Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thuần
Tin
Hải
Toán
Thuần
Tin
Hải
Anh
Ngọc
Toán
Thuần
2S Địa
DuyênĐ
Văn
Nhạn
Hóa
Minh
3S CN
Thúy
Hóa
Minh

Huy
-x- Địa
DuyênĐ
Sinh
Y.Nhi
4S
Huy
-x- Văn
Nhạn
Sử
Quốc
5S Toán
Thuần
CD
Tâm
Anh
Ngọc
-x- SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Hùng
Văn
Sơn

Thông
Văn
Sơn

Thông
Hóa
Hùng
2S CN
Thúy
Tin
Hải
Địa
DuyênĐ
3S Toán
Thuần
Tin
Hải
Toán
Thuần
-x- Anh
B.Hạnh
Toán
Thuần
4S Địa
DuyênĐ
Sử
Quốc
-x-
5S Hóa
Hùng
Anh
B.Hạnh
CD
Tâm
-x- Sinh
Y.Nhi
SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Y.Nhi
Anh
Ly
Toán
Khiêm
Tin
Mường
2S Anh
Ly
Văn
Sơn
Sinh
Y.Nhi
3S Toán
Khiêm
Địa
DuyênĐ
Hóa
ThanhH
-x- Sử
Nhựt
Hóa
ThanhH
4S Văn
Sơn
-x- Địa
DuyênĐ
Toán
Khiêm
5S CN
Thúy
Tin
Mường
-x- CD
Tâm
SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Liêm
Văn
DuyênV
Văn
DuyênV
Sử
Nhựt
Anh
Phong
Toán
Liêm
2S Toán
Liêm
Anh
Phong
Địa
DuyênĐ
3S
Anh
Toán
Liêm
-x-
Anh
CD
Tâm
4S CN
Thúy
Tin
Mường
Hóa
Minh
-x- Sinh
ThanhSi
5S Địa
DuyênĐ
Hóa
Minh
-x- Tin
Mường
SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC

Địa
PhượngĐ
Anh
Phong
Văn
Thi
Sử
Nhựt
Văn
Thi
2S Toán
Khiêm
CD
Tâm
Địa
PhượngĐ
Hóa

3S Sinh
ThanhSi
Tin
Mường
Tin
Mường
-x- Toán
Khiêm

Dũng
4S
Dũng
Toán
Khiêm
Hóa

-x- CN
Y.Nhi
5S -x- Anh
Phong
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Khiêm

Ưng
Anh
Ngọc

Ưng
Tin
Mường
Văn
DuyênV
2S Hóa
Hùng
Toán
Khiêm
Tin
Mường
CD
Tâm
Toán
Khiêm
3S Địa
PhượngĐ
-x- Địa
PhượngĐ
4S CN
Y.Nhi
Anh
Ngọc
Văn
DuyênV
-x- Sử
Nhựt
Hóa
Hùng
5S Sinh
ThanhSi
-x- Toán
Khiêm
SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Khanh
Sử
Bích
Tin
Mường
Hóa
Phường
Địa
PhượngĐ
Sinh
ThanhSi
2S Hóa
Phường

Khải
Anh
Ngọc

Khải
CD
Tâm
3S CN
Y.Nhi
-x- Anh
Ngọc
Tin
Mường
4S Toán
Khanh
Văn
Thương
Văn
Thương
-x- Văn
Thương
Toán
Khanh
5S Địa
PhượngĐ
-x- SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ly

Khải
Sử
Bích
Văn
Chung

Khải
Toán
Khanh
2S Toán
Khanh
Sử
Bích
Địa
PhượngĐ
Tin
Mường
Sinh
ThanhSi
3S Văn
Chung
Hóa

-x- CN
Y.Nhi
Anh
Ly
4S Anh
Ly
CD
Tâm
Văn
Chung
-x- Địa
PhượngĐ
Hóa

5S Tin
Mường
-x- SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
HưngA
Tin
Mường
Văn
Thương
Toán
Khanh
Văn
Thương
CN
Y.Nhi
2S
Dũng
Văn
Thương
Hóa
ThanhH
Toán
Khanh
3S Anh
HưngA
CD
Quốc
-x- Tin
Mường
Anh
HưngA
4S Địa
PhượngĐ
Địa
PhượngĐ
-x- Sinh
Y.Nhi

Dũng
5S Hóa
ThanhH
Sử
Bích
-x- Sử
Bích
SH
HưngA
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
PhượngL
Văn
Thương
Địa
PhượngĐ
Sử
Bích
Sinh
Y.Nhi
Hóa

