Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Dự
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- 12C02
Toán
--- ---
2S --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- 12C02
Toán
--- --- --- ---
5S --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Niên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 11B04
Toán
--- 12C05
Toán
-x- -x-
2S 11B04
Toán
--- -x- -x-
3S --- --- --- -x- -x-
4S 12C05
Toán
--- --- --- -x- -x-
5S --- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chơn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C03
CC
12C06
Toán
12C03
Toán
-x- -x- -x-
2S 12C03
Toán
11B06
Toán
-x- -x- 12C06
Toán
3S --- -x- -x-
4S --- --- 11B06
Toán
-x- -x- ---
5S -x- --- -x- -x- 12C03
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- 12C08
Toán
12C09
Toán
2S --- --- --- --- 12C09
Toán
12C08
Toán
3S --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tòng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B05
CC
11B07
Toán
11B05
Toán
--- --- -x-
2S --- --- --- -x-
3S 12C01
Toán
--- 12C01
Toán
--- --- -x-
4S 11B05
Toán
--- --- -x-
5S 11B07
Toán
--- --- --- 11B05
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C04
CC
-x- --- -x- -x- 12C04
Toán
2S 12C04
Toán
--- 11B08
Toán
--- -x-
3S 11B09
Toán
--- -x- ---
4S --- 11B09
Toán
--- -x- 11B08
Toán
5S -x- -x- -x- -x- -x- 12C04
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- 11B03
Toán
--- -x-
2S --- --- --- --- -x-
3S --- --- --- --- 11B03
Toán
-x-
4S --- --- --- --- -x-
5S --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Luật
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- -x- 12C01
Tin
12C06
Tin
2S -x- -x- -x- -x- 12C02
Tin
12C03
Tin
3S -x- -x- -x- -x- 12C04
Tin
---
4S -x- -x- -x- -x- 12C05
Tin
---
5S -x- -x- -x- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tính
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C03
CN
12C02
CN
12C04
CN
12C02

---
2S --- 12C02

12C05
CN
11B02

12C01
CN
---
3S --- --- --- 12C05

---
4S --- 12C05

11B02

--- --- ---
5S --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B04
CC
--- --- --- 11B04
CN
11B04
CN
2S 11B09
CN
--- --- --- 12C04

11B09
CN
3S --- --- --- --- --- 11B04

4S 12C04

--- --- --- 11B04

5S --- --- --- --- 11B04
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Huy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B09
CC
-x- -x- -x- -x- -x-
2S 12C08
CN
--- 11B03

--- 11B09

---
3S 11B03

--- --- --- 11B09

4S --- --- 12C06
CN
--- 12C09
CN
12C07
CN
5S --- --- --- -x- -x- 11B09
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thông
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- 11B05

11B06

---
2S --- --- --- 11B06

---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- 11B05

---
5S --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Dũng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C01
CC
--- --- --- 11B05
CN
11B05
CN
2S 11B03
CN
--- --- --- --- 11B03
CN
3S 11B02
CN
--- --- --- 11B02
CN
12C01

4S --- --- --- --- ---
5S 12C01

--- --- --- --- 12C01
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Anh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B07
CC
12C10

--- 12C10

--- 11B07

2S 11B07
CN
--- --- 11B06
CN
3S 11B07

12C06

--- --- --- 11B07
CN
4S --- 12C07

--- --- --- 12C06

5S 12C07

11B06
CN
--- -x- --- 11B07
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ưng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B01
CC
--- --- 11B08

