Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Dũng
Văn
Chung
Toán
Tòng
Hóa
Minh
Anh
Phong

Dũng
2S Sinh
ThanhSi
3S Sử
Du
Hóa
Minh
Văn
Chung
Toán
Tòng
CN
Tính
Sử
Du
4S Tin
Luật
Toán
Tòng
Địa
Liễu
CD
Bích
Sinh
ThanhSi
5S
Dũng
Anh
Phong
-x- Tin
Luật
SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhH
Tin
Luật
Toán
Dự
Toán
Dự

Tính

Tính
2S Văn
Nhạn
CD
Bích
Sinh
ThanhSi
3S Sinh
ThanhSi
Sử
Thủy
Hóa
ThanhH
Địa
Liễu
Hóa
ThanhH
4S Toán
Dự
Anh
Kiều
Anh
Kiều
Tin
Luật
CN
Tính
5S Sử
Thủy
-x- Văn
Nhạn
SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Chơn
CD
Bích
Sử
Tâm

PhượngL
Hóa
Ngà
Sinh
Vân
2S Tin
Luật
Tin
Luật
Văn
Nhạn
Sinh
Vân
Hóa
Ngà
3S Anh
B.Hạnh

PhượngL
Toán
Chơn
Sử
Tâm
4S Toán
Chơn
Toán
Chơn
CN
Tính
Địa
Liễu
5S Văn
Nhạn
-x- Anh
B.Hạnh
SH
Chơn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thu
Hóa
Minh
CD
Bích
Anh
T.Hạnh
Tin
Luật
Toán
Thu
2S Sinh
Vân
Địa
Liễu
Sử
Tâm
Văn
Hường
Sử
Tâm
3S Văn
Hường
Toán
Thu
Toán
Thu
Hóa
Minh
Sinh
Vân


4S Anh
T.Hạnh
5S

Tin
Luật
CN
Tính
-x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Kiều
Toán
Niên

Tính

Tính
Sử
Tâm
Toán
Niên
2S Sinh
T.Nhi
Hóa
Ngà
Hóa
Ngà
3S Anh
Kiều
Địa
Liễu
Toán
Niên
Văn
Chung
CN
Tính
4S Tin
Luật
Văn
Chung
Sinh
T.Nhi
5S Tin
Luật
Anh
Kiều
Sử
Tâm
-x- CD
Bích
SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Vân
Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
Toán
Chơn
CD
Bích
Hóa
Ngà
2S Văn
Hường
Văn
Hường
Sử
Du
Sử
Du
3S Sinh
Vân
Tin
Luật
Văn
Hường
Tin
Luật
Toán
Chơn
4S
Anh

Anh
CN
Huy
Sinh
Vân
5S Sử
Du
Địa
Liễu
Hóa
Ngà
-x- Địa
Liễu
SH
Vân
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
T.Nhi
Sử
Thủy
Sử
Thủy
Hóa
ThanhH
Tin
Nguyên
Hóa
ThanhH
2S Địa
DuyênĐ

Anh
Anh
Phong
Địa
DuyênĐ
Sử
Thủy

Anh
3S Sinh
T.Nhi
Anh
Phong
Toán
Dự
CD
Bích
Sinh
T.Nhi
4S CN
Huy
Văn
Hường
Toán
Dự
Văn
Hường
Tin
Nguyên
5S Văn
Hường
-x- SH
T.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhSi
Toán
Liêm
Văn
Chung
Văn
Chung
Toán
Liêm
Sinh
ThanhSi
2S Tin
Nguyên
Anh
B.Hạnh
3S Địa
DuyênĐ
Tin
Nguyên
CD
Bích
Địa
DuyênĐ
Anh
B.Hạnh
4S Sinh
ThanhSi
Sử
Thủy
Hóa
Ngà

PhượngL
Sử
Thủy
Hóa
Ngà
5S CN
Huy

PhượngL
Sử
Thủy
-x- Văn
Chung
SH
ThanhSi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Du
Tin
Nguyên
Anh
Ngọc
Toán
Liêm
Sử
Du
Tin
Nguyên
2S Sử
Du

PhượngL
Văn
Nhạn
Hóa
ThanhH
3S Hóa
ThanhH
CD
Bích
CN
Huy

PhượngL
Sinh
ThanhSi
4S Văn
Nhạn
Sinh
ThanhSi
Văn
Nhạn
Địa
DuyênĐ
Toán
Liêm
Sử
Du
5S Địa
DuyênĐ
Anh
Ngọc
-x- SH
Du
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
ThanhTD
Anh
Phong
Hóa
Phường
-x- Văn
Chung
Toán
An
2S
Anh
Hóa
Phường
-x-
3S Toán
An
Sử
Tâm
-x- Anh
Phong

