Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
Anh
Phong
Anh
Phong
Hóa
Minh
Tin
Luật
Sinh
ThanhSi
2S Sử
Du
Địa
Liễu
CD
Bích
CN
Tính
Địa
Liễu
3S Toán
Tòng
Hóa
Minh
Toán
Tòng
-x- Văn
Chung

Dũng
4S -x-
5S
Dũng
Văn
Chung
-x- -x- -x- SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
Văn
Sơn
CN
Tính
Toán
Dự

Tính
Hóa
ThanhH
2S Hóa
ThanhH

Tính
Sử
Thủy
Tin
Luật
3S Sinh
ThanhSi
Anh
Kiều
-x- CD
Bích
Văn
Sơn
4S Địa
Liễu
Toán
Dự
-x- Địa
Liễu
5S Anh
Kiều
-x- -x- -x- SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn
CN
Tính
Toán
Chơn
Văn
Chung
Hóa
Ngà
Sinh
Vân
2S Toán
Chơn
Văn
Chung
Tin
Luật
3S
PhượngL
Anh
B.Hạnh
-x- Sử
Tâm
Địa
Liễu
4S
PhượngL
-x- Anh
B.Hạnh
Hóa
Ngà
5S Địa
Liễu
CD
Bích
-x- -x- -x- SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu
Hóa
Minh
Địa
Liễu
CN
Tính
Sử
Tâm
Toán
Thu
2S Toán
Thu
Anh
T.Hạnh
Hóa
Minh


3S Anh
T.Hạnh
Văn
Sơn
-x- Tin
Luật
Sinh
Vân
4S

-x- CD
Bích
Địa
Liễu
5S Văn
Sơn
-x- -x- -x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Kiều
Văn
Chung
Hóa
Ngà
Toán
Niên
Địa
Liễu
Địa
Liễu
2S Anh
Kiều
Anh
Kiều
CN
Tính
Sử
Tâm
Hóa
Ngà
3S CD
Bích
Văn
Chung
-x-
Tính
4S Toán
Niên

Tính
-x- Tin
Luật
Sinh
T.Nhi
5S -x- -x- -x- SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Vân
Toán
Chơn
Địa
DuyênĐ
Anh
T.Hạnh
Văn
Chung
Tin
Luật
2S Văn
Chung
Sinh
Vân
Hóa
Ngà
Toán
Chơn
3S
Anh
Sử
Thủy
-x- Anh
T.Hạnh
4S Địa
DuyênĐ
CD
Bích
CN
Huy
-x- Hóa
Ngà

Anh
5S Sử
Thủy
-x- -x- -x- SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
T.Nhi
CD
Bích
Hóa
ThanhH
Văn
Sơn
Toán
An
Văn
Sơn
2S Toán
An
Địa
DuyênĐ
Địa
DuyênĐ
Sử
Thủy
3S Anh
Phong
-x- Anh
Phong
Sinh
T.Nhi
4S Hóa
ThanhH

Anh
Sử
Thủy
-x- CN
Huy
5S
Anh
Tin
Nguyên
-x- -x- -x- SH
T.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhSi

PhượngL
Văn
Chung
CD
Bích
Toán
Liêm
Hóa
Ngà
2S CN
Huy
Tin
Nguyên
Sử
Thủy
Anh
B.Hạnh
Toán
Liêm
3S
PhượngL
Anh
B.Hạnh
Địa
DuyênĐ
-x- Hóa
Ngà
4S Văn
Chung
-x- Sử
Thủy
Sinh
ThanhSi
5S Địa
DuyênĐ
-x- -x- -x- SH
ThanhSi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Tin
Nguyên
Văn
Sơn
Anh
Ngọc
CD
Bích
Toán
Liêm
2S Địa
DuyênĐ
Văn
Sơn
Toán
Liêm
Sinh
ThanhSi
3S Hóa
ThanhH
-x- Hóa
ThanhH
4S Sử
Du
Địa
DuyênĐ
Anh
Ngọc
-x- CN
Huy
Sử
Du
5S
PhượngL

