Tổng hợp

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn – Tuần 8

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 – 04/11/2021)” diễn ra từ  05/7 –  30/8/2021. Mỗi tuần sẽ có 1 đợt thi, bắt đầu vào thứ 2 và kết thúc vào thứ 2 tuần kế tiếp.

Để tham gia cuộc thi, các bạn truy cập vào http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn, rồi tạo tài khoản và tham gia trả lời 10 Câu trắc nghiệm và dự đoán số người trả lời đúng. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm cuộc thi tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh. Mời các bạn cùng theo dõi gợi ý đáp án tuần 8 cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn trong bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn – Tuần 8

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn – Tuần 8

Câu 1: Tiểu đội nữ dân quân xã Quang Lang (Chi Lăng) bắn rơi máy bay địch vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 01/12/1965

Ngày 01/11/1965

Ngày 11/12/1965

Ngày 01/10/1965

Câu 2: Lễ hội truyền thống tiêu biểu nào của đồng bào Tày, Nùng Lạng Sơn?

Lễ hội Báo Slao (Tình yêu)

Lễ hội Lồng Tồng (Xuống đồng)

Lễ hội đền Bắc Lệ

Lễ hội Phài Lừa (Đua thuyền)

Câu 3: Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu huyện biên giới?

Có 03 huyện

Có 05 huyện

Có 06 huyện

Có 04 huyện

Câu 4: Tỉnh Cao Lạng được thành lập vào tháng, năm nào?

Tháng 5/1976

Tháng 4/1976

Tháng 3/1976

Tháng 6/1976

Câu 5: Năm 2020, tỷ lệ thôn, bản, khối phố tỉnh Lạng Sơn đạt danh hiệu văn hóa đạt bao nhiêu %?

Đạt 78%

Đạt 80%

Đạt 81%

Đạt 79%

Câu 6: Đến năm 2020, tỷ lệ bác sỹ/1 vạn dân của tỉnh Lạng Sơn ở mức nào?

10 bác sỹ/1 vạn dân

11 bác sỹ/1 vạn dân

12 bác sỹ/1 vạn dân

13 bác sỹ/1 vạn dân

Câu 7: Đến năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt bao nhiêu %?

Đạt 99%

Đạt 98%

Đạt 78%

Đạt 88%

Câu 8: Năm 1964 huyện Điềm He cùng 6 xã của huyện Bằng Mạc hợp nhất thành huyện nào ?

Huyện Bắc Sơn

Huyện Văn Quan

Huyện Chi Lăng

Huyện Bình Gia

Câu 9: Huyện Đình Lập sáp nhập vào tỉnh Lạng Sơn vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 29/10/1978

Ngày 29/11/1978

Ngày 29/12/1978

Ngày 29/9/1978

Câu 10: Năm 1964 huyện Văn Uyên và huyện Thoát Lãng hợp nhất thành huyện nào?

Huyện Văn Quan

Huyện Bắc Sơn

Huyện Văn Lãng

Huyện Bình Gia

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn – Tuần 7

Câu 1: Chiến dịch Biên giới Thu – Đông 1950 được diễn ra như thế nào?

Là Chiến dịch thực hiện quyết tâm “Chỉ có thắng, không có bại”.

Là Chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu tiên của Quân đội trong kháng chiến chống thực dân Pháp

Là Chiến dịch được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo chiến dịch.

Cả 3 phương án đều đúng

Câu 2: Trước khi sáp nhập vào tỉnh Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng thuộc tỉnh nào?

Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Cao Bằng

Tỉnh Thái Nguyên

Câu 3: Đến năm 2020, toàn tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu trường học đạt chuẩn quốc gia?

Có 230 trường

Có 220 trường

Có 215 trường

Có 225 trường

Câu 4: Lạng Sơn thuộc Khu tự trị Việt Bắc vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 01/8/1956

Ngày 01/7/1956

Ngày 01/6/1956

Ngày 01/5/1956

Câu 5: Thành phố Lạng Sơn được công nhận là đô thị loại II vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 25/5/2019

Ngày 25/3/2019

Ngày 25/4/2019

Ngày 25/2/2019

Câu 6: Đến cuối năm 2019, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu xã, phường, thị trấn?

Có 226 xã, phường, thị trấn

Có 210 xã, phường, thị trấn

Có 216 xã, phường, thị trấn

Có 200 xã, phường, thị trấn

Câu 7: Đến năm 2020, toàn tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã?

