Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ưng
Sử
Quốc
Toán
An
Văn
Sơn
Văn
Sơn
Toán
An
2S Toán
An

Ưng
Anh
Hưng
3S Anh
Hưng
Địa
Phương
CN
Ưng
4S Sinh
Đều
CD
Bích
Hóa
Hùng
Sử
Quốc
Tin
Mường
Sinh
Đều
5S
Ưng
Tin
Mường
Hóa
Hùng
-x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
An
Văn
Chung
Hóa

Văn
Chung
Anh
T.Hạnh
Sử
Quốc
2S Sinh
Đều
Tin
Mường

Tính
Sinh
Đều
3S Hóa

Địa
Phương
Tin
Mường
Anh
T.Hạnh
Toán
An
4S Toán
An
Sử
Quốc
Toán
An
CN
Tính
5S CD
Bích

Tính
-x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thúy
Toán
Chơn
CD
Bích
Toán
Chơn
Tin
Mường
Sử
Tâm
2S
Huy
Sử
Tâm
Địa
Phương
Sinh
Thúy
3S Anh
Kiều
Anh
Kiều
CN
Tính
Toán
Chơn
Hóa

4S Hóa

Tin
Mường
Văn
Thi
5S Sinh
Thúy
Văn
Thi

Huy
-x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Toán
Niên
Hóa
Hùng
Toán
Niên
Địa
Phương
Sinh
Thúy
2S Sinh
Thúy
Tin
Mường
Sử
Tâm
3S

Văn
Chung
Sử
Tâm
Văn
Chung
Toán
Niên


4S Anh
Kiều
CN
Tính
CD
Bích
5S Hóa
Hùng
Anh
Kiều
Tin
Mường
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Vân
Toán
Thu
Sử
Tâm
Toán
Thu
Toán
Thu
CN
Ưng
2S Văn
Thương
Văn
Thương
Địa
Liễu
3S Sinh
Vân
Sinh
Vân
Hóa
Phường

Thông
Sử
Tâm
4S Anh
B.Hạnh
Tin
Luật

Thông
Anh
B.Hạnh
5S Hóa
Phường
CD
Bích
Tin
Luật
-x- SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
B.Hạnh

Thông

Thông
Tin
Luật
Toán
Chơn
Anh
B.Hạnh
2S Anh
B.Hạnh
Hóa
Phường
Văn
Hường
3S Sinh
Thúy
CD
Bích
Địa
Liễu
Sử
Quốc
Sử
Quốc
Sinh
Thúy
4S Hóa
Phường
Toán
Chơn
Văn
Hường
Toán
Chơn
Tin
Luật
CN
Huy
5S -x- SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ngà

Ưng
Tin
Mường
Sử
Quốc
Toán
Thuần
Địa
Liễu
2S Sinh
Vân
Văn
Hường
Văn
Hường

Ưng
3S Hóa
Ngà
Văn
Hường
Anh
Ngọc
CN
Huy
4S Toán
Thuần
Tin
Mường
CD
Bích
Anh
Ngọc
Sử
Quốc
Hóa
Ngà
5S Sinh
Vân
Địa
Liễu
-x- SH
Ngà
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Đều
Tin
Mường
Địa
Phương
Anh
T.Hạnh
Văn
Chung
Sinh
Đều
2S Toán
Tòng
Sử
Quốc
CD
Bích
Địa
Phương
Sử
Quốc
3S Hóa
Hùng
Tin
Mường
Anh
T.Hạnh
Hóa
Hùng
4S
Ưng

Ưng
Toán
Tòng
Văn
Chung
CN
Ưng
5S Sinh
Đều
Văn
Chung
-x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Huy
Hóa
Phường
Văn
Thương
Anh
Hưng
Sử
Quốc
Toán
Thuần
2S CD
Bích
Sinh
Vân
CN
Huy
Văn
Thương
3S Anh
Hưng
Tin
Mường

