Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
Toán
Tòng
Hóa
Minh
Anh
Phong
CD
Bích
Anh
Phong
2S Toán
Tòng
Sử
Du
Sinh
ThanhSi
3S Hóa
Minh
Tin
Luật
CN
Tính
Toán
Tòng

Dũng
4S
Dũng
Tin
Luật
Văn
Chung
-x-
5S Sử
Du
Văn
Chung
-x- Địa
Liễu
SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
Văn
Nhạn

Tính
Toán
Dự
Văn
Nhạn
Sinh
ThanhSi
2S Hóa
ThanhH
Anh
Kiều
Sử
Thủy
3S CN
Tính
Tin
Luật
Hóa
ThanhH
CD
Bích
4S Địa
Liễu
Sử
Thủy
Toán
Dự
-x- Toán
Dự

Tính
5S Anh
Kiều
Tin
Luật
-x- SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn
CN
Tính
Sử
Tâm
Toán
Chơn
Sử
Tâm
CD
Bích
2S Toán
Chơn
Tin
Luật
Văn
Nhạn
Địa
Liễu
Sinh
Vân
3S Hóa
Ngà
Anh
B.Hạnh

PhượngL
Toán
Chơn
4S
PhượngL
Hóa
Ngà
-x- Anh
B.Hạnh
5S Văn
Nhạn
Tin
Luật
-x- SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu
Hóa
Minh
Tin
Luật
CN
Tính
Toán
Thu


2S Văn
Hường
Văn
Hường
Sử
Tâm
Toán
Thu
3S Tin
Luật


Anh
T.Hạnh
Toán
Thu
4S Sinh
Vân
Anh
T.Hạnh
Hóa
Minh
-x- Sử
Tâm
5S Địa
Liễu
-x- CD
Bích
SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Kiều
Hóa
Ngà
Toán
Niên
Tin
Luật
Hóa
Ngà

Tính
2S Anh
Kiều
CN
Tính
Văn
Chung
3S Sinh
Vân

Tính
Địa
Liễu
CD
Bích
Anh
Kiều
Toán
Niên
4S Văn
Chung
Toán
Niên
Tin
Luật
-x-
5S Sử
Tâm
-x- Sử
Tâm
SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Vân
Tin
Luật
Toán
Chơn
CD
Bích
Sử
Du
Sinh
Vân
2S Sử
Du

Anh
Tin
Luật
Văn
Hường
Sử
Du
3S CN
Huy
Địa
Liễu
Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
Toán
Chơn
Địa
Liễu
4S Văn
Hường
Văn
Hường
-x-
Anh
5S Hóa
Ngà
-x- Hóa
Ngà
SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thủy
Anh
Phong
Toán
Dự
Địa
DuyênĐ
Toán
Dự
Sử
Thủy
2S Sinh
ThanhSi
Văn
Hường

Anh
3S Anh
Phong
Địa
DuyênĐ
CN
Huy
Văn
Hường
Tin
Nguyên
4S Sử
Thủy
Tin
Nguyên
Văn
Hường
-x- CD
Bích
Hóa
ThanhH
5S
Anh
Sử
Thủy
-x- Hóa
ThanhH
SH
Thủy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhSi
Sử
Thủy
Hóa
Ngà
Anh
B.Hạnh
Văn
Chung
Toán
Liêm
2S Văn
Chung
Địa
DuyênĐ
Tin
Nguyên
Địa
DuyênĐ
Anh
B.Hạnh
3S Văn
Chung
Toán
Liêm
CN
Huy
Sử
Thủy
4S Sinh
ThanhSi
-x- Hóa
Ngà
CD
Bích
5S Sử
Thủy
Tin
Nguyên

PhượngL
-x-
PhượngL
SH
ThanhSi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Anh
Ngọc
Toán
Liêm
Toán
Liêm
Anh
Ngọc
Tin
Nguyên
2S CN
Huy
CD
Bích
Hóa
ThanhH
3S
PhượngL
Văn
Nhạn
Tin
Nguyên
Địa
DuyênĐ
Sử
Du
Sử
Du
4S Sử
Du