PhượngL
-x- -x- -x- SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhTD

Anh
Địa
ĐịaTT

Anh
Anh
Phong
Toán
An
2S Sinh
Vân
Toán
An
3S Văn
Chung
Toán
An
Văn
Chung
Hóa
Phường
4S Hóa
Phường
Sử
Tâm
5S -x- Văn
Chung
-x- SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ưng
Hóa
Hùng
Toán
An
Anh
HưngA
Anh
HưngA
Tin
Hải
2S Hóa
Hùng
CN
Ưng

Ưng
3S Sinh
Đều
Sử
Quốc
Văn
Thương
-x- Tin
Hải
Sinh
Đều
4S
Ưng
Địa
PhượngĐ
-x- Toán
An
CN
Ưng
5S Văn
Thương
CD
Thủy
-x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
An
Anh
T.Hạnh
CD
Thủy
Văn
HạnhV
Hóa

Sinh
Đều
2S Sinh
Đều
Hóa


Tính
Tin
Hải
3S CN
Dũng
Địa
PhượngĐ
Anh
T.Hạnh
-x- CN
Dũng
Toán
An
4S Toán
An
Văn
HạnhV

Tính
-x- Sử
Quốc
5S -x- Tin
Hải
SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thúy
Hóa

Hóa

Toán
Mường
CD
Thủy
Sử
Quốc
2S CN
Dũng

Huy
Tin
Hải
CN
Dũng
3S
Huy
Anh
Kiều
-x- Toán
Mường
Sinh
Thúy
4S Anh
Kiều
Văn
Thi
-x- Tin
Hải
5S Sinh
Thúy
Địa
PhượngĐ
-x- Văn
Thi
SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC

Toán
Niên
Anh
Kiều
Sử
Quốc
CN

CN

2S Toán
Niên
Tin
Nguyên
Văn
Loan
Sinh
Thúy
3S Văn
Loan
Địa
Liễu
-x-

4S Sinh
Thúy
CD
Thủy
Hóa
Ngà
-x-

5S Tin
Nguyên
Anh
Kiều
-x- Hóa
Ngà
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Tòng
Văn
HạnhV
Toán
Tòng

Thông
CN
Dũng
CN
Dũng
2S Sinh
Thúy
Văn
HạnhV
Địa
Liễu
Anh
Ly
3S Hóa
Phường
CD
Thủy
Tin
Nguyên
-x- Sử
Quốc
4S Tin
Nguyên
Toán
Tòng
Hóa
Phường
-x-
Thông
Sinh
Thúy
5S Anh
Ly
-x- SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ly
CD
Thủy
Văn
Thi
Tin
Nguyên

Thông
Anh
Ly
2S Hóa
Phường
Toán
Chơn
Hóa
Phường

Thông
CN
Anh
3S Anh
Ly
-x- Văn
Thi
Sử
Quốc
4S Tin
Nguyên
Toán
Chơn
-x- Sinh
Đều
5S Sinh
Đều
CN
Anh
-x- Địa
Liễu
SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Anh
Toán
Tòng
Anh
T.Hạnh
CD
Thủy
Văn
Thi

Anh
2S CN
Anh
Văn
Thi
Sử
Quốc
Sinh
Vân
3S
Anh
Tin
Nguyên
-x- Địa
Liễu
CN
Anh
4S Hóa
Hùng
Sinh
Vân
Tin
Nguyên
-x- Anh
T.Hạnh
Sử
Quốc
5S Toán
Tòng
Hóa
Hùng
Địa
Liễu
-x- SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Đều
Địa
PhượngĐ
Tin
Nguyên

Ưng
Anh
T.Hạnh
CN
Ưng
2S Tin
Nguyên
Sử
Quốc
Toán
Thu
Địa
PhượngĐ
Sử
Quốc
Sinh
Đều
3S CN
Ưng
Hóa
Hùng
-x- CD
Thủy

Ưng
4S Sinh
Đều
Văn
Loan
Anh
T.Hạnh
-x- Văn
Loan
Toán
Thu
5S Hóa
Hùng
-x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Huy
Sử
Quốc
Hóa
Phường
Địa
PhượngĐ
Sử
Quốc
Hóa
Phường
2S CN

Địa
PhượngĐ
Văn
DuyênV
Anh
HưngA

Huy
CN

3S Tin
Nguyên
Toán
Thu
-x- Anh
HưngA

Huy
4S Văn
DuyênV
Toán
Thu
-x- Sinh
Vân
5S Sinh
Vân
Tin
Nguyên
-x- CD
Thủy
SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh