Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
Hóa
Minh
Tin
Mường
Toán
Tòng
Tin
Mường
Toán
Tòng
2S
Dũng
CN
Huy
Sử
Du
3S Anh
Phong
Anh
Phong
-x- Văn
Chung
CD
Du
4S Sinh
ThanhSi
Văn
Chung
-x- Địa
Liễu
Hóa
Minh
5S CN
Huy
-x- -x-
Dũng
SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
Văn
Chung
Anh
Ly

Tính
CD
Du

Tính
2S Sinh
ThanhSi
Địa
Liễu
Hóa
ThanhH
3S CN
Anh
Sử
Thủy
Toán
Dự
-x- Hóa
ThanhH
4S Toán
Dự
CN
Anh
-x- Anh
Ly
Tin
Mường
5S Tin
Mường
-x- -x- Văn
Chung
SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn
Tin
Mường
Văn
Nhạn
Văn
Nhạn
Anh
Ly
Toán
Chơn
2S Toán
Chơn

PhượngL

PhượngL
3S CN
Huy
-x- Địa
Liễu
Tin
Mường
4S CN
Huy
Hóa
Ngà
Anh
Ly
-x- CD
Du
Sinh
Vân
5S Sử
Nhựt
-x- -x- Hóa
Ngà
SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu
Anh
T.Hạnh


Văn
ƯngHT
CN

Anh
T.Hạnh
2S Toán
Thu
Tin
Mường
Hóa
Minh
Toán
Thu
3S Hóa
Minh
CN

-x-
4S Văn
ƯngHT
Tin
Mường
Sử
Thủy
-x-

Sinh
T.Nhi
5S Địa
Liễu
CD
Du
-x- -x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
T.Nhi

Tính
Toán
Niên
Văn
Chung
Anh
Kiều
Toán
Niên
2S Sinh
T.Nhi
CN
Anh
3S Địa
Liễu
Tin
Mường
Hóa
Ngà
-x- Hóa
Ngà

Tính
4S CN
Anh
CD
Du
-x- Văn
Chung
5S Tin
Mường
Anh
Kiều
-x- -x- Sử
Nhựt
SH
T.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Vân
CN
PhượngL
Hóa
Ngà
Toán
Chơn
Hóa
Ngà
Văn
Thi
2S Sinh
Vân
Tin
Mường
Địa
DuyênĐ
Địa
DuyênĐ
3S Tin
Mường
Anh
T.Hạnh
Văn
Thi
-x- CD
Du
Anh
T.Hạnh
4S Sử
Nhựt
-x- Sử
Nhựt
Toán
Chơn
5S
Anh

Anh
-x- -x- CN
PhượngL
SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thủy
Sử
Thủy
Văn
Thi
Toán
Niên
CN
PhượngL
Hóa
ThanhH
2S
Anh
Anh
Phong
Tin
Mường
Tin
Mường
3S Sinh
T.Nhi
CD
Du
Toán
Niên
-x- Anh
Phong
Văn
Thi
4S Địa
DuyênĐ
CN
PhượngL

Anh
-x-
5S Sử
Thủy
Hóa
ThanhH
-x- -x- Địa
DuyênĐ
SH
Thủy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhSi
Sử
Du

PhượngL
Địa
Liễu
Văn
Thương
Toán
Liêm
2S Địa
Liễu
Hóa
Ngà
CN

Anh
Kiều
3S Sử
Du
Anh
Kiều
Văn
Thương
-x- CN

Sinh
ThanhSi
4S Tin
Mường
-x- Hóa
Ngà
CD
Du
5S Toán
Liêm

PhượngL
-x- -x- Tin
Mường
SH
ThanhSi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Toán
Liêm
Văn
Thương
Anh
Phong
Địa
Liễu
Tin
Mường
2S Tin
Mường
Địa
Liễu

PhượngL
Sử
Du
3S Hóa
ThanhH
Hóa
ThanhH

PhượngL
-x- CN
PhượngL
Sinh
T.Nhi
4S Sử
Du
Anh
Phong
CN
PhượngL
-x- Văn
Thương
Toán
Liêm
5S CD
Du
-x- -x- SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- --- --- ---
2S --- --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- -x- --- ---
5S --- --- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thuần
Hóa
ThanhH
CN
Ưng

Thông
Toán
Thuần
Địa
PhượngĐ
2S Sinh
Y.Nhi
CD
Thủy
Văn
Nhạn
Sử
Bích
3S Toán
Thuần