--- 11B08
CN
2S --- --- --- 11B01
CN
--- 11B01

3S 11B08
CN
--- --- --- --- 11B08

4S 11B01

--- --- --- --- 11B01
CN
5S --- --- --- --- 11B01
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Minh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C04
Hóa
--- 12C01
Hóa
--- ---
2S --- --- 12C04
Hóa
--- ---
3S --- 12C01
Hóa
--- --- --- ---
4S --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hùng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 11B01
Hóa
--- --- --- ---
2S 11B01
Hóa
--- --- --- ---
3S --- 11B08
Hóa
--- --- --- ---
4S 11B07
Hóa
--- --- --- --- ---
5S 11B08
Hóa
11B07
Hóa
--- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngà
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- 12C05
Hóa
--- 12C03
Hóa
12C08
Hóa
2S --- --- 12C06
Hóa
--- 12C05
Hóa
3S --- --- --- --- 12C08
Hóa
4S --- --- 11B04
Hóa
--- 12C06
Hóa
12C03
Hóa
5S --- --- --- 11B04
Hóa
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhH
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C02
CC
--- 12C07
Hóa
--- --- 12C02
Hóa
2S 12C02
Hóa
--- --- --- ---
3S --- --- 12C09
Hóa
--- --- 12C09
Hóa
4S 12C07
Hóa
--- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- 12C02
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- -x- 11B09
Hóa
--- -x- 11B09
Hóa
2S 11B06
Hóa
--- 11B06
Hóa
--- --- ---
3S 11B05
Hóa
--- --- --- 12C10
Hóa
4S 12C10
Hóa
--- 11B05
Hóa
--- ---
5S --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhSi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C08
CC
--- --- --- --- 12C01
Sinh
2S --- --- --- --- --- 12C09
Sinh
3S 12C02
Sinh
--- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- 12C08
Sinh
5S --- --- -x- -x- -x- 12C08
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thúy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B03
CC
--- --- --- --- -x-
2S 11B05
Sinh
--- --- --- --- 11B04
Sinh
3S --- --- --- --- --- 11B03
Sinh
4S 11B04
Sinh
--- --- --- --- 11B05
Sinh
5S 11B03
Sinh
--- --- --- --- 11B03
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Sơn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C02
Văn
12C09
Văn
12C07
Văn
--- 12C07
Văn
2S --- 12C09
Văn
---
3S --- 12C04
Văn
--- --- 12C02
Văn
4S --- --- --- ---
5S --- 12C04
Văn
--- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chung
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C05
Văn
12C08
Văn
12C03
Văn
12C06
Văn
---
2S 12C06
Văn
12C03
Văn
---
3S 12C10
Văn
12C05
Văn
12C10
Văn
12C01
Văn
---
4S 12C08
Văn
---
5S 12C01
Văn
12C10
Văn
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- 11B06
Văn
--- 11B07
Văn
-x-
2S --- --- 11B07
Văn
--- -x-
3S --- --- --- 11B06
Văn
-x-
4S --- --- 11B03
Văn
--- -x-
5S --- --- --- 11B03
Văn
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tâm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- --- --- --- 12C04
Sử
-x-
2S -x- --- --- --- 12C05
Sử
---
3S -x- --- --- --- 12C03
Sử
---
4S -x- --- --- --- 12C10
Sử
---
5S -x- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Du
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C09
CC
-x- -x- -x- -x- -x-
2S 12C01
Sử
-x- -x- -x- -x- ---
3S --- -x- -x- -x- -x- ---
4S 12C09
Sử
-x- -x- -x- -x- 12C09
Sử
5S --- -x- -x- -x- -x- 12C09
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bích
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C07
CD
--- 12C08
CD
12C09
CD
-x-
2S --- --- --- 12C01
CD
--- -x-
3S --- 12C05
CD
--- --- 12C02
CD
-x-
4S --- 12C06
CD
--- --- 12C04
CD
-x-
5S --- 12C03
CD
--- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thủy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- 11B06
CD
11B02
CD
11B07
CD
11B03
CD
-x-
2S -x- --- 12C02
Sử
12C08
Sử
12C07
Sử
-x-
3S -x- 11B05
CD
12C06
Sử
--- 11B08
CD
-x-
4S -x- 11B04
CD
12C07
Sử
--- 12C08
Sử
-x-
5S -x- 12C06
Sử
11B01
CD
--- 11B09
CD
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quốc
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 11B09
Sử
--- 11B04
Sử
11B09
Sử
11B03
Sử
2S --- 11B08
Sử
--- 11B07
Sử
11B08
Sử
---
3S --- 11B01
Sử
--- --- 11B05
Sử
11B06
Sử
4S --- --- --- --- 11B02
Sử
11B07
Sử
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngĐ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 11B08
Địa
--- 11B09
Địa
--- ---
2S --- 11B09
Địa
--- 11B08
Địa
--- ---
3S --- 11B02
Địa
--- --- --- ---
4S --- 11B01
Địa
--- --- --- ---
5S --- 11B03
Địa
--- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
DuyênĐ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- 12C06
Địa
--- --- -x-
2S 12C09
Địa
12C07
Địa
12C07
Địa
--- --- -x-
3S 12C08
Địa
--- --- -x-
4S 12C06
Địa
12C09
Địa
--- --- -x-
5S 12C08
Địa
--- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liễu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- -x- 12C04
Địa
--- 12C05
Địa
12C05
Địa
2S --- --- 12C01
Địa
--- 11B05
Địa
12C01
Địa
3S --- --- 11B04
Địa
--- 11B07
Địa
12C03
Địa
4S 12C02
Địa
--- --- --- 12C02
Địa
12C04
Địa
5S 12C03
Địa
--- 11B07
Địa
--- 11B06
Địa
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phong
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C01
Anh
12C01
Anh
--- 12C10
Anh
-x-
2S --- --- --- --- -x-
3S --- --- 12C07
Anh
--- 12C07
Anh
-x-
4S --- --- --- --- -x-
5S --- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngọc
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- 12C09
Anh
--- ---
2S --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- 12C09
Anh
--- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Kiều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C05
CC
-x- 11B04
Anh
--- --- -x-
2S 12C05
Anh
12C05
Anh
--- --- -x-
3S 11B03
Anh
12C02
Anh
--- --- -x-
4S 11B03
Anh
--- --- -x-
5S 12C02
Anh
11B04
Anh
--- --- --- 12C05
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
HưngA
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- 11B01
Anh
11B01
Anh
---
2S --- --- --- 11B09
Anh
---
3S --- --- --- --- 11B09
Anh
---
4S --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 11B03
Hóa
11B03
Hóa
--- 11B02
Hóa
---
2S --- 11B02
Hóa
--- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
T.Hạnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 11B02
Anh
11B07
Anh
12C06
Anh
11B08
Anh
---
2S --- 12C04
Anh
--- ---
3S --- 12C04
Anh
11B02
Anh
--- 12C06
Anh
---
4S --- 11B08
Anh
--- 11B07
Anh
---
5S --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Vân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C06
CC
-x- -x- -x- -x- 12C03
Sinh
2S 12C10
Sinh
12C06
Sinh
--- --- --- 11B07
Sinh
3S --- --- --- --- 12C04
Sinh
4S --- 11B07
Sinh
--- --- --- 11B09
Sinh
5S --- 11B09
Sinh
--- --- --- 12C06
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngL
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C08

