Tên nhà trường: THPT số 2 Đức Phổ
Ghi chú: Ghi chú mặc định

Mục lục

 

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Thu
Toán
Thu
Toán
Thu
Anh
B.Hạnh
Anh
B.Hạnh

Dũng
2C Tin
Nguyên
Địa
Liễu
3C
Dũng
Tin
Nguyên
Địa
Liễu
-x- Sử
Du
Sinh
Th.Nhi
4C CN
Y.Nhi
CD
Tâm
Văn
Hường
-x- Hóa
ThanhH
Hóa
ThanhH
5C CC
ThanhH
Văn
Hường
-x- SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Dũng
CN
Vân
Toán
Liêm
Sử
Du
Anh
Phong
Văn
Sơn
2C Toán
Liêm
Tin
Nguyên
Hóa
Minh
3C Sinh
Th.Nhi
Tin
Nguyên
-x- Toán
Liêm

Dũng
4C CD
Tâm
Hóa
Minh
Anh
Phong
-x- Văn
Sơn
Địa
Liễu
5C CC
Dũng
-x- Địa
Liễu
SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
T.Hạnh
Tin
Nguyên
Anh
T.Hạnh
Toán
Khanh
CD
Tâm
Địa
Liễu
2C

CN
Vân


Văn
Sơn
Tin
Nguyên
3C Hóa
Ngà
Toán
Khanh
-x- Toán
Khanh
4C Sinh
ThanhS
-x- Địa
Liễu
5C CC
ThanhS
Văn
Sơn
Sử
Du
-x- Hóa
Ngà
SH
ThanhS
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Sơn

Phượng
Tin
Nguyên
Hóa
ThanhH
Văn
Sơn
Anh
Ly
2C Địa
Liễu

Phượng
Địa
Liễu
3C Anh
Ly
CN
Y.Nhi
Sử
Nhựt
-x- Hóa
ThanhH
Sinh
Y.Nhi
4C Toán
Liêm
Toán
Liêm
-x- Toán
Liêm
Tin
Nguyên
5C CC
Y.Nhi
-x- CD
Tâm
SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Chung
Anh
B.Hạnh
Địa
Liễu
Hóa
Phường
Địa
Liễu
Hóa
Phường
2C CD
Tâm
Toán
Thu

Tính
Anh
B.Hạnh
3C Toán
Thu
Toán
Thu
-x- Sử
Nhựt
Tin
Nguyên
4C Tin
Nguyên
Văn
Chung
-x-
Tính
Sinh
Th.Nhi
5C CC
Th.Nhi
CN
Y.Nhi
-x- SH
Th.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Kiều
Văn
Sơn
Toán
Khiêm

Tính

Tính
Toán
Khiêm
2C Toán
Khiêm
3C Sinh
Y.Nhi
Hóa
Minh
Tin
Hải
-x- Tin
Hải
Địa
Liễu
4C Văn
Sơn
Anh
Kiều
Sử
Nhựt
-x- Hóa
Minh
CN
Y.Nhi
5C CC
Kiều
CD
Tâm
Địa
Liễu
-x- SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Sinh
Y.Nhi
Địa
Duyên
Toán
Chơn
Anh
Phong
Tin
Hải
CN
Y.Nhi
2C Toán
Chơn
Hóa
Ngà
Sử
Nhựt
Văn
Chung
3C
Khải
CD
Tâm
Văn
Chung
-x- Hóa
Ngà
4C Toán
Chơn
Địa
Duyên
-x-
Khải
5C CC
Khải
Tin
Hải
-x- Anh
Phong
SH
Khải
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Ly
CN
Đều
Địa
Duyên


Toán
Mường
Hóa
ThanhH
2C Hóa
ThanhH
CD
Tâm
Toán
Mường
Sinh
Y.Nhi
3C Địa
Duyên
Văn
Hạnh-V
Sử
Du
-x- Văn
Hạnh-V
Anh
Ly
4C

Tin
Nguyên
-x-
5C CC
Ly
Tin
Nguyên
Văn
Hạnh-V
-x- Sử
Du
SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
An
Văn
Hường
Hóa

Tin
Nguyên
Sử
Du
Toán
An
2C Anh
T.Hạnh
Địa
Duyên
Văn
Hường
Hóa

CD
Tâm
3C -x- Văn
Hường
Sinh
ThanhS
4C Địa
Duyên
CN
Đều
Sử
Du
-x- Anh
T.Hạnh
5C CC
T.Hạnh

