Tổng hợp

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum – Tháng 8

Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum được thi theo 2 hình thức là thi viết và thi trắc nghiệm. Thi trắc nghiệm bắt đầu từ ngày 01/5 – 31/8/2020, mỗi tháng sẽ có 20 câu hỏi.

Mỗi câu hỏi có từ 2 đến 4 đáp án, trong đó chỉ có 1 đáp án đúng. Người trả lời đúng đáp án sẽ đạt 5 điểm/câu hỏi. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham gia thêm cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo 2020. Vậy mời các bạn cùng theo dõi đáp án tháng 8/2020 trong bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum – Tháng 8

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum – Tháng 8

Câu 1: Giữa năm 1961, tổ chức hội của thanh niên tỉnh được thành lập có tên gọi là gì?

A. Hội thanh niên yêu nước
B. Hội thanh niên giải phóng
C. Hội thanh niên cứu nước

Câu 2: Đồng chí Tố Hữu và Huỳnh Ngọc Huệ vượt Ngục Đăk Glei (“căng an trí” Đăk Glei) vào thời gian nào ?

A. Tháng 3 năm 1942
B. Tháng 3 năm 1941
C. Tháng 3 năm 1940

Câu 3: Hội nghị lần thứ 3 của Ban cán sự Đảng tỉnh Gia – Kon diễn ra trong thời gian nào?

A. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 năm 1951
B. Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 9 năm 1951
C. Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 năm 1951

Câu 4: Tên của chiến dịch trồng cây lương thực những năm 1956-1958 ở Kon Tum là gì?

A. Rẫy mì thống nhất
B. Rẫy mì giải phóng
C. Rẫy bắp thống nhất

Câu 5: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa X là đồng chí:

A. Sô Lây Tăng
B. Ka Ba Tơ
C. Nguyễn Hồng Quang

Câu 6: Cuối năm 1945, Xứ ủy Trung Kỳ chủ trương tăng cường cán bộ lên Kon Tum để xây dựng lực lượng cách mạng và chuẩn bị ra đời tổ chức đảng. Khi thành lập Chi bộ Đảng ở Kon Tum, ai được cử làm Bí thư Chi bộ?

A. Đồng chí Lê Tự Thắng
B. Đồng chí Nguyễn Xuân
C. Đồng chí Võ Thị Hồng Sâm

Câu 7: Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TW và Quyết định 184/QĐ-HĐBT (năm 1982) của Hội đồng Bộ trưởng về việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho tập thể và nhân dân, xây dựng, tổ chức kinh doanh theo hướng nông lâm kết hợp, tỉnh Gia Lai – Kon Tum đã chọn 2 huyện thí điểm để lập liên hiệp xí nghiệp lâm – nông – công nghiệp, đó là:

A. Kon Plong – Sa Thầy
B. Đăk Glei – Kon Plong
C. Đăk Glei – Sa Thầy

Câu 8: Cuộc đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại tỉnh Kon Tum diễn ra vào ngày nào ?

A. Ngày 25 tháng 8 năm 1945
B. Ngày 24 tháng 8 năm 1945
C. Ngày 23 tháng 8 năm 1945

Câu 9: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XII khai mạc vào:

A. Ngày 16 tháng 01 năm 2001
B. Ngày 17 tháng 01 năm 2001
C. Ngày 18 tháng 01 năm 2001

Câu 10: Khi thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Kon Tum năm 1946, có bao nhiêu chi bộ Đảng trực thuộc Tỉnh ủy ?

A. 02 chi bộ
B. 03 chi bộ
C. 05 chi bộ

Câu 11: Để tiến hành cuộc vận động chính trị lớn làm trong sạch, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội, quy chế quản lý cán bộ, Tỉnh ủy Gia Lai – Kon Tum đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội VI của Đảng gồm mấy chuyên đề:

A. 7 chuyên đề
B. 5 chuyên đề
C. 8 chuyên đề

Câu 12: Chi bộ Đảng Cộng sản tại Nhà lao Kon Tum (còn gọi là Chi bộ binh) được thành lập vào thời gian nào ?

