Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ưng
Địa
Phương
Địa
Phương
Văn
Sơn
Văn
Sơn
Sử
Quốc
2S
Ưng
Anh
Hưng
Hóa
Hùng
CN
Ưng
CD
Bích
3S Sinh
Đều
-x-
Ưng
Toán
An
4S Toán
An
Hóa
Hùng
Anh
Hưng
-x-
5S Tin
Mường
-x- -x- -x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
An

Tính
Văn
Chung
Toán
An
Văn
Chung
Địa
Phương
2S Toán
An
Tin
Mường

Tính
3S Sử
Quốc
Hóa

-x- Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
4S Sinh
Đều
CN
Tính
-x- CD
Bích
5S Hóa

Địa
Phương
-x- -x- -x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thúy
Toán
Chơn
Văn
Thi
Văn
Thi
Toán
Chơn
CN
Tính
2S Hóa

Địa
Phương
Hóa

3S Anh
Kiều
Tin
Mường

Huy
-x- Sử
Tâm
4S CD
Bích
-x- Địa
Phương

Huy
5S Sinh
Thúy
Anh
Kiều
-x- -x- -x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Văn
Chung
Hóa
Hùng
Toán
Liêm
Sử
Tâm
Toán
Liêm
2S Sinh
Thúy
Văn
Chung
Địa
Phương
3S Hóa
Hùng
Anh
Kiều
Tin
Mường
-x-

CN
Tính
4S Địa
Phương
-x-

5S Anh
Kiều
CD
Bích
-x- -x- -x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thu

Thông

Thông
CD
Bích
CN
Ưng
Anh
B.Hạnh
2S Toán
Thu
Địa
Liễu
Tin
Mường
Sử
Tâm
Sinh
Thúy
3S Địa
Liễu
Văn
Chung
-x- Hóa
Phường
Toán
Thu
4S Anh
B.Hạnh
Hóa
Phường
-x-
5S Văn
Chung
-x- -x- -x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
B.Hạnh
Địa
Liễu
Địa
Liễu
Tin
Mường
Hóa
Phường
CD
Bích
2S Anh
B.Hạnh
Văn
Hường
Văn
Hường
Hóa
Phường
Anh
B.Hạnh
3S Sử
Quốc

Thông
-x- Toán
Chơn
4S
Thông
Toán
Chơn
-x- Sinh
Thúy
5S CN
Huy
-x- -x- -x- SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ngà
Tin
Mường
Anh
Ngọc
Địa
Liễu
Văn
Hường
Toán
Thuần
2S Hóa
Ngà
CD
Bích
3S Sinh
Thúy
Anh
Ngọc
Văn
Hường
-x-
Anh
CN
Huy
4S
Anh
Địa
Liễu
-x- Toán
Thuần
Hóa
Ngà
5S Sử
Quốc
Sử
Quốc
-x- -x- -x- SH
Ngà
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Đều
Sử
Quốc
Toán
Tòng
Toán
Tòng
Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
2S Hóa
Hùng
Tin
Mường
CD
Bích
Hóa
Hùng
3S
Ưng
Văn
Chung
Địa
Liễu
-x- Văn
Chung

Ưng
4S Sử
Quốc
-x- Sinh
Đều
5S CN
Ưng
Địa
Liễu
-x- -x- -x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Huy
Hóa
Phường
Anh
Hưng
Hóa
Phường
Toán
Thuần
Sinh
Thúy
2S Toán
Thuần
Sử
Quốc
CD
Bích
Sử
Quốc
3S
Huy

Huy
Địa
Phương
-x- Văn
Hường
Địa
Phương
4S CN
Huy
Văn
Hường
Tin
Mường
-x-
5S Anh
Hưng
-x- -x- -x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thuần
Anh
Ngọc
Hóa
Minh
Hóa
Minh
Văn
Thi
Tin
Luật
2S Địa
Duyên
Văn
Thi
CN