Huy
Văn
Thương
Sử
Quốc
4S Toán
Thuần
Địa
Phương
Địa
Phương
Sinh
Vân
5S
Huy
Tin
Mường
Hóa
Phường
-x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thuần
Toán
Thuần
Địa
Duyên
Văn
Thi
Văn
Thi

Huy
2S Toán
Thuần
Sinh
Thanh-S
3S Tin
Luật
Hóa
Minh
Anh
Ngọc
-x- Toán
Thuần
4S
Huy
CD
Du
Anh
Ngọc
Hóa
Minh
-x-
5S CN

Sử
Quốc
-x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hùng
Toán
Tòng
Sinh
Thanh-S
Hóa
Hùng

Thông
Tin
Hải
2S Hóa
Hùng
Địa
Duyên
Toán
Tòng
CN

3S CD
Du

Thông
-x- Anh
Hưng
4S Toán
Tòng
Văn
Loan
Văn
Loan
Anh
Hưng
-x- Sử
Quốc
5S -x- SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hạnh-V
Anh
Ly
Toán
Tòng
Anh
Ly
Tin
Luật
CN

2S Văn
Hạnh-V

Thông
CD
Du
Sử
Bích
3S Sinh
Thanh-S
Hóa
Thanh-H
-x- Văn
Hạnh-V
4S Hóa
Thanh-H
Toán
Tòng
Địa
Duyên
Toán
Tòng
-x-
5S
Thông
-x- SH
Hạnh-V
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Liêm
Anh
Phong
Hóa
Minh
Hóa
Minh
Toán
Liêm
Sử
Bích
2S Toán
Liêm
Tin
Luật

Dũng
Toán
Liêm
3S Văn
Thi
Anh
Phong
-x-
4S Văn
Thi
Sinh
Thanh-S
-x- CN

5S CD
Du
Địa
Duyên

Dũng
-x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

CD
Du
Toán
Khiêm
Anh
Phong
Văn
Thương
Hóa

2S Toán
Khiêm
Sử
Bích

Dũng
3S Anh
Phong
Hóa

-x- Toán
Khiêm
4S Văn
Thương

Dũng
Sinh
Th.Nhi
-x-
5S Tin
Luật
CN
Dũng
Địa
Phương
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khiêm
Tin
Luật
Anh
Ngọc
CN
Dũng
Anh
Ngọc
Toán
Khiêm
2S
Ưng
Văn
Loan
Văn
Loan
Sinh
Th.Nhi
3S Hóa
Hùng
-x- Sử
Bích
4S Toán
Khiêm
Địa
Phương
Toán
Khiêm
-x- Hóa
Hùng
5S
Ưng
CD
Du
-x- SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khanh
Toán
Khanh
CN
Dũng
Hóa
Phường
CD
Du

Phượng-L
2S
Phượng-L
Anh
Ngọc
Anh
Ngọc
Tin
Luật
3S Toán
Khanh
Hóa
Phường
Sinh
Th.Nhi
-x- Toán
Khanh
4S Văn
Thương
Văn
Thương
-x-
5S Sử
Bích
Địa
Phương
-x- SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hưng
Sử
Bích
Anh
Hưng
Địa
Phương

Khải
Toán
Khanh
2S Hóa
Thanh-H
Văn
DuyênV
Tin
Luật
3S Sử
Bích
Địa
Phương
CD
Du
-x- Văn
DuyênV
4S Sinh
Thúy
Toán
Khanh
Văn
DuyênV
CN
Dũng
-x-
5S Anh
Hưng
Hóa
Thanh-H
-x- SH
Hưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Phượng-L
Địa
Phương
Văn
Hạnh-V
Văn
Hạnh-V
Toán
Niên
Văn
Hạnh-V
2S CN

CD
Du
3S
Phượng-L
Anh
Ly
Sử
Bích
Tin
Luật
-x-
Phượng-L
4S Sử
Bích
Toán
Niên
Hóa

Anh
Ly
-x- Sinh
Thúy
5S Hóa

Địa
Phương
-x- SH
Phượng-L
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ưng
Sử
Quốc
Toán
An
Văn
Sơn
Văn
Sơn
Toán
An
2S Toán
An