Anh
4S Toán
An
Văn
Chung
Địa
ĐịaTT
-x- Sinh
Vân
5S -x- Sử
Tâm
SH
ThanhTD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Ưng
Toán
An
Toán
An
Anh
HưngA
Hóa
Hùng
CN
Ưng
2S
Ưng

Ưng
Văn
Hường
Sinh
Đều
3S Sinh
Đều
Địa
PhượngĐ
Tin
Hải
Toán
An
4S Anh
HưngA
Hóa
Hùng
Văn
Hường
-x- Sử
Quốc
5S -x- CD
Du
SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
An
Hóa

Tin
Hải
Hóa

Văn
HạnhV
Văn
HạnhV
2S Toán
An

Tính
Anh
T.Hạnh
3S Anh
T.Hạnh
Sử
Quốc
Địa
Liễu
4S CN
Dũng
Toán
An
Toán
An
-x- CD
Du
Sinh
Đều
5S Sinh
Đều
-x-
Tính
SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Thúy
Địa
PhượngĐ
Văn
Sơn
Toán
Mường
Toán
Mường
Hóa

2S CN
Dũng
Anh
Kiều
3S Sinh
Thúy
Sử
Quốc
Hóa


Huy

Huy
4S CD
Du
Văn
Sơn
Toán
Mường
-x- Sinh
Thúy
5S Anh
Kiều
-x- Tin
Nguyên
SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC

Văn
Sơn
Hóa
Ngà
Toán
Niên


CN

2S Anh
Kiều
Anh
Kiều
Tin
Nguyên
Sinh
Thúy
3S

Sử
Quốc
Địa
Liễu
CD
Du
Toán
Niên
4S Toán
Niên
Văn
Sơn
-x- Hóa
Ngà
5S Sinh
Thúy
-x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Tòng
Toán
Tòng
Văn
HạnhV
Toán
Tòng

Thông
Anh
Ly
2S Sinh
Thúy
3S
Thông
Hóa
Phường
Địa
Liễu
Anh
Ly
CD
Thủy
Sinh
Thúy
4S Toán
Tòng
Sử
Quốc
-x- Văn
HạnhV
CN
Dũng
5S Tin
Nguyên
Hóa
Phường
-x- SH
Tòng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Nguyên
Toán
Chơn
Toán
Chơn
Anh
Ly
CD
Thủy
Sinh
Đều
2S Toán
Chơn
Hóa
Phường
Địa
Liễu
Sử
Quốc
3S CN
Anh
Hóa
Phường
Tin
Nguyên
Anh
Ly
4S Sinh
Đều
Văn
Thi
Văn
Thi
-x-
Thông
5S
Thông
-x- SH
Nguyên
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Anh
Văn
Thi
Văn
Thi
Địa
Liễu
Sử
Quốc
Sử
Quốc
2S Toán
Tòng
Văn
Thi
Anh
T.Hạnh
Sinh
Vân
3S Hóa
Hùng
Anh
T.Hạnh
Tin
Nguyên
4S Sinh
Vân
Địa
Liễu
Toán
Tòng
-x- Hóa
Hùng
CN
Anh
5S
Anh

Anh
-x- CD
Thủy
SH
Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Đều
Hóa
Hùng
Toán
Thu

Ưng
Anh
T.Hạnh
Địa
Liễu
2S Sinh
Đều
Sử
Quốc
Toán
Thu
Sử
Quốc
CN
Ưng
3S Tin
Nguyên
CD
Thủy
Văn
Loan
Hóa
Hùng
Sinh
Đều
4S Văn
Loan
Anh
T.Hạnh
-x- Văn
Loan

Ưng
5S Địa
Liễu
-x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1S CC
Huy
Sử
Quốc
Sử
Quốc
Hóa
Phường
Văn
DuyênV
Anh
HưngA
2S
Huy
Văn
DuyênV
CD
Thủy
Địa
Liễu
3S Toán
Thu
Văn
DuyênV
Anh
HưngA
CN

Toán
Thu
4S Tin
Nguyên
-x- Địa
Liễu
5S Sinh
Vân
Hóa
Phường

Huy
-x- Sinh
Vân
SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.30.5 vào lúc 22/10/2019 14:37

Trở lên trên đỉnh