Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Hường
Hóa
Minh
Toán
Tòng
Tin
Luật
Tin
Luật
Sử
Du
2S Toán
Tòng
Sinh
ThanhS
Anh
B.Hạnh
Sử
Du

Dũng
3S CD
Tâm
CN
Thúy
-x-
Dũng
Anh
B.Hạnh
4S Văn
Hường
CN
Thúy
Hóa
Minh
-x-
5S Văn
Hường
-x- Địa
Liễu
SH
Hường
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
Hóa
ThanhH
Toán
Dự
Văn
DuyênV
Toán
Dự
Anh
Ly
2S Tin
Nguyên
Sử
Quốc
Sử
Quốc
3S Hóa
ThanhH
Sinh
ThanhS
Văn
DuyênV
-x- Địa
Liễu
Tin
Nguyên
4S Anh
Ly

Tính
-x- CN
Thúy
CN
Thúy
5S
Tính
-x- CD
Tâm
SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn
Văn
DuyênV
Hóa
Minh
Sử
Quốc
Sử
Quốc
Toán
Chơn
2S Sinh
Đều
Văn
DuyênV
CD
Tâm
3S Toán
Chơn
Hóa
Minh
Địa
Liễu
-x- CN
Thúy
Anh
Ly
4S
Huy
Anh
Ly
-x- Tin
Mường
5S CN
Thúy
Tin
Mường
-x-
Huy
SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu
Toán
Thu
Anh
T.Hạnh
Toán
Thu
Anh
T.Hạnh


2S Địa
Liễu
Văn
DuyênV
3S Sử
Quốc
Hóa
ThanhH
Tin
Mường
-x- Sử
Quốc
Hóa
ThanhH
4S CN
T.Nhi
Văn
DuyênV
CN
T.Nhi
-x- CD
Tâm
5S

Sinh
T.Nhi
-x- Tin
Mường
SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
T.Nhi
Toán
Dự
CN
T.Nhi
Anh
B.Hạnh
Văn
Thương
Anh
B.Hạnh
2S Sử
Quốc
Tin
Luật
3S Sinh
T.Nhi

Tính
CD
Tâm
-x- Hóa
Ngà

Tính
4S Hóa
Ngà
Địa
Liễu
Toán
Dự
-x- Sử
Quốc
5S Văn
Thương
-x- Tin
Luật
SH
T.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ly
Văn
Hường
Anh
Ly
Hóa
Ngà
Hóa
Ngà
Tin
Nguyên
2S Anh
Ly
Văn
Hường
CN
T.Nhi
3S
Anh

Anh
CN
T.Nhi
-x- Sinh
T.Nhi
Toán
Chơn
4S CD
Tâm
Toán
Chơn
-x- Tin
Nguyên
5S Sử
Du
Địa
Liễu
-x- Sử
Du
SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thi
Toán
Niên
CD
Tâm
Sử
Du

Dũng

Dũng
2S Văn
Thi
Anh
T.Hạnh
CN
Thúy
Sinh
Đều
3S Hóa
Ngà
Toán
Niên
-x- Sử
Du
Văn
Thi
4S Tin
Nguyên
Anh
T.Hạnh
Địa
Liễu
-x- Hóa
Ngà
5S Địa
Liễu
CN
Thúy
-x- Tin
Nguyên
SH
Thi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thủy
Văn
Thương
Hóa

Tin
Nguyên
Tin
Nguyên
Toán
Liêm
2S Sử
Thủy
CN
Thúy
CN
Thúy
Văn
Thương
Sinh
T.Nhi
3S Toán
Liêm
Địa
Liễu
Anh
T.Hạnh
-x- Anh
T.Hạnh
Sử
Thủy
4S Địa
Liễu

Anh
-x- Văn
Thương
5S
Anh
Hóa

CD
Tâm
-x- SH
Thủy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
B.Hạnh
Hóa
Ngà
Toán
Liêm
Văn
Thương
Anh
B.Hạnh
Sử
Thủy
2S Anh
B.Hạnh
Địa
Liễu
Tin
Nguyên
3S CN
Thúy
CN
Thúy


-x- Tin
Nguyên
Sinh
T.Nhi
4S Sử
Thủy
Văn
Thương
Văn
Thương
-x- Địa
Liễu


5S Toán
Liêm
CD
Tâm
-x- Hóa
Ngà
SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Anh
T.Hạnh
Văn
Thương
Anh
T.Hạnh
CD
Tâm
Hóa
ThanhH
2S Sinh
T.Nhi
Văn
Thương
Địa
Liễu
Sử
Du
3S Sử
Du