Phượng
Tin
Nguyên
-x-
Phượng
SH
T.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Địa
Duyên
CD
Tâm
Anh
Kiều
Toán
Mường
Hóa
Ngà
Tin
Nguyên
2C Tin
Nguyên
Sử
Du
Sử
Du
Văn
Loan
3C Anh
Kiều
CN
Đều
Địa
Duyên
-x-
Phượng
4C Văn
Loan

Phượng
Văn
Loan
-x- Toán
Mường
Sinh
ThanhS
5C CC
Loan
Hóa
Ngà
-x- SH
Loan
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Hóa
ThanhH
Sinh
Y.Nhi
Văn
Chung
Toán
Khiêm
Hóa
ThanhH
Văn
Chung
2C Văn
Chung
Sử
Yên
Tin
Hưng
3C Anh
B.Hạnh

Huyền
-x- Địa
Thảo
Toán
Khiêm
4C Tin
Hưng

Huyền
Toán
Khiêm
-x- Anh
B.Hạnh
5C CC
Chung
-x- SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Thi
Toán
Chơn

Huyền
Sử
Yên
Địa
Thảo
Tin
Hưng
2C Tin
Hưng
Hóa
Phường
Anh
Phong
Sinh
Th.Nhi
3C Toán
Chơn

Huyền
Anh
Phong
-x- Hóa
Phường
4C Sinh
Th.Nhi
Văn
Thi
Toán
Chơn
-x- Văn
Thi
5C CC
Mãi
-x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Địa
Thảo
Anh
Kiều
Toán
Khanh
Hóa

Văn
Hường
Toán
Khanh
2C Toán
Khanh
3C
Thông
Văn
Hường
Hóa

-x- Sử
Tâm

Thông
4C Anh
Kiều
-x-
5C CC
Thông
Sinh
Đều
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Sử
Quốc

Huy
Toán
Niên
Anh
HưngA
Toán
Niên
Anh
HưngA
2C Sinh
Đều
Hóa
ThanhH
3C Hóa
ThanhH
Văn
Sơn
Địa
Thảo
-x-
Huy
Văn
Sơn
4C -x-
5C CC
Hưng-TD
Toán
Niên
-x- -x- -x- SH
Hưng-TD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A01
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
Thu
Toán
Thu
Toán
Thu
Anh
B.Hạnh
Anh
B.Hạnh

Dũng
2C Tin
Nguyên
Địa
Liễu
3C
Dũng
Tin
Nguyên
Địa
Liễu
-x- Sử
Du
Sinh
Th.Nhi
4C CN
Y.Nhi
CD
Tâm
Văn
Hường
-x- Hóa
ThanhH
Hóa
ThanhH
5C CC
ThanhH
Văn
Hường
-x- SH
ThanhH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A02
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C
Dũng
CN
Vân
Toán
Liêm
Sử
Du
Anh
Phong
Văn
Sơn
2C Toán
Liêm
Tin
Nguyên
Hóa
Minh
3C Sinh
Th.Nhi
Tin
Nguyên
-x- Toán
Liêm

Dũng
4C CD
Tâm
Hóa
Minh
Anh
Phong
-x- Văn
Sơn
Địa
Liễu
5C CC
Dũng
-x- Địa
Liễu
SH
Dũng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A03
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
T.Hạnh
Tin
Nguyên
Anh
T.Hạnh
Toán
Khanh
CD
Tâm
Địa
Liễu
2C

CN
Vân


Văn
Sơn
Tin
Nguyên
3C Hóa
Ngà
Toán
Khanh
-x- Toán
Khanh
4C Sinh
ThanhS
-x- Địa
Liễu
5C CC
ThanhS
Văn
Sơn
Sử
Du
-x- Hóa
Ngà
SH
ThanhS
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A04
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Sơn

Phượng
Tin
Nguyên
Hóa
ThanhH
Văn
Sơn
Anh
Ly
2C Địa
Liễu

Phượng
Địa
Liễu
3C Anh
Ly
CN
Y.Nhi
Sử
Nhựt
-x- Hóa
ThanhH
Sinh
Y.Nhi
4C Toán
Liêm
Toán
Liêm
-x- Toán
Liêm
Tin
Nguyên
5C CC
Y.Nhi
-x- CD
Tâm
SH
Y.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A05
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Chung
Anh
B.Hạnh
Địa
Liễu
Hóa
Phường
Địa
Liễu
Hóa
Phường
2C CD
Tâm
Toán
Thu

Tính
Anh
B.Hạnh
3C Toán
Thu
Toán
Thu
-x- Sử
Nhựt
Tin
Nguyên
4C Tin
Nguyên
Văn
Chung
-x-
Tính
Sinh
Th.Nhi
5C CC
Th.Nhi
CN
Y.Nhi
-x- SH
Th.Nhi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A06
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Kiều
Văn
Sơn
Toán
Khiêm