3S CN

Sử
Thủy
Anh
Ngọc
-x- Sinh
Thanh-S
Toán
Thuần
4S Toán
Thuần

Huy
Sinh
Thanh-S
-x- Tin
Luật
5S
Huy
-x- CD
Thủy
SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hùng
Anh
Hưng
Tin
Hải
Văn
Loan
Toán
Tòng
Anh
Hưng
2S
Thông
CD
Thủy
Sinh
Thanh-S
3S Địa
Duyên
Văn
Loan
-x- Tin
Hải
Hóa
Hùng
4S Sử
Thủy

Thông
Toán
Tòng
-x- Sinh
Thanh-S
5S CN

Hóa
Hùng
-x- CN

SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hạnh-V
Địa
Duyên
Sinh
Thanh-S
Sử
Thủy
Tin
Luật
Hóa
Thanh-H
2S Văn
Hạnh-V
Tin
Luật
Toán
Tòng
Sinh
Thanh-S
Hóa
Thanh-H
CN
Phượng-L
3S
Anh
-x- Văn
Hạnh-V
4S CN
Phượng-L
Anh
Hưng

Anh
-x- Toán
Tòng
Anh
Hưng
5S CD
Thủy
-x- SH
Hạnh-V
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Liêm
Sử
Thủy
Anh
Phong
Sinh
Thanh-S
Sinh
Thanh-S
CN

2S Toán
Liêm
Hóa
Hùng
Anh
Phong
Tin
Luật
Tin
Luật
3S
Anh
-x- Văn
Thi
Toán
Liêm
4S CN

CD
Thủy
Văn
Thi
-x-
Anh
5S Hóa
Hùng
Địa
Duyên
-x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

CN
Dũng
Hóa

Anh
Phong
CN
Dũng
Toán
Khiêm
2S Toán
Khiêm
Địa
Duyên
CD
Thủy

Dũng
3S Tin
Luật
Anh
Phong
-x- Tin
Luật
4S Văn
Loan
Sinh
Th.Nhi
-x- Sử
Thủy
Hóa

5S
Dũng
Văn
Loan
-x- Sinh
Th.Nhi
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khiêm
Hóa
Hùng
Văn
Loan
Anh
Ngọc
Toán
Khiêm

Ưng
2S CD
Thủy
CN
Dũng
Tin
Luật
3S Văn
Loan
Sinh
Th.Nhi
Sử
Bích
-x- Tin
Luật
Toán
Khiêm
4S
Ưng
Anh
Ngọc
Hóa
Hùng
-x- Sinh
Th.Nhi
5S Địa
Duyên
-x- CN
Dũng
SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khanh
Tin
Luật

Anh
Tin
Luật
Văn
DuyênV
Anh
Ngọc
2S Toán
Khanh
Hóa
Phường
Anh
Ngọc
CD
Thủy
3S Văn
DuyênV
-x- Sinh
Th.Nhi
Toán
Khanh
4S Địa
Duyên
CN
Dũng
-x- CN
Dũng
5S
Anh
Sinh
Th.Nhi
Sử
Bích
-x- Hóa
Phường
SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hưng
Sử
Bích
Văn
DuyênV

Khải
CN
Anh
Toán
Khanh
2S Anh
Hưng
Sinh
Th.Nhi
Sinh
Th.Nhi
Hóa
Thanh-H
3S Địa
Phương
Anh
Hưng
-x- Văn
DuyênV
CD
Du
4S Toán
Khanh
CN
Anh
Sử
Bích
-x- Tin
Luật
5S Tin
Luật
Địa
Phương
-x- Hóa
Thanh-H
SH
Hưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Phượng-L
Văn
Hạnh-V
Sử
Bích
Văn
Hạnh-V
Tin
Hải
Hóa

2S CN
Anh
Tin
Hải
Sinh
Thanh-S
CD
Du
3S
Phượng-L
Sử
Bích
Sinh
Thanh-S
-x- Địa
Phương

Phượng-L
4S Hóa

Địa
Phương
Anh
Ngọc
-x- Toán
Khiêm
Anh
Ngọc
5S Toán
Khiêm
CN
Anh
-x- SH
Phượng-L
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ưng
Địa
Phương
Địa
Phương
Văn
Sơn
Văn
Sơn
Sử
Quốc
2S
Ưng
Anh
Hưng
Hóa
Hùng
CN
Ưng
CD
Bích
3S Sinh
Đều
-x-
Ưng
Toán
An
4S Toán
An
Hóa
Hùng
Anh
Hưng
-x-
5S Tin
Mường
-x- -x- -x- SH
Ưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
An

