Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ưng
Văn
Sơn
Anh
Hưng
Văn
Sơn
Toán
An
Địa
Phương
2S
Ưng
Địa
Phương
Toán
An
3S Hóa
Hùng
Hóa
Hùng
-x- CD
Bích
4S Sinh
Đều

Ưng
-x- Tin
Mường
Sinh
Đều
5S Anh
Hưng
Sử
Quốc
CN
Ưng
-x- -x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
An

Tính
Anh
T.Hạnh

Tính
Văn
Chung
Sinh
Đều
2S Sinh
Đều
Văn
Chung
Hóa

3S Toán
An
Sử
Quốc
Tin
Mường
-x- Toán
An
4S CD
Bích
Hóa

-x- Địa
Phương
5S Anh
T.Hạnh
CN
Tính
Địa
Phương
-x- -x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thúy
Địa
Phương
Địa
Phương
Văn
Thi
Toán
Chơn

Huy
2S
Huy
CN
Tính
Hóa

3S Anh
Kiều
CD
Bích
-x- Tin
Mường
Sinh
Thúy
4S Toán
Chơn
Anh
Kiều
Sinh
Thúy
-x- Sử
Tâm
Hóa

5S Văn
Thi
-x- -x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Hóa
Hùng


Toán
Niên
Sử
Tâm
Sinh
Thúy
2S

Tin
Mường
Toán
Niên
Địa
Phương
3S Sinh
Thúy
Anh
Kiều
Địa
Phương
-x- Văn
Chung
4S Anh
Kiều
CN
Tính
Hóa
Hùng
-x- CD
Bích
5S Văn
Chung
-x- -x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thu
Văn
Chung
Tin
Mường

Thông
Địa
Liễu
Anh
B.Hạnh
2S Anh
B.Hạnh

Thông
Sinh
Thúy
Hóa
Phường
Sử
Tâm
3S Toán
Thu
CN
Ưng
-x- Văn
Chung
Toán
Thu
4S Hóa
Phường
CD
Bích
-x-
5S Sinh
Thúy
Địa
Liễu
-x- -x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
B.Hạnh
Hóa
Phường
Địa
Liễu
Sử
Quốc
Văn
Hường
CD
Bích
2S Toán
Chơn
Văn
Hường

Thông
Địa
Liễu
Sinh
Thúy
3S CN
Huy
-x- Toán
Chơn
Anh
B.Hạnh
4S Anh
B.Hạnh

Thông
Tin
Mường
-x- Hóa
Phường
5S Sinh
Thúy
-x- -x- SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ngà
CN
Huy
CD
Bích
Địa
Liễu
Sử
Quốc
Toán
Thuần
2S Hóa
Ngà
Sử
Quốc

Anh
Văn
Hường
3S Anh
Ngọc
Tin
Mường
Địa
Liễu
-x- Hóa
Ngà
4S Sinh
Thúy
Văn
Hường
Anh
Ngọc
-x-
Anh
Sinh
Thúy
5S Toán
Thuần
-x- -x- SH
Ngà
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Đều
Sử
Quốc

Ưng
Toán
Tòng
Tin
Mường
Văn
Chung
2S Hóa
Hùng
Hóa
Hùng
Địa
Liễu
Sử
Quốc
3S Anh
T.Hạnh
Văn
Chung
Toán
Tòng
-x- Địa
Liễu
Sinh
Đều
4S
Ưng
Anh
T.Hạnh
-x- CN
Ưng
5S Sinh
Đều
CD
Bích
-x- -x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Huy
Tin
Mường
Toán
Thuần
Hóa
Phường
CD
Bích
Anh
Hưng
2S Sinh
Thúy
Văn
Hường
Sử
Quốc
Địa
Phương
3S
Huy
Sinh
Thúy
-x- Hóa
Phường
4S Anh
Hưng
Địa
Phương
Văn
Hường
-x- Sử
Quốc
Toán
Thuần
5S CN
Huy