PhượngL
-x- Văn
Nhạn
Sinh
ThanhSi
5S Hóa
ThanhH
Địa
DuyênĐ
Văn
Nhạn
-x- SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhTD
Văn
Chung
Hóa
Phường
-x- Toán
An
Toán
An
2S Sinh
Vân
-x-
3S Hóa
Phường

Anh
Sử
Tâm
-x- Sử
Tâm
Anh
Phong
4S
Anh
Địa
ĐịaTT
-x- Văn
Chung
5S Anh
Phong
Toán
An
-x- SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ưng
Anh
HưngA
Tin
Hải
CN
Ưng
Anh
HưngA

Ưng
2S Sinh
Đều
Sử
Quốc
Văn
Hường

Ưng
3S CD
Du
Toán
An
-x- Địa
PhượngĐ
Toán
An
4S Toán
An
Hóa
Hùng
-x- Văn
Hường
5S Hóa
Hùng
-x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
An
Toán
An
Anh
T.Hạnh
Văn
Thương
Văn
Thương
Hóa

2S Toán
An
3S Anh
T.Hạnh
Tin
Hải
-x- Toán
An

Tính
4S Sinh
Đều

Tính
Địa
Liễu
-x- Sử
Quốc
5S CN
Dũng
Hóa

-x- CD
Du
SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thúy
Sử
Quốc
Toán
Mường
Toán
Mường
Địa
PhượngĐ
Toán
Mường
2S CN
Dũng
Văn
Sơn
Văn
Sơn
3S Anh
Kiều
Hóa

-x-
Huy
4S Hóa


Huy
-x- CD
Du
Sinh
Thúy
5S Tin
Nguyên
-x- Anh
Kiều
SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC

Toán
Niên


Văn
Sơn
Sử
Quốc
Toán
Niên
2S Địa
Liễu
Hóa
Ngà
Anh
Kiều
3S CN

Tin
Nguyên
-x- Hóa
Ngà
Sinh
Thúy
4S

Anh
Kiều
Toán
Niên
-x- Văn
Sơn
CD
Du
5S -x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Tòng
Văn
Thi

Thông
Anh
HưngA
Toán
Tòng
CN
Dũng
2S Sinh
Thúy
Sử
Quốc
3S CD
Thủy

Thông
Hóa
Phường
-x- Anh
HưngA
Toán
Tòng
4S Tin
Nguyên
Toán
Tòng
-x- Văn
Thi
5S Hóa
Phường
Địa
Liễu
-x- SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Nguyên

Thông
Văn
Thi
Anh
Ngọc
Toán
Chơn
Sử
Quốc
2S Hóa
Phường
Tin
Nguyên
3S Địa
Liễu
CD
Thủy

Thông
-x- Anh
Ngọc
CN
Anh
4S Toán
Chơn
Văn
Thi
Toán
Chơn
-x- Hóa
Phường
Sinh
Đều
5S -x- SH
Nguyên
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Anh
Anh
T.Hạnh
Hóa
Hùng
Văn
Thi
Văn
Thi
Toán
Tòng
2S CN
Anh
CD
Thủy
Địa
Liễu
3S
Anh
Sử
Quốc
Văn
Thi
-x- Sử
Quốc
Sinh
Vân
4S Toán
Tòng
Hóa
Hùng
-x- Anh
T.Hạnh
Địa
Liễu
5S
Anh
Tin
Nguyên
-x- SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Đều
Văn
DuyênV
Toán
Thu
Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
Toán
Thu
2S Tin
Nguyên
Sử
Quốc
3S
Ưng
Hóa
Hùng
Hóa
Hùng
-x- Địa
Liễu

Ưng
4S CN
Ưng
Sử
Quốc
Văn
DuyênV
-x- Văn
DuyênV
CD
Thủy
5S Sinh
Đều
Địa
Liễu
-x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Huy
Tin
Nguyên
Văn
DuyênV
Sử
Quốc
Văn
DuyênV
Địa
Liễu
2S CD
Thủy
Anh
HưngA

Huy

Huy
3S Toán
Thu
Toán
Thu
-x- Hóa
Phường
Sử
Quốc
4S Văn
DuyênV
-x- Địa
Liễu
CN

5S Sinh
Vân
Hóa
Phường
-x- Anh
HưngA
SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 11/09/2019 08:38

Trở lên trên đỉnh