Tính

Tính
Toán
Khiêm
2C Toán
Khiêm
3C Sinh
Y.Nhi
Hóa
Minh
Tin
Hải
-x- Tin
Hải
Địa
Liễu
4C Văn
Sơn
Anh
Kiều
Sử
Nhựt
-x- Hóa
Minh
CN
Y.Nhi
5C CC
Kiều
CD
Tâm
Địa
Liễu
-x- SH
Kiều
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A07
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Sinh
Y.Nhi
Địa
Duyên
Toán
Chơn
Anh
Phong
Tin
Hải
CN
Y.Nhi
2C Toán
Chơn
Hóa
Ngà
Sử
Nhựt
Văn
Chung
3C
Khải
CD
Tâm
Văn
Chung
-x- Hóa
Ngà
4C Toán
Chơn
Địa
Duyên
-x-
Khải
5C CC
Khải
Tin
Hải
-x- Anh
Phong
SH
Khải
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A08
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Anh
Ly
CN
Đều
Địa
Duyên


Toán
Mường
Hóa
ThanhH
2C Hóa
ThanhH
CD
Tâm
Toán
Mường
Sinh
Y.Nhi
3C Địa
Duyên
Văn
Hạnh-V
Sử
Du
-x- Văn
Hạnh-V
Anh
Ly
4C

Tin
Nguyên
-x-
5C CC
Ly
Tin
Nguyên
Văn
Hạnh-V
-x- Sử
Du
SH
Ly
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A09
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Toán
An
Văn
Hường
Hóa

Tin
Nguyên
Sử
Du
Toán
An
2C Anh
T.Hạnh
Địa
Duyên
Văn
Hường
Hóa

CD
Tâm
3C -x- Văn
Hường
Sinh
ThanhS
4C Địa
Duyên
CN
Đều
Sử
Du
-x- Anh
T.Hạnh
5C CC
T.Hạnh

Phượng
Tin
Nguyên
-x-
Phượng
SH
T.Hạnh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
10A10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Địa
Duyên
CD
Tâm
Anh
Kiều
Toán
Mường
Hóa
Ngà
Tin
Nguyên
2C Tin
Nguyên
Sử
Du
Sử
Du
Văn
Loan
3C Anh
Kiều
CN
Đều
Địa
Duyên
-x-
Phượng
4C Văn
Loan

Phượng
Văn
Loan
-x- Toán
Mường
Sinh
ThanhS
5C CC
Loan
Hóa
Ngà
-x- SH
Loan
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Hóa
ThanhH
Sinh
Y.Nhi
Văn
Chung
Toán
Khiêm
Hóa
ThanhH
Văn
Chung
2C Văn
Chung
Sử
Yên
Tin
Hưng
3C Anh
B.Hạnh

Huyền
-x- Địa
Thảo
Toán
Khiêm
4C Tin
Hưng

Huyền
Toán
Khiêm
-x- Anh
B.Hạnh
5C CC
Chung
-x- SH
Chung
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
11B11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Văn
Thi
Toán
Chơn

Huyền
Sử
Yên
Địa
Thảo
Tin
Hưng
2C Tin
Hưng
Hóa
Phường
Anh
Phong
Sinh
Th.Nhi
3C Toán
Chơn

Huyền
Anh
Phong
-x- Hóa
Phường
4C Sinh
Th.Nhi
Văn
Thi
Toán
Chơn
-x- Văn
Thi
5C CC
Mãi
-x- SH
Mãi
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C10
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Địa
Thảo
Anh
Kiều
Toán
Khanh
Hóa

Văn
Hường
Toán
Khanh
2C Toán
Khanh
3C
Thông
Văn
Hường
Hóa

-x- Sử
Tâm

Thông
4C Anh
Kiều
-x-
5C CC
Thông
Sinh
Đều
-x- -x- -x- SH
Thông
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh

THPT số 2 Đức Phổ
12C11
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1C Sử
Quốc

Huy
Toán
Niên
Anh
HưngA
Toán
Niên
Anh
HưngA
2C Sinh
Đều
Hóa
ThanhH
3C Hóa
ThanhH
Văn
Sơn
Địa
Thảo
-x-
Huy
Văn
Sơn
4C -x-
5C CC
Hưng-TD
Toán
Niên
-x- -x- -x- SH
Hưng-TD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.19.3 vào lúc 04/10/2020 07:59

Trở lên trên đỉnh