Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
Tin
Luật
CD
Tâm
Toán
Tòng
Văn
Thành
Toán
Tòng
2S
Dũng
Hóa
Minh
Địa
Duyên
Hóa
Minh
3S Anh
B.Hạnh
CN
Vân
Sử
Du
-x-
Dũng
4S Sinh
ThanhS
Văn
Thành
CN
Vân
-x- Anh
B.Hạnh
5S Sử
Du
Tin
Luật
-x- SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
Anh
HưngA
Văn
Thành
Toán
Dự
Anh
HưngA
Tin
Nguyên
2S Sử
Quốc
Văn
Thành
CD
Tâm
Sử
Quốc
3S Tin
Nguyên
Hóa
ThanhH
-x-
Tính
Hóa
ThanhH
4S CN
Vân
Địa
Duyên

Tính
-x- Toán
Dự
5S Sinh
ThanhS
CN
Vân
-x- SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn
Hóa
Minh
Tin
Mường
Tin
Mường
Sử
Quốc
Anh
HưngA
2S
Huy
CN
Vân
Văn
Thành
Sinh
Đều
Văn
Thành
3S CD
Tâm
-x- CN
Vân
Sử
Quốc
4S Toán
Chơn
Anh
HưngA
Toán
Chơn
-x- Hóa
Minh

Huy
5S Địa
Duyên
-x- SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu
Sử
Quốc
Anh
T.Hạnh
Văn
Thành
Sinh
T.Nhi
Toán
Thu
2S

CD
Tâm
Tin
Mường
Toán
Thu
3S Địa
Duyên
Tin
Mường
-x-

4S Hóa
ThanhH
CN
Vân
Hóa
ThanhH
-x- Văn
Thành
Sử
Quốc
5S Anh
T.Hạnh
CN
Vân
-x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
T.Nhi
Hóa
Ngà

Tính
Sử
Quốc
Toán
Dự
Anh
B.Hạnh
2S Hóa
Ngà
Sử
Quốc
Văn
Thương
3S Văn
Thương
Sinh
T.Nhi
-x- Anh
B.Hạnh
CN
T.Nhi
4S Toán
Dự
Tin
Luật
-x-
Tính
5S CD
Tâm
Địa
Duyên
-x- Tin
Luật
SH
T.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Anh
Tin
Nguyên
Sử
Du
Anh
B.Hạnh
Văn
Hường
Toán
Chơn
2S CN
Vân
Hóa
Ngà
Tin
Nguyên
Sử
Du
3S
Anh
CD
Tâm
-x- Địa
Duyên

Anh
4S Toán
Chơn
Văn
Hường
-x- Hóa
Ngà
Anh
B.Hạnh
5S Sinh
T.Nhi
-x- CN
Vân
SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thúy
Văn
Hường

PhượngLĐ
Toán
Niên
Anh
T.Hạnh
Địa
PhươngĐ
2S Tin
Nguyên
Địa
PhươngĐ
Văn
Hường
Văn
Hường
Sinh
Đều
3S Sử
Du
Anh
T.Hạnh
Toán
Niên
-x- CN
Thúy

PhượngLĐ
4S -x- CD
Tâm
Tin
Nguyên
5S Hóa
Ngà
CN
Thúy
Sử
Du
-x- Hóa
Ngà
SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thủy
Địa
PhươngĐ
Sinh
T.Nhi
Anh
T.Hạnh
CD
Tâm
Sử
Thủy
2S Sử
Thủy
CN
Thúy
Toán
Liêm
Hóa

3S CN
Thúy
Văn
Hường
Văn
Hường
-x- Anh
T.Hạnh
Tin
Nguyên
4S Toán
Liêm

PhượngLĐ
-x- Địa
PhươngĐ

PhượngLĐ
5S Tin
Nguyên
Hóa

-x- Văn
Hường
SH
Thủy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
B.Hạnh
Văn
Thành
Toán
Liêm


Anh
B.Hạnh
Toán
Liêm
2S Anh
B.Hạnh
Địa
Duyên
Sinh
T.Nhi
Văn
Thành
3S Sử
Thủy
Tin
Nguyên
Tin
Nguyên
-x- Hóa
Ngà
Sử
Thủy
4S CD
Tâm
Văn
Thành
-x- CN
Vân


5S CN
Vân
Hóa
Ngà
-x- Địa
Duyên
SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Anh
T.Hạnh
Hóa
ThanhH
Văn
Thương
Sử
Du