A. Tháng 8 năm 1930
B. Tháng 7 năm 1930
C. Tháng 9 năm 1930

Câu 13: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Kon Tum có tờ báo mang tên là gì?

A. Thống nhất
B. Giải phóng
C. Tiếng nói Bắc Tây Nguyên

Câu 14: Kế hoạch tiến công lên Tây Nguyên (Chiến dịch bắc Tây Nguyên) tháng 12 năm 1953 đã xác định địa bàn nào làm hướng chính?

A. Phía đông tỉnh Kon Tum
B. An Khê
C. Phía bắc tỉnh Kon Tum

Câu 15: Phong trào “nước thần” (nước Xu) tại Kon Tum khởi phát vào năm nào sau đây?

A. Năm 1931
B. Năm 1941
C. Năm 1936

Câu 16: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XII được đại hội bầu gồm:

A. 44 đồng chí
B. 45 đồng chí
C. 43 đồng chí

Câu 17: Toàn bộ khu bắc của tỉnh Kon Tum được hoàn toàn giải phóng vào ngày nào ?

A. Ngày 28 tháng 01 năm 1954
B. Ngày 27 tháng 01 năm 1954
C. Ngày 03 tháng 02 năm 1954

Câu 18: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIII đã đề ra chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2005-2010 có:

A. Trên 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có trên 30% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
B. 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 30% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
C. 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có trên 30% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Câu 19: Ngày 01 tháng 10 năm 1959, đơn vị vũ trang đầu tiên của tỉnh được thành lập ở đâu? Gồm bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ?

A. Làng Nước Chè (nay thuộc huyện Kon Plông), gồm 64 cán bộ, chiến sĩ
B. Làng Mô Gia (nay thuộc huyện Tu Mơ Rông), gồm 34 cán bộ, chiến sĩ
C. Làng Nước Kua (nay thuộc huyện Kon Plông), gồm 34 cán bộ, chiến sĩ

Câu 20: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ I diễn ra thời gian nào, ở đâu?

A. Ngày 09 tháng 03 năm 1960 tại làng Mô Gia, núi Ngọc Linh (nay thuộc xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông)
B. Ngày 09 tháng 03 năm 1961 tại làng Mô Gia, núi Ngọc Linh (nay thuộc xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông)
C. Ngày 03 tháng 01 năm 1960 tại làng Đăk Pét, xã Đăk Rơ Manh, H29 (nay thuộc xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong)

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum – Tháng 7

Câu 1: Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng hợp tác xã nông nghiệp thí điểm ở miền Nam (tháng 8 năm 1977), Đảng bộ tỉnh đã chọn 2 xã của huyện Đăk Tô để tập trung đầu tư làm thí điểm xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trong toàn tỉnh, đó là xã:

A. Đăktơkan (Đăk Tờ Kan) và Ngọk Tụ
B. Diên Bình và Pô Kô
C. Diên Bình và Đăktơkan (Đăk Tờ Kan)

Câu 2: Thực hiện Kế hoạch tiến công lên Tây Nguyên tháng 12 năm 1953, Liên khu ủy V quyết định thành lập Đảng ủy và Ban Chỉ đạo chiến dịch do ai làm Bí thư kiêm Chính ủy?

A. Đồng chí Lê Hai
B. Đồng chí Hà Huy Tùng
C. Đồng chí Nguyễn Chánh

Câu 3: Tỉnh Kon Tum được giải phóng hoàn toàn vào:

A. Ngày 30 tháng 4 năm 1975
B. Ngày 17 tháng 3 năm 1975
C. Ngày 16 tháng 3 năm 1975

Câu 4: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XI đã đề ra Nghị quyết số 01-NQ/TU “về việc tiếp tục xây dựng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế mới khó khăn” tại kỳ họp:

A. Lần thứ 3
B. Lần thứ 2
C. Lần thứ 4

Câu 5: Phong trào “nước thần” (nước Xu) tại khu vực đông bắc tỉnh Kon Tum (địa bàn huyện Kon Plông ngày nay) do ai chỉ huy ?