Huy
-x- -x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thuần
Anh
Ngọc
Văn
Thi
Hóa
Minh
CD
Thủy
Tin
Luật
2S Toán
Thuần
Địa
Duyên
Tin
Luật
CN

3S Sinh
Thanh-S
Anh
Ngọc
-x- Hóa
Minh

Huy
4S CN


Huy
Toán
Thuần
-x-
5S Sử
Thủy
Văn
Thi
-x- -x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hùng

Thông
Toán
Tòng
Tin
Hải
Toán
Tòng

Thông
2S CD
Thủy
Sử
Thủy
Sinh
Thanh-S
3S Văn
Loan
Tin
Hải
CN

-x- Văn
Loan
CN

4S Hóa
Hùng
Địa
Duyên
Anh
Hưng
-x- Anh
Hưng
5S Hóa
Hùng
-x- -x- SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hạnh-V
Hóa
Thanh-H
CN
Anh
Sinh
Thanh-S
Tin
Luật
Hóa
Thanh-H
2S Văn
Hạnh-V
Tin
Luật
Anh
Ly
Anh
Ly
Sử
Thủy
3S
Anh
Địa
Duyên
-x- Toán
Tòng
Văn
Hạnh-V
4S
Anh
Toán
Tòng
-x-
5S CN
Anh
CD
Thủy
-x- -x- SH
Hạnh-V
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Liêm
Sinh
Thanh-S
Anh
Phong
Anh
Phong
Hóa
Minh
CN

2S
Anh
Văn
Thi
Hóa
Minh
Tin
Luật
3S Toán
Liêm
Văn
Thi
-x- Tin
Luật
Toán
Liêm
4S Sử
Thủy

Anh
-x- CD
Thủy
5S CN

Địa
Duyên
-x- -x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Tin
Luật
CN
Dũng
CD
Thủy
Văn
Loan
Hóa

2S Văn
Loan
Địa
Duyên

Dũng
Anh
Phong
Toán
Khiêm
3S Sử
Thủy
Sinh
Th.Nhi
-x- Toán
Khiêm
4S Hóa


Dũng
Anh
Phong
-x- Tin
Luật
5S CN
Dũng
-x- -x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khiêm
Địa
Duyên
Hóa
Hùng
Văn
Loan
Toán
Khiêm

Ưng
2S Toán
Khiêm
CN
Dũng
Anh
Ngọc
3S Anh
Ngọc
Tin
Luật
-x- CD
Thủy
Hóa
Hùng
4S Văn
Loan
CN
Dũng
-x- Tin
Luật
5S
Ưng
Sinh
Th.Nhi
Sử
Bích
-x- -x- SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khanh
CN
Dũng
Anh
Ngọc
Địa
Duyên

Anh
Hóa
Phường
2S Toán
Khanh
Sinh
Th.Nhi
Sử
Bích
CD
Thủy
3S Hóa
Phường
Văn
DuyênV
-x- Văn
DuyênV
Toán
Khanh
4S Anh
Ngọc
Tin
Luật
Tin
Luật
-x-
5S
Anh
CN
Dũng
-x- -x- SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hưng
Sử
Bích
Văn
DuyênV

Khải
Văn
DuyênV
Toán
Khanh
2S Anh
Hưng
CN
Anh
CD
Du
3S Hóa
Thanh-H
Anh
Hưng
-x- CN
Anh
Sử
Bích
4S Toán
Khanh
Sinh
Th.Nhi
Địa
Phương
-x- Địa
Phương
Hóa
Thanh-H
5S Tin
Luật
Tin
Luật
-x- -x- SH
Hưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Phượng-L
Văn
Hạnh-V
Hóa

Anh
Ly
Địa
Phương
Toán
Khiêm
2S Hóa

Địa
Phương
Tin
Hải
Sử
Bích
Sử
Bích
3S
Phượng-L
CN
Anh
CN
Anh
-x- Văn
Hạnh-V
CD
Du
4S Toán
Khiêm
Sinh
Thanh-S
Anh
Ly
-x-
Phượng-L
5S Tin
Hải
-x- -x- SH
Phượng-L
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ưng
Văn
Sơn
Anh
Hưng
Văn
Sơn
Toán
An
Địa
Phương
2S
Ưng
Địa
Phương
Toán
An
3S Hóa
Hùng
Hóa
Hùng
-x- CD
Bích
4S Sinh
Đều

