S Văn
Thi
Địa
Duyên
Văn
Thi
-x- Hóa
Minh

Anh
5S Tin
Luật
-x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Địa
Phương
Anh
Phong
Anh
Phong
Hóa

Văn
Thương
2S Hóa

Sinh
Th.Nhi

Dũng
Sinh
Th.Nhi
3S Tin
Luật
CN
Dũng
Sử
Bích
Văn
Thương
Toán
Khiêm
4S Toán
Khiêm
Toán
Khiêm

Dũng
-x-
5S -x- CD
Du
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khiêm
Toán
Khiêm
Địa
Phương
CN
Dũng
Tin
Luật
Toán
Khiêm
2S Toán
Khiêm
Sử
Bích
Anh
Ngọc
CD
Du
3S Anh
Ngọc
Hóa
Hùng
Sinh
Th.Nhi
Hóa
Hùng
4S
Ưng
Sinh
Th.Nhi
Văn
Loan
-x- Văn
Loan
5S
Ưng
-x- SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khanh
Tin
Luật
CN
Dũng
Hóa
Phường
Toán
Khanh
Toán
Khanh
2S Toán
Khanh
CD
Du
Văn
Thương
3S Sinh
Th.Nhi
Địa
Phương
Anh
Ngọc
Văn
Thương
4S
Anh
Anh
Ngọc

Anh
-x- Sinh
Th.Nhi
5S Sử
Bích
-x- Hóa
Phường
SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hưng
Văn
Thi
Văn
Thi
Hóa
Thanh-H
Văn
Thi
Sinh
Thúy
2S Sinh
Thúy
Sử
Bích
Tin
Luật
3S Anh
Hưng
Hóa
Thanh-H
Anh
Hưng
CN
Dũng
CD
Du
Toán
Khanh
4S
Khải
Địa
Phương
-x- Toán
Khanh
5S Sử
Bích
Địa
Phương
-x- SH
Hưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Phượng-L
Hóa

Toán
Niên
Văn
Hạnh-V
Toán
Niên
Văn
Hạnh-V
2S
Phượng-L
Địa
Phương
3S CN
Anh
Sử
Bích
Sử
Bích
Anh
Ly
Địa
Phương
Sinh
Thúy
4S Hóa

Tin
Luật
Anh
Ly
-x- Văn
Hạnh-V

Phượng-L
5S Sinh
Thúy
CD
Du
-x- SH
Phượng-L
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 12/09/2020 07:31

Trở lên trên đỉnh