Ưng
Anh
Hưng
3S Anh
Hưng
Địa
Phương
CN
Ưng
4S Sinh
Đều
CD
Bích
Hóa
Hùng
Sử
Quốc
Tin
Mường
Sinh
Đều
5S
Ưng
Tin
Mường
Hóa
Hùng
-x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
An
Văn
Chung
Hóa

Văn
Chung
Anh
T.Hạnh
Sử
Quốc
2S Sinh
Đều
Tin
Mường

Tính
Sinh
Đều
3S Hóa

Địa
Phương
Tin
Mường
Anh
T.Hạnh
Toán
An
4S Toán
An
Sử
Quốc
Toán
An
CN
Tính
5S CD
Bích

Tính
-x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thúy
Toán
Chơn
CD
Bích
Toán
Chơn
Tin
Mường
Sử
Tâm
2S
Huy
Sử
Tâm
Địa
Phương
Sinh
Thúy
3S Anh
Kiều
Anh
Kiều
CN
Tính
Toán
Chơn
Hóa

4S Hóa

Tin
Mường
Văn
Thi
5S Sinh
Thúy
Văn
Thi

Huy
-x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Toán
Niên
Hóa
Hùng
Toán
Niên
Địa
Phương
Sinh
Thúy
2S Sinh
Thúy
Tin
Mường
Sử
Tâm
3S

Văn
Chung
Sử
Tâm
Văn
Chung
Toán
Niên


4S Anh
Kiều
CN
Tính
CD
Bích
5S Hóa
Hùng
Anh
Kiều
Tin
Mường
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Vân
Toán
Thu
Sử
Tâm
Toán
Thu
Toán
Thu
CN
Ưng
2S Văn
Thương
Văn
Thương
Địa
Liễu
3S Sinh
Vân
Sinh
Vân
Hóa
Phường

Thông
Sử
Tâm
4S Anh
B.Hạnh
Tin
Luật

Thông
Anh
B.Hạnh
5S Hóa
Phường
CD
Bích
Tin
Luật
-x- SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
B.Hạnh

Thông

Thông
Tin
Luật
Toán
Chơn
Anh
B.Hạnh
2S Anh
B.Hạnh
Hóa
Phường
Văn
Hường
3S Sinh
Thúy
CD
Bích
Địa
Liễu
Sử
Quốc
Sử
Quốc
Sinh
Thúy
4S Hóa
Phường
Toán
Chơn
Văn
Hường
Toán
Chơn
Tin
Luật
CN
Huy
5S -x- SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ngà

Ưng
Tin
Mường
Sử
Quốc
Toán
Thuần
Địa
Liễu
2S Sinh
Vân
Văn
Hường
Văn
Hường

Ưng
3S Hóa
Ngà
Văn
Hường
Anh
Ngọc
CN
Huy
4S Toán
Thuần
Tin
Mường
CD
Bích
Anh
Ngọc
Sử
Quốc
Hóa
Ngà
5S Sinh
Vân
Địa
Liễu
-x- SH
Ngà
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Đều
Tin
Mường
Địa
Phương
Anh
T.Hạnh
Văn
Chung
Sinh
Đều
2S Toán
Tòng
Sử
Quốc
CD
Bích
Địa
Phương
Sử
Quốc
3S Hóa
Hùng
Tin
Mường
Anh
T.Hạnh
Hóa
Hùng
4S
Ưng

Ưng
Toán
Tòng
Văn
Chung
CN
Ưng
5S Sinh
Đều
Văn
Chung
-x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Huy
Hóa
Phường
Văn
Thương
Anh
Hưng
Sử
Quốc
Toán
Thuần
2S CD
Bích
Sinh
Vân
CN
Huy
Văn
Thương
3S Anh
Hưng
Tin
Mường