Có 155 xã, phường, thị trấn

Có 150 xã, phường, thị trấn

Có 145 xã, phường, thị trấn

Có 140 xã, phường, thị trấn

Câu 8: Lạng Sơn được giải phóng vào ngày, tháng, năm nào?

17/11/1950

17/10/1950

17/11/1951

17/10/1951

Câu 9: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Lạng Sơn vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 23/3/1960

Ngày 23/4/1960

Ngày 23/02/1960

Ngày 23/5/1960

Câu 10: Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giảm còn bao nhiêu%?

Giảm còn 7,89%

Giảm còn 10,89%

Giảm còn 9,89%

Giảm còn 8,89%

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn – Tuần 6

Câu 1: Chiến thắng Biên giới Thu – Đông diễn ra vào năm nào?

Năm 1951

Năm 1949

Năm 1952

Năm 1950

Câu 2: Năm 1947 tỉnh Lạng Sơn thuộc Liên khu nào?

Liên khu C

Liên khu D

Liên khu A

Liên khu B

Câu 3: Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện?

Có 10 đơn vị

Có 9 đơn vị

Có 12 đơn vị

Có 11 đơn vị

Câu 4: Đường biên giới của tỉnh Lạng Sơn tiếp giáp với Quảng Tây, Trung Quốc dài bao nhiêu km?

Dài 234,74 km

Dài 233,74 km

Dài 232,74 km

Dài 231,74 km

Câu 5: Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Lạng Sơn tăng gấp mấy lần so với năm 2015?

Tăng 1,74 lần

Tăng 1,64 lần

Tăng 1,54 lần

Tăng 1,44 lần

Câu 6: Trước khi sáp nhập vào tỉnh Lạng Sơn năm 1949, huyện Lộc Bình thuộc tỉnh nào?

Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Hải Ninh (nay là tỉnh Quảng Ninh)

Câu 7: Ban chỉ đạo kháng chiến tỉnh Lạng Sơn được thành lập vào tháng, năm nào?

Tháng 7/1949

Tháng 6/1949

Tháng 8/1949

Tháng 9/1949

Câu 8: Đến năm 2020, tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới?

65 xã

75 xã

60 xã

70 xã

Câu 9: Thu nhập bình quân của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 đạt bao nhiêu triệu đồng/người?

Đạt 46,5 triệu đồng/người

Đạt 44,5 triệu đồng/người

Đạt 47,5 triệu đồng/người

Đạt 45,5 triệu đồng/người

Câu 10: Chiến thắng Bông Lau diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 30/11/1947

Ngày 30/10/1947

Ngày 30/9/1947

Ngày 30/8/1947

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn – Tuần 5

Câu 1: Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Lạng Sơn được thành lập vào tháng, năm nào?

Tháng 11/1945

Tháng 8/1945

Tháng 10/1945

Tháng 9/1945

Câu 2: Tỉnh ủy lâm thời Lạng Sơn được kiện toàn, củng cố vào tháng, năm nào?

Tháng 7/1945

Tháng 5/1945

Tháng 6/1945

Tháng 8/1945

Câu 3: Dân tộc nào chiếm tỷ lệ cao nhất trong các dân tộc ở tỉnh Lạng Sơn?

Dân tộc Kinh

Dân tộc Dao

Dân tộc Tày

Dân tộc Nùng

Câu 4: Các căn cứ du kích Chi Lăng (Lộc Bình), Ba Sơn (Cao Lộc) được thành lập vào năm nào?

Năm 1946

Năm 1949

Năm 1948

Năm 1947

Câu 5: Tỉnh Lạng Sơn hiện nay có bao nhiêu dân tộc chủ yếu cùng sinh sống?

Có 9 dân tộc chủ yếu

Có 6 dân tộc chủ yếu

Có 8 dân tộc chủ yếu

Có 7 dân tộc chủ yếu

Câu 6: Năm 1946 tỉnh Lạng Sơn trực thuộc chiến khu nào?

Chiến khu 11

Chiến khu 10

Chiến khu 12

Chiến khu 13

Câu 7: Thành bộ Việt Minh tỉnh Lạng Sơn được thành lập vào tháng, năm nào?

