Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
Văn
Chung
Văn
Chung
Toán
Tòng
Toán
Tòng
Toán
Tòng
2S Anh
Phong
3S CD
Du
Hóa
Minh
Anh
Phong
-x- Sử
Du

Dũng
4S CN
Dũng
-x- Sinh
ThanhSi
5S
Dũng
Tin
Mường
Hóa
Minh
-x- Địa
DuyênĐ
SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
Toán
Dự
Toán
Dự

Tính
Toán
Dự
Văn
Chung
2S Sử
Thủy
3S Tin
Mường

Tính
Sinh
ThanhSi
-x- Hóa
ThanhH
Hóa
ThanhH
4S Anh
Ly
CD
Du
Văn
Chung
-x- Anh
Ly
5S CN
Anh
Địa
DuyênĐ
-x- SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn
Văn
Nhạn

Huy
Sử
Thủy
Anh
Ly
CN
Dũng
2S Địa
Liễu
Hóa
Ngà
CD
Du
3S Toán
Chơn

Huy
Văn
Nhạn
-x- Sinh
ThanhSi
Toán
Chơn
4S Hóa
Ngà
-x- Toán
Chơn
5S Anh
Ly
Tin
Mường
-x- SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu
CN

Văn
Thi
Toán
Thu
Văn
Thi
CD
Du
2S Toán
Thu
Tin
Mường
Sinh
T.Nhi
3S-x- Anh
T.Hạnh
Toán
Thu
4S Địa
Liễu
Anh
T.Hạnh
-x- Hóa
Minh
5S Sử
Thủy
Hóa
Minh
-x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
T.Nhi

Tính
Toán
Niên
Toán
Niên
Văn
Chung

Tính
2S Anh
B.Hạnh
Anh
B.Hạnh
3S Sinh
T.Nhi
Hóa
Ngà
Tin
Mường
-x- Toán
Niên
4S CD
Du
Văn
Chung
Hóa
Ngà
-x- CN
Anh
5S Địa
Liễu
-x- Sử
Du
SH
T.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Vân
Văn
Thi
Anh
T.Hạnh
Hóa
Ngà
Sử
Nhựt
Toán
Chơn
2S
Anh
Tin
Mường
Địa
DuyênĐ
Toán
Chơn
3S Địa
DuyênĐ
CD
Du
Hóa
Ngà
-x- Văn
Thi
4S Sinh
Vân

Anh
Văn
Thi
-x- Anh
T.Hạnh
5S Sử
Nhựt
CN
Anh
-x- SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thủy
Anh
Phong
Anh
Phong
Hóa
ThanhH
Toán
Niên
Văn
Thi
2S CD
Du
Địa
DuyênĐ
Sử
Thủy
3S
Anh
Văn
Thi
Địa
DuyênĐ
-x- Tin
Mường

Anh
4S CN
Anh
Toán
Niên
-x- Văn
Thi
Sinh
T.Nhi
5S Hóa
ThanhH
Sử
Thủy
-x- SH
Thủy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
B.Hạnh
Hóa
Ngà
Hóa
Ngà
Anh
B.Hạnh
Toán
Liêm
Toán
Liêm
2S Sinh
Vân
CN

Văn
Thương
3S Sử
Nhựt
Văn
Thương
-x- Sử
Nhựt
CD
Du
4S Địa
DuyênĐ


-x- Văn
Thương
Anh
B.Hạnh
5S Tin
Hải


Địa
DuyênĐ
-x- SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Văn
Thương
CN

Toán
Liêm
Anh
T.Hạnh
Hóa
ThanhH
2S Toán
Liêm
Anh
T.Hạnh
Văn
Thương

Tính
3S Địa
DuyênĐ
-x- Sinh
T.Nhi
4S Tin
Hải

Tính
Văn
Thương
-x- Địa
DuyênĐ
Sử
Du
5S Sử
Du
CD
Du
-x- Hóa
ThanhH
SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- --- ---
2S --- --- --- --- --- ---
3S --- --- --- -x- --- ---
4S --- --- --- -x- --- ---
5S --- --- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thuần
Toán
Thuần
Văn
Nhạn
Sử
Bích
Hóa
ThanhH
CD
Thủy
2S Toán
Thuần
Hóa
ThanhH
Địa
PhượngĐ
3S Sinh
Y.Nhi
Tin
Luật
Văn
Nhạn
Tin
Luật
CN
Ưng
4S Sinh
Y.Nhi
Anh
Ngọc
Sử
Bích
-x-
Thông
Toán
Thuần
5S
Thông
Anh
Ngọc
-x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Khiêm
Văn
Sơn
Văn
Sơn