A. Ông Thuần
B. Ông A Mét
C. Ông Đăng

Câu 6: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV diễn ra thời gian nào, ở đâu?

A. Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 1972 tại xã Đăk Pxy, H16 (nay thuộc xã Đăk Long, huyện Đăk Hà)
B. Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 1971 tại xã Ngọc Lây, H80 (xã Ngọc Lây nay thuộc huyện Tu Mơ Rông)
C. Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 1970 tại xã Đoàn, H30 (nay thuộc huyện Đăk Glei)

Câu 7: Năm 1959, Ban quân sự tỉnh được thành lập do đồng chí nào làm Trưởng ban?

A. Nguyễn Bá Trình
B. Phan Phụ (Quyết)
C. Nguyễn Tuấn Tài (Trần Kiên)

Câu 8: Thị xã Kon Tum được hoàn toàn giải phóng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào:

A. Ngày 14 tháng 02 năm 1954
B. Ngày 01 tháng 02 năm 1954
C. Ngày 07 tháng 02 năm 1954

Câu 9: Cuộc họp của nhóm trí thức, viên chức yêu nước và một số binh sĩ tiến bộ bàn kế hoạch tổ chức giành chính quyền tại tỉnh Kon Tum diễn ra vào thời gian nào sau đây ?

A. Buổi tối ngày 24 tháng 8 năm 1945
B. Buổi tối ngày 23 tháng 8 năm 1945
C. Buổi tối ngày 25 tháng 8 năm 1945

Câu 10: Mở đầu cho chiến dịch Bắc Tây Nguyên Đông – Xuân 1953-1954 tại địa bàn Kon Tum, quân ta tấn công vào cứ điểm nào ?

A. Cả 2 cứ điểm trên
B. Cứ điểm Măng Bút
C. Cả 2 cứ điểm trên
D. Cứ điểm Măng Đen

Câu 11: Ai là Bí thư đầu tiên của Chi bộ Đảng Cộng sản tại Nhà lao Kon Tum (Chi bộ binh) ?

A. Huỳnh Đăng Thơ (đội Thơ)
B. Ngô Đức Đệ
C. Nguyễn Cừ (cai Cừ)

Câu 12: Ai là người lãnh đạo phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của Nhân dân các làng Xốp Dùi, Xốp Nghét, Đăk Xây (nay thuộc xã Xốp, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) năm 1943?

A. A Mét (A Môn)
B. A Tranh (A Niếc)

Câu 13: Sở Chỉ huy Mặt trận Miền Tây ở Kon Tum được đặt ở địa điểm nào?

A. Thị xã Kon Tum
B. Xã Măng Cành, huyện Kon Plông
C. Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà

Câu 14: Để ghi nhận công lao và thành tích to lớn trong suốt 40 năm đấu tranh cách mạng chống giặc ngoại xâm và xây dựng Tổ quốc, năm 1985 Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tỉnh Gia Lai – Kon Tum:

A. Huân Chương Lao động
B. Huân Chương giải phóng
C. Huân Chương sao vàng

Câu 15: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ hai, khóa IX (tháng 1 năm 1987) đề ra nhiệm vụ tập trung sức chỉ đạo mấy chương trình kinh tế lớn ?

A. 4 chương trình
B. 3 chương trình
C. 5 chương trình

Câu 16: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ V diễn ra thời gian nào, ở đâu?

A. Tháng 10 năm 1973 tại xã Ngọc Lây, H80 (nay thuộc huyện Tu Mơ Rông)
B. Tháng 11 năm 1973 tại xã Đăk Pxy, H16 (nay thuộc xã Đăk Long, huyện Đăk Hà)
C. Tháng 10 năm 1973 tại xã Đăk Pxy, H16 (nay thuộc xã Đăk Long, huyện Đăk Hà)

Câu 17: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Kon Tum xây dựng được những tiểu đoàn nào?

A. Tiểu đoàn bộ binh 8 và Tiểu đoàn đặc công 407
B. Tiểu đoàn bộ binh 304 và Tiểu đoàn đặc công 406
C. Tiểu đoàn bộ binh 304 và Tiểu đoàn đặc công 409

Câu 18: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ II diễn ra thời gian nào, ở đâu?

