Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
Dự
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C02
Toán
--- --- 12C02
Toán
12C02
Toán
2S --- --- ---
3S --- --- --- --- 10A10
Toán
12C07
Toán
4S --- 10A10
Toán
--- --- 12C07
Toán
5S --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Niên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- 12C05
Toán
--- --- 12C05
Toán
2S --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S 12C05
Toán
--- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chơn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C03
CC
-x- -x- --- -x- 12C03
Toán
2S 12C03
Toán
--- 12C06
Toán
--- ---
3S --- --- --- 12C06
Toán
4S --- --- 12C03
Toán
--- ---
5S --- --- --- --- 12C03
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khiêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 10A06
CC
-x- -x- --- 10A03
Toán
-x-
2S 10A05
Toán
10A06
Toán
--- --- 10A06
Toán
3S 10A03
Toán
--- --- 10A05
Toán
4S 10A05
Toán
--- --- 10A03
Toán
5S --- --- --- 10A06
Toán
10A06
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khanh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 10A07
CC
--- --- 10A09
Toán
--- 10A08
Toán
2S 10A08
Toán
--- --- --- 10A09
Toán
3S --- --- --- --- ---
4S 10A07
Toán
--- --- --- --- 10A07
Toán
5S --- --- -x- --- 10A07
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liêm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 10A04
CC
--- 12C09
Toán
--- --- 10A04
Toán
2S 10A04
Toán
--- --- ---
3S --- 10A04
Toán
--- --- 12C09
Toán
4S 12C08
Toán
--- 12C08
Toán
--- ---
5S --- -x- --- 10A04
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tòng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C01
Toán
--- 12C01
Toán
--- ---
2S --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S 12C01
Toán
--- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thuần
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 10A01
CC
--- 10A01
Toán
--- --- 10A01
Toán
2S --- --- --- ---
3S 10A02
Toán
--- 10A02
Toán
--- --- 10A02
Toán
4S --- --- --- ---
5S 10A01
Toán
--- --- --- --- 10A01
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C04
CC
-x- 12C04
Toán
-x- -x- -x-
2S --- --- --- --- 12C04
Toán
3S 12C04
Toán
--- --- --- ---
4S --- --- --- --- ---
5S -x- --- -x- -x- -x- 12C04
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Mường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 10A09
Tin
10A07
Tin
--- 10A06
Tin
10A03
Tin
2S --- --- 10A06
Tin
--- 10A08
Tin
---
3S --- 10A05
Tin
10A05
Tin
--- 10A09
Tin
10A07
Tin
4S --- 10A04
Tin
10A10
Tin
--- 10A10
Tin
---
5S --- 10A08
Tin
10A03
Tin
--- 10A04
Tin
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Luật
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- 12C02
Tin
12C01
Tin
12C04
Tin
2S --- --- --- 12C03
Tin
12C04
Tin
12C06
Tin
3S --- --- --- 12C06
Tin
12C03
Tin
12C01
Tin
4S --- --- --- --- 12C02
Tin
12C05
Tin
5S --- --- --- --- 12C05
Tin
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tính
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C05
CN
--- 12C03
CN
12C05

---
2S --- 12C05

--- 12C02

---
3S --- 12C01
CN
--- 12C04
CN
---
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- 12C02
CN
--- --- 12C02

---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- 10A03

10A03

--- ---
2S --- --- 12C04

--- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- 12C04

--- --- ---
5S --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Huy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2S --- --- --- --- --- ---
3S --- --- 10A01

--- --- ---
4S 10A01

12C06
CN
--- --- ---
5S 12C09
CN
12C08
CN
12C07
CN
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thông
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- 10A02

--- 10A02

---
2S --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Dũng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C01
CC
--- --- --- --- 12C01

2S 10A09

--- --- --- ---
3S 12C01

--- --- --- --- 10A05

4S 10A05

--- --- --- --- 10A09

5S --- --- --- --- 12C01
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Anh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2S --- --- --- -x- 12C07

---
3S --- 10A04

--- -x- 10A04

---
4S --- 12C07

--- -x- ---
5S --- 12C06

--- -x- 12C06

---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ưng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 10A06

--- 10A06

--- ---
2S --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Khải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- 10A08