Tính
Văn
Chung
Toán
An
Văn
Chung
Địa
Phương
2S Toán
An
Tin
Mường

Tính
3S Sử
Quốc
Hóa

-x- Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
4S Sinh
Đều
CN
Tính
-x- CD
Bích
5S Hóa

Địa
Phương
-x- -x- -x- SH
An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thúy
Toán
Chơn
Văn
Thi
Văn
Thi
Toán
Chơn
CN
Tính
2S Hóa

Địa
Phương
Hóa

3S Anh
Kiều
Tin
Mường

Huy
-x- Sử
Tâm
4S CD
Bích
-x- Địa
Phương

Huy
5S Sinh
Thúy
Anh
Kiều
-x- -x- -x- SH
Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

Văn
Chung
Hóa
Hùng
Toán
Liêm
Sử
Tâm
Toán
Liêm
2S Sinh
Thúy
Văn
Chung
Địa
Phương
3S Hóa
Hùng
Anh
Kiều
Tin
Mường
-x-

CN
Tính
4S Địa
Phương
-x-

5S Anh
Kiều
CD
Bích
-x- -x- -x- SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thu

Thông

Thông
CD
Bích
CN
Ưng
Anh
B.Hạnh
2S Toán
Thu
Địa
Liễu
Tin
Mường
Sử
Tâm
Sinh
Thúy
3S Địa
Liễu
Văn
Chung
-x- Hóa
Phường
Toán
Thu
4S Anh
B.Hạnh
Hóa
Phường
-x-
5S Văn
Chung
-x- -x- -x- SH
Thu
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
B.Hạnh
Địa
Liễu
Địa
Liễu
Tin
Mường
Hóa
Phường
CD
Bích
2S Anh
B.Hạnh
Văn
Hường
Văn
Hường
Hóa
Phường
Anh
B.Hạnh
3S Sử
Quốc

Thông
-x- Toán
Chơn
4S
Thông
Toán
Chơn
-x- Sinh
Thúy
5S CN
Huy
-x- -x- -x- SH
B.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Ngà
Tin
Mường
Anh
Ngọc
Địa
Liễu
Văn
Hường
Toán
Thuần
2S Hóa
Ngà
CD
Bích
3S Sinh
Thúy
Anh
Ngọc
Văn
Hường
-x-
Anh
CN
Huy
4S
Anh
Địa
Liễu
-x- Toán
Thuần
Hóa
Ngà
5S Sử
Quốc
Sử
Quốc
-x- -x- -x- SH
Ngà
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Đều
Sử
Quốc
Toán
Tòng
Toán
Tòng
Anh
T.Hạnh
Anh
T.Hạnh
2S Hóa
Hùng
Tin
Mường
CD
Bích
Hóa
Hùng
3S
Ưng
Văn
Chung
Địa
Liễu
-x- Văn
Chung

Ưng
4S Sử
Quốc
-x- Sinh
Đều
5S CN
Ưng
Địa
Liễu
-x- -x- -x- SH
Đều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Huy
Hóa
Phường
Anh
Hưng
Hóa
Phường
Toán
Thuần
Sinh
Thúy
2S Toán
Thuần
Sử
Quốc
CD
Bích
Sử
Quốc
3S
Huy

Huy
Địa
Phương
-x- Văn
Hường
Địa
Phương
4S CN
Huy
Văn
Hường
Tin
Mường
-x-
5S Anh
Hưng
-x- -x- -x- SH
Huy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Thuần
Anh
Ngọc
Hóa
Minh
Hóa
Minh
Văn
Thi
Tin
Luật
2S Địa
Duyên
Văn
Thi
CN