A. Tháng 03 năm 1964 tại làng Mô Gia, núi Ngọc Linh (nay thuộc xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông)
B. Tháng 10 năm 1964 tại làng Đăk Viên, xã Tê Xăng, H80 (nay thuộc huyện Tu Mơ Rông)
C. Tháng 10 năm 1965 tại làng Đăk Viên, xã Tê Xăng, H80 (nay thuộc huyện Tu Mơ Rông)

Câu 19: Trong Cuộc đấu tranh Lưu huyết và Cuộc đấu tranh Tuyệt thực tháng 12 năm 1931 tại Nhà lao Kon Tum, tổng cộng bao nhiêu tù chính trị đã hy sinh ?

A. 15 đồng chí
B. 13 đồng chí
C. 14 đồng chí

Câu 20: Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Kon Tum ra mắt ngày 25-9-1945 do ai làm Chủ tịch?

A. Đồng chí Nguyễn Hữu Phú
B. Đồng chí Hà Lượng
C. Đồng chí Lê Đại Nguyên

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum – Tháng 6

Câu 1: Tháng 8 năm 1954 có bao nhiêu cán bộ, đảng viên được Đảng phân công ở lại hoạt động tại địa bàn Kon Tum?

A. 300 cán bộ, đảng viên người Kinh (trong đó có 30 cán bộ quân đội)
B. 150 cán bộ, đảng viên người Kinh (trong đó có 50 cán bộ quân đội)
C. 130 cán bộ, đảng viên người Kinh (trong đó có 30 cán bộ quân đội)

Câu 2: Ai là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Kon Tum, tháng 8 năm 1945?

A. Võ Văn Dật
B. Tôn Thất Hy
C. Trần Quang Tường
D. Hoàng Lẫm

Câu 3: Cuộc chiến đấu của Nhân dân làng Đăk Hà (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông) chống trả thực dân Pháp tấn công vào làng từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11 năm 1929 do ai lãnh đạo ?

A. Ba anh em ông Ni, ông Buôn, ông Doong
B. Ông Thuần

Câu 4: Khi thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Kon Tum năm 1946, ai được cử làm Bí thư Tỉnh ủy?

A. Đồng chí Trần Lung
B. Đồng chí Võ Thị Hồng Sâm
C. Đồng chí Lê Tự Thắng

Câu 5: Bản yêu sách ngày 13 tháng 12 năm 1931 của tù chính trị tại Nhà lao Kon Tum gửi nhà cầm quyền Pháp, bao gồm mấy điểm?

A. 8 (tám) điểm
B. 6 (sáu) điểm
C. 5 (năm) điểm

Câu 6: Địa phương nào giành được chính quyền đầu tiên trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại tỉnh Kon Tum?

A. Huyện Đăk Tô
B. Huyện Đăk Glei
C. Huyện Kon Plông

Câu 7: Bí thư Ban cán sự đảng tỉnh Kon Tum được chỉ định tháng 8 năm 1954 là ai?

A. Nguyễn Liên (Mười Nguyên)
B. Trương Quang Tuân (Vũ)
C. Nguyễn Tuấn Tài (Trần Kiên)

Câu 8: Trong nhiệm kỳ 2001-2005, toàn Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã kết nạp được:

A. 4.019 đảng viên mới
B. 4.009 đảng viên mới
C. 4.000 đảng viên mới

Câu 9: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ 12, khóa IX (tháng 01 năm 1990) đã ra nghị quyết về nhiệm vụ cấp thiết của:

A. Công tác tư tưởng
B. Công tác y tế
C. Công tác giáo dục

Câu 10: Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum, Ban Chấp hành Đảng bộ được bầu gồm bao nhiêu đồng chí ?

A. 45
B. 46
C. 44

Câu 11: Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Kon Tum được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 3 năm 1946
B. Tháng 01 năm 1946
C. Tháng 02 năm 1946

Câu 12: Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và xác định bao nhiêu mục tiêu trước mắt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội ?

