Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
Văn
Chung
Toán
Tòng
Toán
Tòng
Hóa
Minh
CN
Huy
2S
Dũng
Địa
Liễu
Sử
Du
3S
Dũng
Sinh
ThanhSi
-x- Anh
Phong
CD
Du
4S Sinh
ThanhSi
Hóa
Minh
Anh
Phong
-x- Văn
Chung
Tin
Mường
5S Tin
Mường
-x- CN
Huy
SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
Hóa
ThanhH
Sinh
ThanhSi

Tính
Toán
Dự
Sinh
ThanhSi
2S Tin
Mường
CN
Anh
Sử
Thủy
3S Hóa
ThanhH
Toán
Dự
Anh
Ly
-x-
Tính
Anh
Ly
4S CD
Du
Văn
Chung
-x- Địa
Liễu
5S CN
Anh
Tin
Mường
-x- Văn
Chung
SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn

PhượngL
Anh
Ly
Hóa
Ngà
Văn
Nhạn
Anh
Ly
2S Sinh
Vân

PhượngL
CN
Huy
3S Tin
Mường
CD
Du
Địa
Liễu
-x- CN
Huy
Sinh
Vân
4S Toán
Chơn
Hóa
Ngà
Toán
Chơn
-x- Sử
Nhựt
Văn
Nhạn
5S -x- Tin
Mường
SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu
Tin
Mường
Anh
T.Hạnh
Văn
ƯngHT
CN2S Văn
ƯngHT
Hóa
Minh
Anh
T.Hạnh
CN

3S Toán
Thu
Sử
Thủy
-x- Tin
Mường
Toán
Thu
4S Sinh
Đều
Địa
Liễu
-x-

5S Sinh
Đều
CD
Du
Hóa
Minh
-x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Kiều
Sinh
Đều
Toán
Niên
Văn
Chung
Anh
Kiều
Toán
Niên
2S Anh
Kiều
CN
Anh
3S CN
Anh
Hóa
Ngà
Hóa
Ngà
-x- Văn
Chung
Tin
Mường
4S Sinh
Đều

Tính
-x- Tin
Mường
CD
Bích
5S Sử
Nhựt
Địa
Liễu
-x-
Tính
SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Vân
Sử
Du
Tin
Mường
Địa
DuyênĐ
Văn
Thi
CD
Bích
2S
Anh
Tin
Mường
Hóa
Ngà
Hóa
Ngà
Sinh
Vân
3S Toán
Chơn
Văn
Thi
Anh
T.Hạnh
-x- Anh
T.Hạnh
Toán
Chơn
4S Sinh
Vân

Anh
-x-
5S Sử
Du
Địa
DuyênĐ
CN
PhượngL
-x- CN
PhượngL
SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thủy
Văn
Thi
Địa
DuyênĐ
Toán
Niên
Anh
Phong
Hóa
ThanhH
2S Sử
Thủy
Tin
Mường
Tin
Mường
3S Sinh
Đều
Anh
Phong

Anh
-x- Văn
Thi
Toán
Niên
4S
Anh
CN
PhượngL
CN
PhượngL
-x- Sử
Thủy
5S Hóa
ThanhH
Sinh
Đều
CD
Bích
-x- Địa
DuyênĐ
SH
Thủy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhSi
Hóa
Ngà
Văn
Thương
Sử
Du

PhượngL
Tin
Mường
2S Toán
Liêm
Sử
Du
Địa
Liễu
CN

CD
Bích
3S Toán
Liêm

PhượngL
-x- Anh
Kiều
CN

4S Tin
Mường
Văn
Thương
Sinh
ThanhSi
-x- Sinh
ThanhSi
5S Anh
Kiều
Hóa
Ngà
-x- Địa
Liễu
SH
ThanhSi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Văn
Thương
CN
PhượngL
Địa
Liễu
Địa
Liễu
Toán
Liêm
2S Sinh
Đều
Anh
Phong
Sử
Du

PhượngL
3S Sử
Du
Sinh
Đều
Văn
Thương
-x- CN
PhượngL
Hóa
ThanhH
4S Hóa
ThanhH
Tin
Mường
-x- Anh
Phong
CD
Du
5S Toán
Liêm

PhượngL
Tin
Mường
-x- SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- --- ---
2S --- --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- -x- --- ---
5S --- --- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thuần
Anh
Ngọc
Văn
Nhạn