Huy
Hóa
Minh
CN
Huy
2S Sinh
Y.Nhi
Tin
Luật
Tin
Luật
CD
Thủy
3S Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
Hóa
Minh
Sử
Bích
Địa
DuyênĐ

Huy
4S -x- Anh
Kiều
Toán
Khiêm
5S Anh
Kiều
Sinh
Y.Nhi
Sử
Bích
-x- SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Y.Nhi
Anh
Ngọc

Khải
Văn
Nhạn
Sử
Quốc
Sử
Quốc
2S Toán
Dự
Anh
Ngọc
Hóa
Minh
Văn
Nhạn
3S
Khải
Hóa
Minh
Toán
Dự
4S CD
Thủy
Toán
Dự
CN
Khải
-x- Sinh
Y.Nhi
5S Địa
DuyênĐ
Tin
Luật
-x- Tin
Luật
SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Liêm
Hóa
Minh
Anh
Ngọc
Hóa
Minh
Anh
Ngọc

Ưng
2S Địa
DuyênĐ

Ưng
Sinh
ThanhSi
Sử
Quốc
3S CD
Thủy
CN
Ưng
Tin
Luật
Sử
Quốc
Toán
Liêm
4S Toán
Liêm
Văn
Nhạn
Tin
Luật
-x- Toán
Liêm
5S Văn
Nhạn
-x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Khanh
CD
Thủy
Tin
Luật

Dũng
Tin
Luật
Toán
Khanh
2S Hóa
ThanhH
Sinh
Thúy
Sử
Tâm
Sử
Tâm
3S Anh
Phong

Dũng
Hóa
ThanhH
Văn
Chung
Văn
Chung
4S Toán
Khanh
Địa
DuyênĐ
-x- Toán
Khanh
5S CN
Tính
Anh
Phong
-x- SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Hùng
Toán
An

Dũng
Tin
Luật
Sử
Tâm
Toán
An
2S Hóa
Hùng
Toán
An
Địa
DuyênĐ
3S
Dũng
CD
Thủy
Sử
Tâm
Văn
Hường
Hóa
Hùng
4S Anh
Phong
Sinh
Thúy
Văn
Hường
-x- Tin
Luật
5S Anh
Phong
-x- CN
Tính
SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
PhượngĐ
Tin
Mường
Tin
Mường
Hóa
Hùng
Toán
Mường
Hóa
Hùng
2S Địa
PhượngĐ
CD
Thủy
Sử
Bích
Anh
HưngA
3S Anh
HưngA
Toán
Mường
Văn
Chung

Dũng
CN
Tính
4S Toán
Mường

Dũng
-x- Văn
Chung
Sử
Bích
5S Sinh
Thúy
-x- SH
PhượngĐ
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Bích

Ưng

Ưng
Toán
Thuần
Sinh
ThanhSi
Toán
Thuần
2S Tin
Mường
Hóa
Phường
Hóa
Phường
3S Sử
Bích
Sử
Bích
Văn
Sơn
Anh
Ngọc
Địa
PhượngĐ
4S Toán
Thuần
Văn
Sơn
Anh
Ngọc
-x- CD
Thủy
5S CN
Ưng
-x- Tin
Mường
SH
Bích
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
HưngA
CN
Huy
Sinh
ThanhSi
Văn
Sơn
Toán
Khanh
Anh
HưngA
2S Toán
Khanh

Anh
Địa
DuyênĐ

Anh
3S Văn
Sơn
CD
Thủy
Hóa
Phường
Toán
Khanh
4S Anh
HưngA
Hóa
Phường
Tin
Mường
-x- Tin
Mường
5S Sử
Tâm
-x- Sử
Tâm
SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC


Khải
Sử
Tâm
Toán
Dự
Anh
Kiều
Tin
Nguyên
2S Hóa

Văn
Hường
3S Anh
Kiều
Sinh
Thúy

Khải
Địa
DuyênĐ
Sử
Tâm
Hóa

4S Toán
Dự
CD
Thủy
Toán
Dự
-x- Văn
Hường
5S CN
Khải
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/10/2018 15:08

Trở lên trên đỉnh