A. 5 mục tiêu
B. 4 mục tiêu
C. 6 mục tiêu

Câu 13:

Khi thành lập “Mặt trận Miền Tây” (Mặt trận 30), ai được chỉ định làm Bí thư Ban cán sự Đảng kiêm Chính ủy Mặt trận?

A. Đồng chí Nguyễn Thuận
B. Đồng chí Trương Quang Tuân
C. Đồng chí Trịnh Huy Quang

Câu 14: Sau giải phóng năm 1954, ai được cử làm Bí thư Ban cán sự kiêm Chủ tịch Uỷ ban quân quản thị xã Kon Tum?

A. Đồng chí Lê Hai
B. Đồng chí Bùi Anh (Tiềm)
C. Đồng chí Lê Hoàng

Câu 15: “Mặt trận Miền Tây” (Mặt trận 30) gồm tỉnh Kon Tum và 4 huyện miền tây của tỉnh Quảng Ngãi được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 10 năm 1952
B. Tháng 10 năm 1951
C. Tháng 10 năm 1950

Câu 16: Năm 1959 toàn tỉnh xây dựng được bao nhiêu chi bộ và đảng viên?

A. 49 chi bộ, 509 đảng viên
B. 47 chi bộ, 409 đảng viên
C. 45 chi bộ, 409 đảng viên

Câu 17: Người tù chính trị hy sinh đầu tiên trong Cuộc đấu tranh Lưu huyết để bảo vệ đồng đội là:

A. Nguyễn Huy Lung
B. Đặng Thái Thuyến
C. Trương Quang Trọng

Câu 18: Ai là người được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tại tỉnh Kon Tum (năm 1930)?

A. Nguyễn Cừ (cai Cừ)
B. Huỳnh Liễu (cai Liễu)
C. Huỳnh Đăng Thơ (đội Thơ)

Câu 19: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ II đã nhận định, đánh giá:

A. “Trong thời gian qua Đảng bộ và quân, dân tỉnh Kon Tum đã góp phần cùng cả nước đánh bại chiến lược “chiến tranh đơn phương” của địch”
B. “Trong thời gian qua Đảng bộ và quân, dân tỉnh Kon Tum đã góp phần cùng cả nước đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của địch”
C. “Trong thời gian qua Đảng bộ và quân, dân tỉnh Kon Tum đã góp phần cùng cả nước đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của địch”

Câu 20: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ X diễn ra vào năm:

A. 1991
B. 1992
C. 1993

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum – Tháng 5

Câu 1: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ III diễn ra thời gian nào, ở đâu?

A. Từ ngày 08 đến ngày 16 tháng 11 năm 1968 tại xã Đoàn, H30 (nay thuộc huyện Đăk Glei)
B. Từ ngày 08 đến ngày 15 tháng 11 năm 1968 tại xã Đoàn, H30 (nay thuộc huyện Đăk Glei)
C. Từ ngày 08 đến ngày 17 tháng 11 năm 1968 tại xã Đoàn, H30 (nay thuộc huyện Đăk Glei)

Câu 2: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa XV là đồng chí:

A. Y Mửi
B. Nguyễn Văn Hùng
C. Nguyễn Văn Hòa

Câu 3: Khi mới thành lập Ban cán sự Đảng tỉnh Kon Tum (năm 1948), ai là Bí thư Ban cán sự?

A. Đồng chí Vân Sơn
B. Đồng chí Nguyễn Trọng Ba
C. Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến

Câu 4: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ II, đồng chí nào được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?

A. Nguyễn Trọng Đàm
B. Nguyễn Phùng (tức Tập)
C. Bùi Anh (tức Nguyễn Văn Tiềm)

Câu 5: Làng Tà Pók là làng nổi dậy đầu tiên trong phong trào đồng khởi năm 1960 của tỉnh Kon Tum. Hãy cho biết Nhân dân làng Tà Pók nổi dậy vào ngày nào?

A. Ngày 6 tháng 9 năm 1960
B. Ngày 7 tháng 9 năm 1960
C. Ngày 8 tháng 9 năm 1960

Câu 6: Cuộc đấu tranh của đồng bào các dân tộc Kon Tum đòi thả 72 tù chính trị bị giam tại Ngục Đăk Tô diễn ra vào thời gian nào?