Tháng 12/1945

Tháng 9/1945

Tháng 10/1945

Tháng 11/1945

Câu 8: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện đạt và vượt bao nhiêu chỉ tiêu so với Đại hội đề ra?

Đạt 19/20

Đạt 17/20

Đạt 20/20

Đạt 18/20

Câu 9: Giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh Lạng Sơn có tỷ lệ cư dân thành thị được sử dụng nước sạch bao nhiêu %?

99,9%

97,9%

98,9%

96,9%

Câu 10: Giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh Lạng Sơn có tỷ lệ cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh bao nhiêu%?

95%

94%

96%

97%

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn – Tuần 4

Câu 1: Sản phẩm dược liệu, nông sản nào của tỉnh Lạng Sơn đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý?

Hoa Hồi Lạng Sơn, Hồng không hạt Bảo Lâm

Thạch đen Tràng Định

Quýt Bắc Sơn, Na Chi Lăng

Quế Tràng Định, Đào Mẫu Sơn

Câu 2: Ai là Chỉ huy trưởng đầu tiên của Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn?

Đồng chí Chu Văn Tấn

Đồng chí Nguyễn Cao Đàm

Đồng chí Lương Văn Tri

Đồng chí Phùng Chí Kiên

Câu 3: Tỉnh Lạng Sơn có các làn điệu dân ca nào phổ biến?

Hát Then

Hát Lượn

Hát Sli

Cả 3 phương án đều đúng

Câu 4: Khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 29/9/1940

Ngày 27/9/1940

Ngày 28/9/1940

Ngày 26/9/1940

Câu 5: Giai đoạn 2011 – 2015, số hộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt bao nhiêu %?

Đạt 97,5%

Đạt 97,8%

Đạt 97,7%

Đạt 97,6%

Câu 6: Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 23/01/1941

Ngày 23/04/1941

Ngày 23/02/1941

Ngày 23/03/1941

Câu 7: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Bắc Sơn được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 26/9/1936

Ngày 23/9/1936

Ngày 24/9/1936

Ngày 25/9/1936

Câu 8: Giai đoạn 2015 – 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn tăng bình quân hằng năm đạt bao nhiêu %?

Đạt 9,1%

Đạt 7,1%

Đạt 8,1%

Đạt 6,1%

Câu 9: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Tràng Định được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 10/4/1938

Ngày 12/4/1938

Ngày 11/4/1938

Ngày 13/4/1938

Câu 10: Giai đoạn 2015 – 2020, hằng năm tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu doanh nghiệp của cả nước thường xuyên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn?

Gần 3.500

Gần 3.000

Gần 2.500

Gần 4.000

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn – Tuần 3

Câu 1: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Lạng Sơn thành lập năm nào?

Năm 1934

Năm 1936

Năm 1935

Năm 1933

Câu 2: Tỉnh Lạng Sơn nổi tiếng với những trái cây đặc sản nào?

Quýt Bắc Sơn

Hồng Bảo Lâm, Đào Mẫu Sơn

Cả 3 phương án đều đúng

Na Chi Lăng

Câu 3: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Lạng Sơn được thành lập gồm mấy đảng viên?

Có 6 đảng viên

Có 5 đảng viên

Có 7 đảng viên

Có 4 đảng viên

Câu 4: Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Lạng Sơn là ai?

Đồng chí Hoàng Văn Thụ

Đồng chí Mã Khánh Phương

Đồng chí Lương Văn Tri

Đồng chí Đoàn Viết Bứng

Câu 5: Ban Cán sự tỉnh Lạng Sơn được thành lập vào tháng, năm nào?

Tháng 10/1934

Tháng 9/1934

Tháng 8/1934

Tháng 7/1934

Câu 7: Năm 1932, các tổ chức quần chúng cách mạng khu vực biên giới được gây dựng ở những địa danh nào?

Khưa Đa

Cả 3 phương án đều đúng

Ma Mèo

Tân Yên, Thụy Hùng

Câu 8: Tỉnh Lạng Sơn đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi vào năm nào?

Năm 2008

Năm 2007

Năm 2006

Năm 2009

Câu 9: Thành phố Lạng Sơn có những danh thắng nổi tiếng nào?

Chùa Tiên, Giếng Tiên

Động Tam Thanh, Động Nhị Thanh

Cả 3 phương án đều đúng

Núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc

Câu 10: Giai đoạn 2015 – 2020, độ che phủ rừng của tỉnh Lạng Sơn đạt bao nhiêu %?