--- --- --- -x-
2S --- --- --- --- --- ---
3S 12C08

12C03

--- --- --- ---
4S 12C03

--- --- --- ---
5S 12C09

12C09

--- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Nguyên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C09
Tin
11B08
Tin
11B06
Tin
-x- -x-
2S 11B08
Tin
12C08
Tin
--- 11B04
Tin
-x- -x-
3S 11B09
Tin
11B07
Tin
11B05
Tin
--- -x- -x-
4S 11B05
Tin
11B06
Tin
11B07
Tin
--- -x- -x-
5S 11B04
Tin
12C07
Tin
11B09
Tin
--- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
DuyênV
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- --- ---
2S --- --- 11B09
Văn
--- --- ---
3S --- --- --- --- ---
4S 11B09
Văn
--- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
B.Hạnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2S --- --- --- --- 12C08
Anh
---
3S --- 12C08
Anh
12C03
Anh
--- --- ---
4S --- --- 12C03
Anh
---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- --- 11B01
Tin
2S --- --- --- --- 11B03
Tin
11B02
Tin
3S --- --- --- --- 11B01
Tin
---
4S --- --- --- --- --- 11B03
Tin
5S --- --- --- --- 11B02
Tin
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhTD
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C10
CC
--- --- --- --- ---
2S --- --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- 12C10
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ĐịaTT
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- 12C10
Địa
-x- -x- -x-
2S -x- -x- -x- -x- -x-
3S -x- -x- --- -x- -x- -x-
4S -x- -x- --- -x- -x- -x-
5S -x- -x- --- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
An
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B02
CC
--- 11B01
Toán
--- 12C07
Toán
12C10
Toán
2S 12C07
Toán
--- --- 12C10
Toán
3S --- 12C10
Toán
--- 11B02
Toán
4S 11B02
Toán
--- --- 11B01
Toán
5S --- --- --- 11B02
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Đều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B08
CC
--- --- --- --- 11B02
Sinh
2S 11B02
Sinh
--- --- --- --- 11B08
Sinh
3S 11B01
Sinh
--- --- --- --- 11B01
Sinh
4S 11B08
Sinh
--- --- --- --- 11B06
Sinh
5S 11B06
Sinh
--- --- --- --- 11B08
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ly
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 11B06
CC
--- --- --- --- 11B06
Anh
2S --- --- --- --- --- 11B05
Anh
3S 11B06
Anh
--- --- --- ---
4S --- --- --- --- ---
5S 11B05
Anh
--- --- --- --- 11B06
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
HạnhV
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 11B05
Văn
--- 11B02
Văn
--- ---
2S --- --- 11B05
Văn
--- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- 11B02
Văn
--- --- --- ---
5S --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Loan
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2S --- --- --- --- 11B04
Văn
---
3S --- 11B04
Văn
--- --- ---
4S --- 11B08
Văn
--- --- 11B08
Văn
---
5S --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
T.Nhi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C07
CC
--- --- --- --- -x-
2S -x- --- --- --- --- -x-
3S -x- --- --- --- --- 12C07
Sinh
4S -x- --- --- --- --- 12C05
Sinh
5S -x- --- --- --- --- 12C07
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thương
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2S --- --- --- --- --- ---
3S --- --- 11B01
Văn
--- --- ---
4S --- --- --- --- ---
5S --- 11B01
Văn
--- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/03/2020 09:25

Trở lên trên đỉnh