Huy
Văn
Thương
Sử
Quốc
4S Toán
Thuần
Địa
Phương
Địa
Phương
Sinh
Vân
5S
Huy
Tin
Mường
Hóa
Phường
-x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thuần
Toán
Thuần
Địa
Duyên
Văn
Thi
Văn
Thi

Huy
2S Toán
Thuần
Sinh
Thanh-S
3S Tin
Luật
Hóa
Minh
Anh
Ngọc
-x- Toán
Thuần
4S
Huy
CD
Du
Anh
Ngọc
Hóa
Minh
-x-
5S CN

Sử
Quốc
-x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hùng
Toán
Tòng
Sinh
Thanh-S
Hóa
Hùng

Thông
Tin
Hải
2S Hóa
Hùng
Địa
Duyên
Toán
Tòng
CN

3S CD
Du

Thông
-x- Anh
Hưng
4S Toán
Tòng
Văn
Loan
Văn
Loan
Anh
Hưng
-x- Sử
Quốc
5S -x- SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hạnh-V
Anh
Ly
Toán
Tòng
Anh
Ly
Tin
Luật
CN

2S Văn
Hạnh-V

Thông
CD
Du
Sử
Bích
3S Sinh
Thanh-S
Hóa
Thanh-H
-x- Văn
Hạnh-V
4S Hóa
Thanh-H
Toán
Tòng
Địa
Duyên
Toán
Tòng
-x-
5S
Thông
-x- SH
Hạnh-V
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Liêm
Anh
Phong
Hóa
Minh
Hóa
Minh
Toán
Liêm
Sử
Bích
2S Toán
Liêm
Tin
Luật

Dũng
Toán
Liêm
3S Văn
Thi
Anh
Phong
-x-
4S Văn
Thi
Sinh
Thanh-S
-x- CN

5S CD
Du
Địa
Duyên

Dũng
-x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

CD
Du
Toán
Khiêm
Anh
Phong
Văn
Thương
Hóa

2S Toán
Khiêm
Sử
Bích

Dũng
3S Anh
Phong
Hóa

-x- Toán
Khiêm
4S Văn
Thương

Dũng
Sinh
Th.Nhi
-x-
5S Tin
Luật
CN
Dũng
Địa
Phương
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khiêm
Tin
Luật
Anh
Ngọc
CN
Dũng
Anh
Ngọc
Toán
Khiêm
2S
Ưng
Văn
Loan
Văn
Loan
Sinh
Th.Nhi
3S Hóa
Hùng
-x- Sử
Bích
4S Toán
Khiêm
Địa
Phương
Toán
Khiêm
-x- Hóa
Hùng
5S
Ưng
CD
Du
-x- SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khanh
Toán
Khanh
CN
Dũng
Hóa
Phường
CD
Du

Phượng-L
2S
Phượng-L
Anh
Ngọc
Anh
Ngọc
Tin
Luật
3S Toán
Khanh
Hóa
Phường
Sinh
Th.Nhi
-x- Toán
Khanh
4S Văn
Thương
Văn
Thương
-x-
5S Sử
Bích
Địa
Phương
-x- SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hưng
Sử
Bích
Anh
Hưng
Địa
Phương

Khải
Toán
Khanh
2S Hóa
Thanh-H
Văn
DuyênV
Tin
Luật
3S Sử
Bích
Địa
Phương
CD
Du
-x- Văn
DuyênV
4S Sinh
Thúy
Toán
Khanh
Văn
DuyênV
CN
Dũng
-x-
5S Anh
Hưng
Hóa
Thanh-H
-x- SH
Hưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Phượng-L
Địa
Phương
Văn
Hạnh-V
Văn
Hạnh-V
Toán
Niên
Văn
Hạnh-V
2S CN

CD
Du
3S
Phượng-L
Anh
Ly
Sử
Bích
Tin
Luật
-x-
Phượng-L
4S Sử
Bích
Toán
Niên
Hóa

Anh
Ly
-x- Sinh
Thúy
5S Hóa

Địa
Phương
-x- SH
Phượng-L
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 14/11/2020 09:26

Trở lên trên đỉnh