Ưng
-x- Tin
Mường
Sinh
Đều
5S Anh
Hưng
Sử
Quốc
CN
Ưng
-x- -x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
An

Tính
Anh
T.Hạnh

Tính
Văn
Chung
Sinh
Đều
2S Sinh
Đều
Văn
Chung
Hóa

3S Toán
An
Sử
Quốc
Tin
Mường
-x- Toán
An
4S CD
Bích
Hóa

-x- Địa
Phương
5S Anh
T.Hạnh
CN
Tính
Địa
Phương
-x- -x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thúy
Địa
Phương
Địa
Phương
Văn
Thi
Toán
Chơn

Huy
2S
Huy
CN
Tính
Hóa

3S Anh
Kiều
CD
Bích
-x- Tin
Mường
Sinh
Thúy
4S Toán
Chơn
Anh
Kiều
Sinh
Thúy
-x- Sử
Tâm
Hóa

5S Văn
Thi
-x- -x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Hóa
Hùng


Toán
Niên
Sử
Tâm
Sinh
Thúy
2S

Tin
Mường
Toán
Niên
Địa
Phương
3S Sinh
Thúy
Anh
Kiều
Địa
Phương
-x- Văn
Chung
4S Anh
Kiều
CN
Tính
Hóa
Hùng
-x- CD
Bích
5S Văn
Chung
-x- -x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thu
Văn
Chung
Tin
Mường

Thông
Địa
Liễu
Anh
B.Hạnh
2S Anh
B.Hạnh

Thông
Sinh
Thúy
Hóa
Phường
Sử
Tâm
3S Toán
Thu
CN
Ưng
-x- Văn
Chung
Toán
Thu
4S Hóa
Phường
CD
Bích
-x-
5S Sinh
Thúy
Địa
Liễu
-x- -x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
B.Hạnh
Hóa
Phường
Địa
Liễu
Sử
Quốc
Văn
Hường
CD
Bích
2S Toán
Chơn
Văn
Hường

Thông
Địa
Liễu
Sinh
Thúy
3S CN
Huy
-x- Toán
Chơn
Anh
B.Hạnh
4S Anh
B.Hạnh

Thông
Tin
Mường
-x- Hóa
Phường
5S Sinh
Thúy
-x- -x- SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ngà
CN
Huy
CD
Bích
Địa
Liễu
Sử
Quốc
Toán
Thuần
2S Hóa
Ngà
Sử
Quốc

Anh
Văn
Hường
3S Anh
Ngọc
Tin
Mường
Địa
Liễu
-x- Hóa
Ngà
4S Sinh
Thúy
Văn
Hường
Anh
Ngọc
-x-
Anh
Sinh
Thúy
5S Toán
Thuần
-x- -x- SH
Ngà
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Đều
Sử
Quốc

Ưng
Toán
Tòng
Tin
Mường
Văn
Chung
2S Hóa
Hùng
Hóa
Hùng
Địa
Liễu
Sử
Quốc
3S Anh
T.Hạnh
Văn
Chung
Toán
Tòng
-x- Địa
Liễu
Sinh
Đều
4S
Ưng
Anh
T.Hạnh
-x- CN
Ưng
5S Sinh
Đều
CD
Bích
-x- -x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Huy
Tin
Mường
Toán
Thuần
Hóa
Phường
CD
Bích
Anh
Hưng
2S Sinh
Thúy
Văn
Hường
Sử
Quốc
Địa
Phương
3S
Huy
Sinh
Thúy
-x- Hóa
Phường
4S Anh
Hưng
Địa
Phương
Văn
Hường
-x- Sử
Quốc
Toán
Thuần
5S CN
Huy

Huy
-x- -x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thuần
Anh
Ngọc
Văn
Thi
Hóa
Minh
CD
Thủy
Tin
Luật
2S Toán
Thuần
Địa
Duyên
Tin
Luật
CN