3S CN

Sử
Thủy
Anh
Ngọc
-x- Sinh
Thanh-S
Toán
Thuần
4S Toán
Thuần

Huy
Sinh
Thanh-S
-x- Tin
Luật
5S
Huy
-x- CD
Thủy
SH
Thuần
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hùng
Anh
Hưng
Tin
Hải
Văn
Loan
Toán
Tòng
Anh
Hưng
2S
Thông
CD
Thủy
Sinh
Thanh-S
3S Địa
Duyên
Văn
Loan
-x- Tin
Hải
Hóa
Hùng
4S Sử
Thủy

Thông
Toán
Tòng
-x- Sinh
Thanh-S
5S CN

Hóa
Hùng
-x- CN

SH
Hùng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hạnh-V
Địa
Duyên
Sinh
Thanh-S
Sử
Thủy
Tin
Luật
Hóa
Thanh-H
2S Văn
Hạnh-V
Tin
Luật
Toán
Tòng
Sinh
Thanh-S
Hóa
Thanh-H
CN
Phượng-L
3S
Anh
-x- Văn
Hạnh-V
4S CN
Phượng-L
Anh
Hưng

Anh
-x- Toán
Tòng
Anh
Hưng
5S CD
Thủy
-x- SH
Hạnh-V
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Liêm
Sử
Thủy
Anh
Phong
Sinh
Thanh-S
Sinh
Thanh-S
CN

2S Toán
Liêm
Hóa
Hùng
Anh
Phong
Tin
Luật
Tin
Luật
3S
Anh
-x- Văn
Thi
Toán
Liêm
4S CN

CD
Thủy
Văn
Thi
-x-
Anh
5S Hóa
Hùng
Địa
Duyên
-x- SH
Liêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC

CN
Dũng
Hóa

Anh
Phong
CN
Dũng
Toán
Khiêm
2S Toán
Khiêm
Địa
Duyên
CD
Thủy

Dũng
3S Tin
Luật
Anh
Phong
-x- Tin
Luật
4S Văn
Loan
Sinh
Th.Nhi
-x- Sử
Thủy
Hóa

5S
Dũng
Văn
Loan
-x- Sinh
Th.Nhi
SH

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khiêm
Hóa
Hùng
Văn
Loan
Anh
Ngọc
Toán
Khiêm

Ưng
2S CD
Thủy
CN
Dũng
Tin
Luật
3S Văn
Loan
Sinh
Th.Nhi
Sử
Bích
-x- Tin
Luật
Toán
Khiêm
4S
Ưng
Anh
Ngọc
Hóa
Hùng
-x- Sinh
Th.Nhi
5S Địa
Duyên
-x- CN
Dũng
SH
Khiêm
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Khanh
Tin
Luật

Anh
Tin
Luật
Văn
DuyênV
Anh
Ngọc
2S Toán
Khanh
Hóa
Phường
Anh
Ngọc
CD
Thủy
3S Văn
DuyênV
-x- Sinh
Th.Nhi
Toán
Khanh
4S Địa
Duyên
CN
Dũng
-x- CN
Dũng
5S
Anh
Sinh
Th.Nhi
Sử
Bích
-x- Hóa
Phường
SH
Khanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Hưng
Sử
Bích
Văn
DuyênV

Khải
CN
Anh
Toán
Khanh
2S Anh
Hưng
Sinh
Th.Nhi
Sinh
Th.Nhi
Hóa
Thanh-H
3S Địa
Phương
Anh
Hưng
-x- Văn
DuyênV
CD
Du
4S Toán
Khanh
CN
Anh
Sử
Bích
-x- Tin
Luật
5S Tin
Luật
Địa
Phương
-x- Hóa
Thanh-H
SH
Hưng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1S CC
Phượng-L
Văn
Hạnh-V
Sử
Bích
Văn
Hạnh-V
Tin
Hải
Hóa

2S CN
Anh
Tin
Hải
Sinh
Thanh-S
CD
Du
3S
Phượng-L
Sử
Bích
Sinh
Thanh-S
-x- Địa
Phương

Phượng-L
4S Hóa

Địa
Phương
Anh
Ngọc
-x- Toán
Khiêm
Anh
Ngọc
5S Toán
Khiêm
CN
Anh
-x- SH
Phượng-L
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 27/03/2021 08:09

Trở lên trên đỉnh