--- --- 10A08

---
2S -x- 10A07

--- --- 10A07

---
3S -x- --- --- --- ---
4S -x- --- --- --- --- ---
5S -x- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Minh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C04
Hóa
12C01
Hóa
12C04
Hóa
--- ---
2S --- 10A01
Hóa
--- ---
3S --- 10A01
Hóa
--- 12C01
Hóa
--- ---
4S --- 10A04
Hóa
--- --- ---
5S --- 10A04
Hóa
--- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hùng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 10A02
CC
--- --- --- --- 10A02
Hóa
2S 10A06
Hóa
--- --- --- ---
3S --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- 10A06
Hóa
5S 10A02
Hóa
--- --- --- --- 10A02
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngà
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C03
Hóa
--- 12C05
Hóa
12C06
Hóa
---
2S --- --- 12C06
Hóa
--- ---
3S --- 12C08
Hóa
--- 12C03
Hóa
12C08
Hóa
---
4S --- 12C05
Hóa
--- --- --- ---
5S --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhH
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C02
CC
--- 12C07
Hóa
--- --- 12C09
Hóa
2S 12C02
Hóa
--- 10A09
Hóa
--- --- ---
3S --- 10A03
Hóa
--- --- 10A03
Hóa
4S 12C07
Hóa
--- --- --- 12C02
Hóa
5S 10A09
Hóa
--- 12C09
Hóa
--- --- 12C02
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- -x- --- 10A07
Hóa
-x- -x-
2S 10A07
Hóa
--- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
ThanhSi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C08
CC
-x- -x- -x- -x- 10A07
Sinh
2S 12C07
Sinh
--- --- -x- --- 10A08
Sinh
3S 10A05
Sinh
--- 12C01
Sinh
-x- --- 12C08
Sinh
4S 12C09
Sinh
--- 12C02
Sinh
-x- --- 10A04
Sinh
5S 10A06
Sinh
--- --- --- --- 12C08
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thúy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- -x- -x- -x- -x- ---
2S 10A02
CN
-x- -x- -x- -x- ---
3S 10A01
CN
-x- -x- -x- -x- ---
4S 10A04
CN
-x- -x- -x- -x- ---
5S 10A03
CN
-x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Y.Nhi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 10A03
CC
--- --- --- 10A10
Sinh
10A09
CN
2S --- --- --- --- 10A10
CN
10A03
Sinh
3S 10A07
CN
--- --- --- 10A08
CN
10A01
Sinh
4S 10A06
CN
--- --- --- 10A09
Sinh
10A05
CN
5S --- --- --- --- 10A02
Sinh
10A03
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Nhạn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C09
Văn
12C03
Văn
--- 12C09
Văn
---
2S --- 10A01
Văn
--- ---
3S --- 12C02
Văn
12C09
Văn
--- --- ---
4S --- --- 10A01
Văn
---
5S --- 12C03
Văn
12C02
Văn
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Sơn
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 10A02
Văn
--- 10A02
Văn
--- ---
2S --- --- 10A03
Văn
--- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- 10A03
Văn
--- --- --- ---
5S --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2S 12C06
Văn
12C07
Văn
12C07
Văn
--- 12C06
Văn
-x-
3S --- 12C07
Văn
-x-
4S --- --- 12C06
Văn
--- 12C04
Văn
-x-
5S 12C04
Văn
--- --- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Chung
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C08
Văn
12C08
Văn
10A08
Văn
12C08
Văn
-x-
2S --- --- -x-
3S --- 10A08
Văn
12C05
Văn
--- 12C05
Văn
-x-
4S --- 12C01
Văn
10A08
Văn
--- -x-
5S --- --- 12C01
Văn
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thương
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 10A10
Văn
10A09
Văn
-x- 10A09
Văn
---
2S --- 10A09
Văn
10A10
Văn
-x- ---
3S --- -x- --- ---
4S 10A10
Văn
10A07
Văn
10A07
Văn
-x- 10A07
Văn
---
5S --- -x- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thi
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- 10A05
Văn
--- 10A05
Văn
2S --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Tâm
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- -x- 12C04
Sử
-x-
2S -x- 10A05
CD
--- --- 10A06
CD
10A07
CD
3S -x- 12C05
Sử
12C03
Sử
--- --- 10A04
CD
4S -x- 10A08
CD
12C05
Sử
--- 12C03
Sử
12C04
Sử
5S -x- 10A01
CD
10A02
CD
--- 10A03
CD
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Du
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C09
CC
-x- -x- -x- --- -x-
2S 12C01
Sử
--- --- --- --- ---
3S 12C09
Sử
12C06
Sử
--- --- --- ---
4S 12C06
Sử
12C09
Sử
--- --- --- 12C01
Sử
5S --- --- --- 12C09
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Bích
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 10A07
Sử
10A08
Sử
10A10
Sử
12C03
CD
---
2S --- 10A08
Sử
12C02
CD
12C09
CD
--- ---
3S --- 12C04
CD
--- 12C05
CD
12C06
CD
---
4S --- 12C08
CD
12C07
CD
--- 12C01
CD
---
5S --- 10A09
Sử
10A10
Sử
--- 10A09
Sử
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thủy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C07
CC
-x- 12C02
Sử
--- --- 12C07
Sử
2S 12C08
Sử
-x- --- --- ---
3S -x- 12C08
Sử
--- --- 12C02
Sử
4S --- -x- --- --- --- ---
5S 12C07
Sử
-x- --- --- --- 12C07
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Quốc
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
2S --- --- --- --- --- 10A10
CD
3S --- --- 10A09
CD
--- --- ---
4S --- --- 10A02
Sử
--- --- 10A01
Sử
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngĐ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 10A05
Địa
10A10
Địa
--- 10A07
Địa
---
2S --- 10A10
Địa
10A08
Địa
--- 10A05
Địa
---
3S --- 10A06
Địa
--- 10A06
Địa
---
4S --- 10A09
Địa
10A09
Địa
--- 10A08
Địa
---
5S --- 10A07
Địa
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
DuyênĐ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- 12C08
Địa
-x- -x-
2S 10A01
Địa
12C09
Địa
--- 10A04
Địa
10A02
Địa
-x-
3S 12C07
Địa
10A03
Địa
--- 12C09
Địa
10A01
Địa
-x-
4S --- 10A02
Địa
--- --- 10A03
Địa
-x-
5S 10A04
Địa
12C07
Địa
--- --- 12C08
Địa
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Liễu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- -x- -x- 12C06
Địa
-x- ---
2S --- --- --- 12C05
Địa
12C01
Địa
---
3S --- --- --- 12C04
Địa
12C02
Địa
---
4S --- --- --- --- 12C06
Địa
---
5S --- --- --- --- 12C03
Địa
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Phong
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C07
Anh
10A05
Anh
12C07
Anh
10A04
Anh
-x-
2S --- 10A04
Anh
---
3S --- --- --- --- 12C01
Anh
---
4S --- --- 12C01
Anh
--- --- ---
5S --- --- --- 10A05
Anh
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ngọc
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- 10A06
Anh
--- 10A01
Anh
---
2S --- --- 10A07
Anh
--- ---
3S --- 12C09
Anh
--- 10A07
Anh
---
4S --- 10A06
Anh
--- --- 12C09
Anh
---
5S --- 10A01
Anh
--- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Kiều
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C05
CC
-x- -x- -x- -x- -x-
2S 12C05
Anh
--- --- --- --- -x-
3S --- 12C02
Anh
--- --- -x-
4S 12C02
Anh
--- --- --- --- -x-
5S --- 12C05
Anh
--- --- 12C05
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
HưngA
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 10A09
CC
--- --- --- --- ---
2S --- --- --- --- --- ---
3S 10A09
Anh
--- --- --- --- 10A09
Anh
4S --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- 10A09
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Ly
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 10A08
CC
10A03
Anh
--- --- --- ---
2S 10A03
Anh
--- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- 10A08
Anh
4S 10A08
Anh
--- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- 10A08
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 10A05
CC
--- --- --- --- 10A10
Hóa
2S 10A10
Hóa
--- --- --- --- 10A05
Hóa
3S --- --- 10A08
Hóa
--- --- ---
4S --- --- 10A05
Hóa
--- --- 10A08
Hóa
5S --- --- --- --- 10A05
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
T.Hạnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 12C06
Anh
12C06
Anh
--- --- ---
2S --- --- --- --- ---
3S --- --- 12C04
Anh
--- --- ---
4S --- 12C04
Anh
--- --- --- ---
5S --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Vân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 12C06
CC
--- --- --- --- 12C06
Sinh
2S 12C04
Sinh
--- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- 12C05
Sinh
4S --- --- --- --- --- 12C03
Sinh
5S --- --- --- --- --- 12C06
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
PhượngL
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S 10A10
CC
-x- -x- -x- -x- -x-
2S 12C09