A. Tháng 4 năm 1945
B. Tháng 2 năm 1945
C. Tháng 3 năm 1945

Câu 7: Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 1950, toàn tỉnh Gia – Kon có bao nhiêu đảng viên?

A. 1.542 đồng chí
B. 1.500 đồng chí
C. 950 đồng chí

Câu 8: Cuộc mít tinh chào mừng thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại thị xã Kon Tum diễn ra vào ngày nào?

A. Ngày 26 tháng 8 năm 1945
B. Ngày 27 tháng 8 năm 1945
C. Ngày 28 tháng 8 năm 1945

Câu 9: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV đã đề ra chỉ tiêu:

A. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 trên 8 %/năm
B. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 trên 9 %/năm
C. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 trên 10 %/năm

Câu 10: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ III, đồng chí nào được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?

A. Phan Phụ (tức Phan Quyết)
B. Phan Vững (Rex)
C. Nguyễn Phùng (tức Tập)

Câu 11: Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ VI (vòng 2), tháng 3 năm 1977 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 37 đồng chí, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí, trong đó đồng chí nào được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy?

A. Võ Thành Vinh
B. Nguyễn Văn Sỹ (Kso Krơn)
C. Trần Kiên

Câu 12: Tỉnh Gia Lai và Kon Tum sáp nhập (theo quyết định của Uỷ ban Nhân dân cách mạng Khu Trung Trung bộ) vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 29 tháng 9 năm 1975
B. Ngày 20 tháng 12 năm 1975
C. Ngày 29 tháng 10 năm 1975

Câu 13: Bước vào Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai, các cơ quan đảng và chính quyền tỉnh Kon Tum tạm rút khỏi thị xã Kon Tum phân tán về vùng đồng bằng thời gian nào?

A. Tháng 7 năm 1946
B. Tháng 6 năm 1946
C. Tháng 10 năm 1946

Câu 14: Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV đã chỉ đạo nắm vững và vận dụng tốt các phương châm lớn:

A. “Tấn công địch trên 3 vùng chiến lược; tấn công địch bằng 3 mũi giáp công; nắm vững mối quan hệ giữa tấn công và xây dựng; nắm vững đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, nỗ lực giành thắng lợi to lớn càng sớm càng tốt”.
B. “Tấn công địch trên 3 vùng chiến lược; tấn công địch bằng 3 mũi giáp công; nắm vững mối quan hệ giữa tấn công và xây dựng; nắm vững đánh lâu dài, trên cơ sở đánh lâu dài, nỗ lực giành thắng lợi to lớn càng sớm càng tốt”.

Câu 15: Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại nhà lao Kon Tum nổ ra vào thời gian nào?

A. Ngày 13 tháng 12 năm 1931
B. Ngày 9 tháng 12 năm 1931
C. Ngày 12 tháng 12 năm 1931

Câu 16: Tỉnh Kon Tum tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I vào thời gian nào?

A. Ngày 6 tháng 01 năm 1946
B. Ngày 23 tháng 12 năm 1945

Câu 17: Ban cán sự tỉnh Kon Tum được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 3 năm 1948
B. Tháng 01 năm 1948
C. Tháng 12 năm 1947

Câu 18: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV đã đề ra mục tiêu:

A. Xây dựng tỉnh Kon Tum thoát nghèo vào năm 2015.
B. Xây dựng tỉnh Kon Tum cơ bản thoát nghèo vào năm 2015.
C. Xây dựng tỉnh Kon Tum thoát nghèo chậm nhất vào năm 2015.

Câu 19: Ngày 25 tháng 9 năm 1901, nghĩa quân Xê Đăng do Thăng Mâu chỉ huy tấn công đồn nào sau đây?

A. Đăk Pxy
B. Đăk Sút
C. Đăk Glei

Câu 20: Chi bộ Đảng ngoài nhà lao Kon Tum (còn gọi là Chi bộ đường phố thị xã Kon Tum) được thành lập vào thời gian nào?

A. Cuối năm 1931
B. Đầu năm 1931
C. Giữa năm 1931

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!