3S Sinh
Thanh-S
Anh
Ngọc
-x- Hóa
Minh

Huy
4S CN


Huy
Toán
Thuần
-x-
5S Sử
Thủy
Văn
Thi
-x- -x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hùng

Thông
Toán
Tòng
Tin
Hải
Toán
Tòng

Thông
2S CD
Thủy
Sử
Thủy
Sinh
Thanh-S
3S Văn
Loan
Tin
Hải
CN

-x- Văn
Loan
CN

4S Hóa
Hùng
Địa
Duyên
Anh
Hưng
-x- Anh
Hưng
5S Hóa
Hùng
-x- -x- SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hạnh-V
Hóa
Thanh-H
CN
Anh
Sinh
Thanh-S
Tin
Luật
Hóa
Thanh-H
2S Văn
Hạnh-V
Tin
Luật
Anh
Ly
Anh
Ly
Sử
Thủy
3S
Anh
Địa
Duyên
-x- Toán
Tòng
Văn
Hạnh-V
4S
Anh
Toán
Tòng
-x-
5S CN
Anh
CD
Thủy
-x- -x- SH
Hạnh-V
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Liêm
Sinh
Thanh-S
Anh
Phong
Anh
Phong
Hóa
Minh
CN

2S
Anh
Văn
Thi
Hóa
Minh
Tin
Luật
3S Toán
Liêm
Văn
Thi
-x- Tin
Luật
Toán
Liêm
4S Sử
Thủy

Anh
-x- CD
Thủy
5S CN

Địa
Duyên
-x- -x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Tin
Luật
CN
Dũng
CD
Thủy
Văn
Loan
Hóa

2S Văn
Loan
Địa
Duyên

Dũng
Anh
Phong
Toán
Khiêm
3S Sử
Thủy
Sinh
Th.Nhi
-x- Toán
Khiêm
4S Hóa


Dũng
Anh
Phong
-x- Tin
Luật
5S CN
Dũng
-x- -x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khiêm
Địa
Duyên
Hóa
Hùng
Văn
Loan
Toán
Khiêm

Ưng
2S Toán
Khiêm
CN
Dũng
Anh
Ngọc
3S Anh
Ngọc
Tin
Luật
-x- CD
Thủy
Hóa
Hùng
4S Văn
Loan
CN
Dũng
-x- Tin
Luật
5S
Ưng
Sinh
Th.Nhi
Sử
Bích
-x- -x- SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khanh
CN
Dũng
Anh
Ngọc
Địa
Duyên

Anh
Hóa
Phường
2S Toán
Khanh
Sinh
Th.Nhi
Sử
Bích
CD
Thủy
3S Hóa
Phường
Văn
DuyênV
-x- Văn
DuyênV
Toán
Khanh
4S Anh
Ngọc
Tin
Luật
Tin
Luật
-x-
5S
Anh
CN
Dũng
-x- -x- SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hưng
Sử
Bích
Văn
DuyênV

Khải
Văn
DuyênV
Toán
Khanh
2S Anh
Hưng
CN
Anh
CD
Du
3S Hóa
Thanh-H
Anh
Hưng
-x- CN
Anh
Sử
Bích
4S Toán
Khanh
Sinh
Th.Nhi
Địa
Phương
-x- Địa
Phương
Hóa
Thanh-H
5S Tin
Luật
Tin
Luật
-x- -x- SH
Hưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Phượng-L
Văn
Hạnh-V
Hóa

Anh
Ly
Địa
Phương
Toán
Khiêm
2S Hóa

Địa
Phương
Tin
Hải
Sử
Bích
Sử
Bích
3S
Phượng-L
CN
Anh
CN
Anh
-x- Văn
Hạnh-V
CD
Du
4S Toán
Khiêm
Sinh
Thanh-S
Anh
Ly
-x-
Phượng-L
5S Tin
Hải
-x- -x- SH
Phượng-L
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 22/01/2021 09:25

Trở lên trên đỉnh