--- --- 10A10

--- 12C09

3S 10A10

--- --- 12C08

--- 12C03

4S 12C03

--- --- --- --- 12C08

5S --- --- --- --- 10A10
SH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Nguyên
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- --- --- 12C09
Tin
12C07
Tin
---
2S --- --- --- 12C08
Tin
--- ---
3S --- --- --- 12C07
Tin
12C09
Tin
---
4S --- --- --- --- 12C08
Tin
---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
DuyênV
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 10A04
Văn
10A04
Văn
--- --- 10A06
Văn
2S --- --- --- --- ---
3S --- --- --- --- --- ---
4S --- --- 10A06
Văn
--- --- ---
5S --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Nhựt
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- -x- -x- 10A04
Sử
10A05
Sử
-x-
2S --- -x- -x- --- --- -x-
3S --- -x- -x- --- 10A03
Sử
-x-
4S --- -x- -x- --- 10A06
Sử
-x-
5S -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
B.Hạnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S -x- -x- -x- -x- -x- 12C08
Anh
2S --- 12C08
Anh
--- --- 12C03
Anh
3S --- 12C03
Anh
--- --- 10A02
Anh
10A10
Anh
4S --- --- ---
5S --- 10A02
Anh
--- --- 10A10
Anh
---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
Hải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S --- 10A01
Tin
--- 10A01
Tin
--- ---
2S --- --- --- 10A02
Tin
--- ---
3S --- 10A02
Tin
--- --- --- ---
4S --- --- --- --- --- ---
5S --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 13/08/2019 16:13

Trở lên trên đỉnh