PhượngLĐ
2S Hóa
ThanhH

PhượngLĐ
Toán
Niên
CN
Vân
Tin
Nguyên
3S Anh
T.Hạnh
Toán
Niên
CN
Vân
-x- Sinh
T.Nhi
Sử
Du
4S Văn
Thương
Địa
Duyên
-x- Địa
Duyên
5S Văn
Thương
Tin
Nguyên
-x- CD
Tâm
SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
An
Anh
Phong
Địa
PhươngĐ
Sinh
Đều

Ưng
Toán
An
2S Hóa
HùngH
Anh
Phong
Hóa
HùngH
3S Toán
An
Tin
Luật
Toán
An
-x- Sử
Tâm
CN
Huy
4S Địa
PhươngĐ
CD
Bích
-x- Văn
Nhạn
Sinh
Đều
5S
Ưng
Văn
Nhạn
-x- -x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Đều
CD
Bích
Anh
Phong

Tính
Tin
Luật
Sinh
Đều
2S Sinh
Đều
Địa
PhươngĐ
Hóa

Văn
Nhạn
Hóa

3S Toán
Thu
Anh
Phong

Tính
-x- Toán
Thu
4S Sử
Tâm
-x- Toán
Thu
Địa
PhươngĐ
5S Văn
Nhạn
CN
Tính
-x- -x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC

Sinh
Y.Nhi
Toán
Khiêm
Hóa
HùngH
Toán
Khiêm
Sử
Quốc
2S Văn
Nhạn
CN
Tính


Địa
PhươngĐ


3S Địa
PhươngĐ
Anh
T.Hạnh
-x- Sử
Quốc
Văn
Nhạn
4S Anh
T.Hạnh
Văn
Nhạn
-x- Tin
Luật
5S CD
Bích
Sinh
Y.Nhi
-x- Hóa
HùngH
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Quốc
CN
Tính
Toán
An
Văn
Hường
Địa
PhươngĐ


2S Sinh
T.Nhi
Tin
Luật
CD
Bích
Anh
Kiều
Sinh
T.Nhi
3S Địa
PhươngĐ
Sử
Quốc
Hóa

-x- Văn
Hường
Toán
An
4S

Anh
Kiều
-x-
5S -x- -x- Hóa

SH
Quốc
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
HưngA
Toán
Khanh
Văn
Chung
Văn
Chung
Toán
Khanh
Sinh
T.Nhi
2S Địa
PhươngĐ
Sử
Quốc

Thông
3S Sinh
T.Nhi
CD
Bích

Thông
-x- Tin
Luật
Hóa

4S Anh
HưngA
CN
Tính
-x- Hóa

5S Địa
PhươngĐ
-x- -x- Anh
HưngA
SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Tòng
Anh
Kiều

Thông
CD
Bích
CN
Tính

Thông
2S Toán
Tòng
Văn
Chung
Sử
Quốc
Địa
PhươngĐ
3S Sinh
Thúy
Văn
Chung
-x- Anh
Kiều
Toán
Tòng
4S Hóa
HùngH
Địa
PhươngĐ
-x- Hóa
HùngH
5S Tin
Luật
-x- -x- Sinh
Thúy
SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ưng
Toán
Niên
Toán
Niên
Văn
Sơn
Hóa
Phường
CD
Du
2S
Ưng
Văn
Sơn
Sử
Du
3S Anh
Kiều
Tin
Luật
-x- Địa
PhươngĐ
Sinh
Thúy
4S Sinh
Thúy
Hóa
Phường
Địa
PhươngĐ
-x- Anh
Kiều

Ưng
5S CN
Huy
-x- -x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Huy
Hóa
Phường
Văn
Sơn
Toán
Thuần
Văn
Sơn
Toán
Thuần
2S Anh
HưngA
Sinh
T.Nhi
3S
Huy

Huy
-x- Hóa
Phường
Địa
PhươngĐ
4S Sinh
T.Nhi
Tin
Nguyên
-x- CD
Du
Anh
HưngA
5S Địa
PhươngĐ
CN
Huy
-x- -x- Sử
Du
SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Nguyên
Sử
Tâm
Văn
Hường
Hóa
Ngà
Hóa
Ngà

Ưng
2S Toán
Chơn
Anh
HưngA
Sinh
Thúy
3S Địa
PhươngĐ
-x-
Ưng
Toán
Chơn
4S Tin
Nguyên
CN
Huy
CD
Du
-x- Anh
HưngA
5S Sinh
Thúy
Văn
Hường
-x- -x- Địa
PhươngĐ
SH
Nguyên
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 17/01/2018 16:09

Trở lên trên đỉnh