Thông
Anh
Ngọc
-x- Tin
Luật
Toán
Thuần
4S Văn
Nhạn
-x- Hóa
ThanhH
Sinh
Y.Nhi
5S Địa
PhượngĐ
-x- -x- Anh
Ngọc
SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Khiêm
Anh
Kiều
CD
Thủy
Toán
Khiêm

Huy
Sử
Bích
2S Toán
Khiêm
Tin
Luật
Sinh
Y.Nhi
3S Địa
DuyênĐ
Văn
Sơn
Văn
Sơn
-x- Địa
DuyênĐ
Toán
Khiêm
4S Sinh
Y.Nhi

Huy
-x- Hóa
Minh
5S CN
Dũng
Hóa
Minh
-x- -x- Anh
Kiều
SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Y.Nhi
Anh
Ngọc
Địa
DuyênĐ
Sử
Quốc
Hóa
Minh
Văn
Nhạn
2S Toán
Dự

Khải
Hóa
Minh
Tin
Luật
3S Địa
DuyênĐ
Văn
Nhạn
-x- Anh
Ngọc
Toán
Dự
4S CD
Thủy
CN
Khải
-x-
5S Sinh
Y.Nhi

Khải
-x- -x- -x- SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Liêm
Văn
Nhạn
Anh
Ngọc
Hóa
Minh
Anh
Ngọc
Hóa
Minh
2S Địa
DuyênĐ
Sử
Quốc
CN
Ưng
3S Toán
Liêm
Tin
Luật

Ưng
-x-
Ưng
Văn
Nhạn
4S Toán
Liêm
-x- Địa
DuyênĐ
CD
Thủy
5S Sinh
ThanhSi
-x- -x- -x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Khanh
Sử
Tâm
Anh
Phong
Địa
DuyênĐ
Văn
Chung
CD
Thủy
2S Toán
Khanh
CN
Tính
Anh
Phong

Dũng
3S Sinh
Thúy
Tin
Luật
-x-
Dũng
Toán
Khanh
4S Hóa
ThanhH
Hóa
ThanhH
Văn
Chung
-x-
5S Địa
DuyênĐ
-x- -x- -x- SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Hùng
Anh
Phong
Tin
Luật
Toán
An
Anh
Phong
Hóa
Hùng
2S Hóa
Hùng
Địa
DuyênĐ
CD
Thủy
3S Văn
Hường
Sử
Tâm
Toán
An
-x- Văn
Hường

Dũng
4S
Dũng
Sinh
Thúy
-x-
5S Địa
DuyênĐ
CN
Tính
-x- -x- -x- SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
PhượngĐ
Tin
Luật
Văn
Chung
Hóa
Hùng

Dũng

Dũng
2S Sử
Bích
Sinh
Thúy
Địa
PhượngĐ
3S Địa
PhượngĐ
Văn
Chung
Toán
Mường
-x- Toán
Mường
Anh
HưngA
4S Anh
HưngA
CN
Tính
-x- Hóa
Hùng
5S CD
Thủy
-x- -x- -x- SH
PhượngĐ
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Bích
Toán
Thuần
Văn
Sơn

Ưng

Ưng
Toán
Thuần
2S Địa
PhượngĐ
Anh
Ngọc
3S Sinh
ThanhSi
CN
Tính
CD
Thủy
-x- Văn
Sơn
Sử
Bích
4S Hóa
Phường
Anh
Ngọc
Tin
Luật
-x- Hóa
Phường
Địa
PhượngĐ
5S -x- -x- -x- SH
Bích
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
HưngA
Văn
Sơn
CN
Khải
Toán
Khanh
Văn
Sơn
Anh
HưngA
2S Hóa
Phường

Anh
Hóa
Phường
3S Anh
HưngA

Anh
-x- CD
Thủy
4S Toán
Khanh
Địa
DuyênĐ
Địa
DuyênĐ
-x- Tin
Luật
Sinh
ThanhSi
5S Sử
Tâm
-x- -x- -x- SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC


Khải
Toán
Dự
Anh
Kiều
Tin
Luật
Toán
Dự
2S Hóa

Địa
DuyênĐ
Văn
Hường
3S CD
Thủy
CN
Khải
Địa
DuyênĐ
-x- Anh
Kiều
Hóa

4S Văn
Hường
Sử
Tâm

Khải
-x-
5S Sinh
Thúy
-x- -x- -x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 18/01/2019 13:41

Trở lên trên đỉnh