Thông
Toán
Thuần
Địa
PhượngĐ
2S Toán
Thuần
CD
Thủy
Hóa
ThanhH
3S Hóa
ThanhH
Sử
Bích
-x-
Thông
Sinh
Y.Nhi
4S Sinh
Y.Nhi
CN
Ưng
Anh
Ngọc
-x- Văn
Nhạn
Toán
Thuần
5S Địa
PhượngĐ
Tin
Luật
-x- -x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Khiêm
Tin
Luật
Hóa
Minh

Huy
CD
Thủy
Sinh
Y.Nhi
2S Địa
DuyênĐ
Địa
DuyênĐ
Văn
Sơn
Sử
Bích
Hóa
Minh

Huy
3S Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
Anh
Kiều
-x- Văn
Sơn
4S -x- Toán
Khiêm
5S Sinh
Y.Nhi
CN
Dũng
-x- -x- Anh
Kiều
SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Y.Nhi
Hóa
Minh
CN
Khải
Văn
Nhạn

Khải
CD
Thủy
2S Sinh
Y.Nhi
Tin
Luật

Khải
Địa
DuyênĐ
Sinh
Y.Nhi
3S Địa
DuyênĐ
Sử
Quốc
Hóa
Minh
-x- Toán
Dự
Toán
Dự
4S Anh
Ngọc
Anh
Ngọc
Văn
Nhạn
-x-
5S -x- -x- SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Liêm
Toán
Liêm
Tin
Luật
Hóa
Minh

Ưng
Văn
Nhạn
2S Anh
Ngọc
Sinh
ThanhSi
3S
Ưng
Văn
Nhạn
-x- CN
Ưng
Toán
Liêm
4S Địa
DuyênĐ
Địa
DuyênĐ
Hóa
Minh
-x- CD
Thủy
5S Sinh
ThanhSi
Sử
Quốc
Anh
Ngọc
-x- -x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Khanh
CN
Tính
Anh
Phong
Hóa
ThanhH
Văn
Chung
Toán
Khanh
2S Toán
Khanh

Dũng
Địa
DuyênĐ
3S Địa
DuyênĐ
Văn
Chung
-x- Tin
Luật

Dũng
4S Anh
Phong
Sinh
Thúy
Sinh
Thúy
-x- Sử
Tâm
5S Hóa
ThanhH
CD
Thủy
-x- -x- SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Hùng
Anh
Phong
CD
Thủy
Toán
An
CN
Tính

Dũng
2S Hóa
Hùng
Sinh
Thúy
Tin
Luật
3S Anh
Phong
Sinh
Thúy
Văn
Hường
-x- Sử
Tâm
Hóa
Hùng
4S Toán
An

Dũng
-x- Địa
DuyênĐ
5S Văn
Hường
Địa
DuyênĐ
-x- -x- SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
PhượngĐ

Dũng
Văn
Chung
Hóa
Hùng
Toán
Mường
Hóa
Hùng
2S Anh
HưngA
Sinh
Thúy
Sử
Bích
Địa
PhượngĐ
3S Địa
PhượngĐ
Tin
Luật
Toán
Mường
-x- CD
Thủy
Anh
HưngA
4S
Dũng
Văn
Chung
-x- CN
Tính
5S Sinh
Thúy
-x- -x- SH
PhượngĐ
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Bích

Ưng
Anh
Ngọc

Ưng
Văn
Sơn
Toán
Thuần
2S Sinh
ThanhSi
CN
Tính
3S Sử
Bích
Anh
Ngọc
Tin
Luật
-x- Toán
Thuần
Sinh
ThanhSi
4S Địa
PhượngĐ
Hóa
Phường
Văn
Sơn
-x- Địa
PhượngĐ
5S CD
Bích
Hóa
Phường
-x- -x- SH
Bích
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
HưngA
Văn
Sơn
Văn
Sơn
Toán
Khanh
Tin
Luật
Anh
HưngA
2S CD
Bích
Hóa
Phường
Sử
Tâm
Sinh
ThanhSi
3S Sinh
ThanhSi
Hóa
Phường
-x- Địa
DuyênĐ
Toán
Khanh
4S Anh
HưngA

Anh
Địa
DuyênĐ
-x- CN
Khải
5S
Anh
-x- -x- SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC

Toán
Dự
Anh
Kiều
CD
Bích
Sử
Tâm
Toán
Dự
2S Hóa

Văn
Hường
Địa
DuyênĐ

Khải
3S Anh
Kiều
Văn
Hường
Sinh
Thúy
-x- Hóa

4S
Khải
-x- Tin
Luật
5S Địa
DuyênĐ
Sinh
Thúy
CN
Khải
-x- -x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 09/04/2019 09:09

Trở lên trên đỉnh