Tính
-x- Toán
Niên
4S CN
Thúy
Toán
Niên
CN
Thúy
-x- Tin
Nguyên
5S Tin
Nguyên
Hóa
ThanhH
Địa
Liễu
-x-
Tính
SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
An
CD
Bích
Hóa
HùngH
Địa
PhươngĐ

Ưng
Hóa
HùngH
2S
Ưng
Sử
Tâm
CN
Huy
Anh
Phong
Tin
Luật
3S Toán
An
Văn
Nhạn
Văn
Nhạn
-x- Địa
PhươngĐ
Toán
An
4S Anh
Phong
-x- Toán
An
Sinh
Đều
5S Sinh
Đều
-x- -x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Đều
Hóa

CD
Bích
Anh
Phong
CN
Tính
Sinh
Đều
2S Toán
Thu
Anh
Phong
Văn
Nhạn
Địa
PhươngĐ

Tính

Tính
3S Sinh
Đều
Hóa

-x- Toán
Thu
4S Văn
Nhạn
Toán
Thu
Sử
Tâm
-x- Tin
Luật
5S -x- -x- Địa
PhươngĐ
SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC

Sinh
Y.Nhi
CN
Tính
Toán
Khiêm
Toán
Khiêm
Anh
T.Hạnh
2S Văn
Nhạn
Anh
T.Hạnh
Hóa
HùngH
Địa
PhươngĐ
3S CD
Bích
-x- Tin
Luật
Hóa
HùngH
4S

Địa
PhươngĐ


-x- Văn
Nhạn
Sử
Quốc
5S Sử
Quốc
Văn
Nhạn
-x- -x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Quốc
CN
Tính


Hóa

Địa
PhươngĐ
Toán
An
2S Văn
Hường
Hóa

Sử
Quốc
3S

Địa
PhươngĐ
Toán
An
-x- Văn
Hường
Tin
Luật
4S Anh
Kiều
CD
Bích
-x- Sinh
T.Nhi
5S Anh
Kiều
-x- -x- -x- SH
Quốc
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
HưngA
Địa
PhươngĐ
Văn
Chung
Toán
Khanh
Văn
Chung
Toán
Khanh
2S Anh
HưngA
CN
Tính

Thông
3S Hóa


Thông
-x- Anh
HưngA
4S Sử
Quốc
Hóa

-x- Địa
PhươngĐ
Tin
Luật
5S Sinh
T.Nhi
CD
Bích
-x- -x- -x- SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Tòng
Anh
Kiều

Thông
Hóa
HùngH

Thông
Sử
Quốc
2S Anh
Kiều
Tin
Luật
Hóa
HùngH
3S Địa
Duyên
CD
Bích
Văn
Chung
-x- Văn
Chung
Toán
Tòng
4S Toán
Tòng
Địa
Duyên
CN
Tính
-x-
5S Sinh
Thúy
-x- -x- -x- SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ưng
Hóa
Phường
Toán
Niên
Hóa
Phường
Toán
Niên
Tin
Luật
2S Sinh
Thúy
Văn
Sơn
CN
Huy
3S Anh
Kiều
Anh
Kiều
Văn
Sơn
-x-
Ưng

Ưng
4S CD
Du
-x- Sử
Du
5S Địa
Duyên
Địa
Duyên
-x- -x- -x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Huy
Toán
Thuần
Văn
Sơn
Văn
Sơn
Sinh
T.Nhi
Toán
Thuần
2S CD
Du
Hóa
Phường
Tin
Nguyên
3S
Huy
Địa
Duyên
Anh
HưngA
-x-
Huy
CN
Huy
4S Địa
Duyên
Hóa
Phường
-x- Sử
Du
5S Anh
HưngA
-x- -x- -x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Nguyên
Sử
Tâm
Anh
HưngA
Anh
HưngA
CD
Du

Ưng
2S Địa
Duyên
Địa
Duyên
Toán
Chơn
Hóa
Ngà
Sinh
Thúy
3S Tin
Nguyên
Văn
Hường
-x- Toán
Chơn
Văn
Hường
4S
Ưng
Hóa
Ngà
CN
Huy
-x-
5S -x- -x- -x- SH
Nguyên
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 12/04/2018 16:29

Trở lên trên đỉnh