Đạt 61%

Đạt 62%

Đạt 63%

Đạt 60%

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn – Tuần 2

Câu 1: Thực dân Pháp bỏ đạo quan binh và lập lại tên cũ tỉnh Lạng Sơn ngày, tháng, năm nào?

Ngày 20/8/1905

Ngày 20/9/1905

Ngày 20/7/1905

Ngày 20/6/1905

Câu 2: Tỉnh Lạng Sơn thu ngân sách lần đầu tiên đạt trên một nghìn tỷ đồng vào năm nào?

Năm 1999

Năm 2001

Năm 2000

Năm 2002

Câu 3: Lễ hội nào ở Lạng Sơn tổ chức từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng hằng năm?

Lễ hội Chùa Tiên

Lễ hội đền Kỳ Cùng – Tả Phủ (hay còn gọi là Lễ hội Đầu pháo)

Lễ hội Chùa Tam Thanh

Lễ hội đền Vua Lê

Câu 4: Nghĩa quân Cai Kinh, Lạng Sơn đánh đồn Chi Lăng vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 31/8/1885

Ngày 31/5/1885

Ngày 31/6/1885

Ngày 31/7/1885

Câu 5: Tỷ lệ hộ dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, giai đoạn 2001 – 2005 đạt bao nhiêu %?

99%

97%

100%

98%

Câu 6: Tỉnh Lạng Sơn hoàn thành phổ cập trung học cơ sở vào năm nào?

Năm 2007

Năm 2009

Năm 2006

Năm 2008

Câu 7: Thực dân Pháp chiếm thị xã Lạng Sơn vào năm nào?

Năm 1885

Năm 1888

Năm 1886

Năm 1887

Câu 8: Năm 1831, tỉnh Lạng Sơn được thành lập gồm mấy phủ, mấy châu?

Có 1 phủ và 7 châu

Có 4 phủ và 4 châu

Có 3 phủ và 5 châu

Có 2 phủ và 6 châu

Câu 9: Đầu thế kỷ XX, tỉnh Lạng Sơn gồm mấy phủ, mấy châu?

Có 3 phủ và 7 châu

Có 2 phủ và 8 châu

Có 1 phủ và 9 châu

Có 4 phủ và 6 châu

Câu 10: Dân số tỉnh Lạng Sơn tính đến ngày 01/4/2019 có bao nhiêu người?

Có 781.655 người

Có 781.650 người

Có 781.660 người

Có 781.665 người

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn – Tuần 1

Câu 1: Tên gọi Thừa tuyên Lạng Sơn có từ năm nào?

Năm 1469

Năm 1466

Năm 1467

Năm 1468

Câu 2: Tỉnh Lạng Sơn được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 04/12/1831

Ngày 04/10/1831

Ngày 04/11/1831

Ngày 04/9/1831

Câu 3: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2006-2010) ở Lạng Sơn là bao nhiêu %?

11,45%

10,45%

9,45%

8,45%

Câu 4: Chiến thắng Chi Lăng diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 10/12/1427

Ngày 10/10/1427

Ngày 10/11/1427

Ngày 10/9/1427

Câu 5: Phủ Lạng Sơn được đổi tên thành Trấn Lạng Sơn vào năm nào?

Năm 1387

Năm 1397

Năm 1399

Năm 1398

Câu 6: Tỷ lệ số hộ dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được sử dụng điện lưới quốc gia giai đoạn 2001 – 2005 là bao nhiêu %?

85%

80,5%

70%

75%

Câu 7: Văn hóa Bắc Sơn thuộc thời kỳ nào?

Thời kỳ đồ đồng

Thời kỳ đồ đá cũ

Thời kỳ đồ đá mới

Thời kỳ đồ sắt

Câu 8: Tỷ lệ số hộ dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được xem truyền hình giai đoạn 2001 – 2005 là bao nhiêu %?

73%

72%

74%

75%

Câu 9: Năm 1428: Trấn Lạng Sơn thuộc Đạo nào?

Bắc Đạo

Đông Đạo

Tây Đạo

Nam Đạo

Câu 10: Đến năm 2020, Lạng Sơn có bao nhiêu di tích cấp Quốc gia đặc biệt?

Có 2 di tích

Có 1 di tích

Có 4 di tích

Có 3 di tích

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!