2S Hóa

Địa
PhượngĐ
Văn
Thương

PhượngL
CN
Y.Nhi
CD
Quốc
3S
PhượngL
-x- Toán
Dự
Anh
B.Hạnh
4S Văn
Thương
Toán
Dự
Tin
Mường
-x- Tin
Mường
5S Sử
Bích
-x- Anh
B.Hạnh
SH
PhượngL
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
Toán
Tòng
Hóa
Minh
Toán
Tòng
Tin
Luật

Dũng
2S Sử
Du
Địa
Liễu
3S
Dũng
CN
Tính
Sinh
ThanhSi
Hóa
Minh
Anh
Phong
Tin
Luật
4S Toán
Tòng
Văn
Chung
Anh
Phong
-x- CD
Bích
Sử
Du
5S -x- Văn
Chung
SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
Toán
Dự
Sử
Thủy
Tin
Luật
Toán
Dự
Toán
Dự
2S Hóa
ThanhH
CD
Bích

Tính
3S Văn
Nhạn
Anh
Kiều
Địa
Liễu
Sử
Thủy
4S Anh
Kiều
Sinh
ThanhSi
-x- Tin
Luật
Hóa
ThanhH
5S CN
Tính
Văn
Nhạn
-x-
Tính
SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn
Hóa
Ngà
Văn
Nhạn
CN
Tính
CD
Bích
Toán
Chơn
2S Toán
Chơn
Tin
Luật
Anh
B.Hạnh
3S Anh
B.Hạnh
Sử
Tâm
Hóa
Ngà
Tin
Luật

PhượngL
4S
PhượngL
Toán
Chơn
-x- Sử
Tâm
Sinh
Vân
5S Văn
Nhạn
-x- Địa
Liễu
SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu
Hóa
Minh
Toán
Thu
Hóa
Minh
Sử
Tâm
Tin
Luật
2S Sinh
Vân


Tin
Luật
Toán
Thu
3S Toán
Thu
CD
Bích
Anh
T.Hạnh
Địa
Liễu
CN
Tính
4S Anh
T.Hạnh


-x- Văn
Hường
Sử
Tâm
5S Văn
Hường
-x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Kiều
CN
Tính
Toán
Niên
Hóa
Ngà

Tính
Toán
Niên
2S Anh
Kiều

Tính
Địa
Liễu
3S Sử
Tâm
Văn
Chung
CD
Bích
Văn
Chung
Sinh
Vân
4S Toán
Niên
Hóa
Ngà
Sử
Tâm
-x- Tin
Luật
5S Anh
Kiều
-x- Tin
Luật
SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Vân
Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
Địa
Liễu
Hóa
Ngà
Sinh
Vân
2S Văn
Hường
Toán
Chơn
Hóa
Ngà
Văn
Hường
Tin
Luật
3S Sử
Du
Tin
Luật
CD
Bích
Toán
Chơn
4S Sử
Du
CN
Huy
Văn
Hường
-x- Địa
Liễu
5S
Anh
-x-
Anh
SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thủy
Anh
Phong
Hóa
ThanhH
Anh
Phong
Tin
Nguyên
Sử
Thủy
2S Sinh
ThanhSi
Văn
Hường
Văn
Hường

Anh
3S Địa
DuyênĐ
Tin
Nguyên
Văn
Hường
Toán
Dự
4S Hóa
ThanhH

Anh
CD
Bích
-x- Toán
Dự
5S Sử
Thủy
Địa
DuyênĐ
CN
Huy
-x- SH
Thủy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhSi
Văn
Chung
Văn
Chung
Địa
DuyênĐ
Văn
Chung
Anh
B.Hạnh
2S Sử
Thủy
Anh
B.Hạnh
Tin
Nguyên
3S Hóa
Ngà
Sử
Thủy

PhượngL
Hóa
Ngà
Sinh
ThanhSi
4S Toán
Liêm
CD
Bích
Toán
Liêm
-x- Tin
Nguyên

PhượngL
5S CN
Huy
-x- Địa
DuyênĐ
SH
ThanhSi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Văn
Nhạn
Toán
Liêm
Tin
Nguyên
Văn
Nhạn
Hóa
ThanhH
2S
PhượngL
Địa
DuyênĐ
CD
Bích

PhượngL
3S Sử
Du
Anh
Ngọc
Văn
Nhạn
Địa
DuyênĐ
Tin
Nguyên
Toán
Liêm
4S Sinh
ThanhSi
Sử
Du
-x- Anh
Ngọc
5S CN
Huy
Hóa
ThanhH
-x- SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh