Tổng hợp

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 15/10 – 15/12/2020, chia thành 3 đợt thi. Cụ thể:

  • Đợt 1: Từ 10h00’ ngày 15/10/2020 và kết thúc vào 10h00’ ngày 31/10/2020.
  • Đợt 2: Từ 10h00’ ngày 01/11/2020 và kết thúc vào 10h00’ ngày 21/11/2020.
  • Đợt 3: Từ 10h00’ ngày 22/11/2020 và kết thúc vào 10h00’ ngày 15/12/2020.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu đảng bộ Ninh Bình 2020 – Đợt 1

Câu 1: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức vào thời gian nào, ở đâu?

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

A. Trong 03 ngày, ngày 21, 22, 23 tháng 10 năm 2020, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình.

B. Trong 03 ngày, ngày 20, 21, 22 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình.

C. Trong 03 ngày, ngày 19, 20, 21 tháng 10 năm 2020, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình.

D. Trong 03 ngày, ngày 24, 25, 26 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình.

Câu 2: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã triệu tập bao nhiêu đại biểu tham dự Đại hội (Trong đó có bao nhiêu đại biểu đương nhiên, bao nhiêu đại biểu được bầu từ các đảng bộ trực thuộc)?

A. Tổng số 339 đại biểu đại hội được triệu tập (Trong đó 41 đại biểu đương nhiên, 298 đại biểu được bầu từ các đảng bộ trực thuộc).

B. Tổng số 339 đại biểu đại hội được triệu tập (Trong đó 43 đại biểu đương nhiên, 296 đại biểu được bầu từ các đảng bộ trực thuộc).

C. Tổng số 341 đại biểu đại hội được triệu tập (Trong đó 41 đại biểu đương nhiên, 300 đại biểu được bầu từ các đảng bộ trực thuộc).

D. Tổng số 343 đại biểu đại hội được triệu tập (Trong đó 45 đại biểu đương nhiên, 298 đại biểu được bầu từ các đảng bộ trực thuộc).

Câu 3: Phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là gì?

A. Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới.

B. Dân chủ – Kỷ cương – Đoàn kết – Năng động – Đổi mới.

C. Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Nêu gương – Đổi mới.

D. Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển.

Câu 4: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nội dung nào sau đây không có trong Chủ đề Đại hội?

A. “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

B. “Phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân, giá trị lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư”.

C. “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới”.

D. “Đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện kinh tế – xã hội; phấn đấu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng”.

Câu 5: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015- 2020, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã nêu những nhận định nào sau đây?

A. Thực hiện đạt và vượt 13/15 mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, trong đó 12 mục tiêu hoàn thành vượt mức.

B. Kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, tiềm năng, thế mạnh của du lịch được phát huy; sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, phong trào xây dựng nông thôn mới và thu ngân sách đạt kết quả cao.

C. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

D. Công tác đối ngoại được quan tâm; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân được củng cố vững mạnh.

Đáp án: A, B, C, D

Câu 6: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đạt bao nhiêu và so sánh với chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra?

A. 8,00 %/năm, đạt mục tiêu Đại hội (8%/năm).

B. 7,03%/năm, không đạt mục tiêu Đại hội (8%/năm).

C. 8,03%/năm, vượt mục tiêu Đại hội (8%/năm).

D. 8,30%/năm, vượt mục tiêu Đại hội (8%/năm).

Câu 7: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, thu ngân sách đến năm 2020 đạt bao nhiêu và so sánh với mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI?

A. 6.000 tỷ đồng đạt mục tiêu.

B. 9.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu Đại hội.

C. 14.450 tỷ đồng, vượt mục tiêu Đại hội.

D. 16.680 tỷ đồng, vượt mục tiêu Đại hội.

Câu 8: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh cả nhiệm kỳ 2015 – 2020 đạt bao nhiêu và so sánh với nhiệm kỳ 2010 – 2015?

A. 58.541 tỷ đồng, gấp 3,5 lần nhiệm kỳ trước.

B. 48.641 tỷ đồng, gấp 3,53 lần nhiệm kỳ trước.

C. 68.841 tỷ đồng, gấp 3,58 lần nhiệm kỳ trước.

D. 58.841 tỷ đồng, gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước.

Câu 9: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, đến năm 2020, cơ cấu kinh tế của tỉnh (theo GRDP, giá hiện hành) như thế nào?

A. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, đạt 10,0%; Công nghiệp – xây dựng, đạt 48,0%; Dịch vụ, đạt 42,0%.

B. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, đạt 11,7%; Công nghiệp – xây dựng, đạt 45,0%; Dịch vụ, đạt 43,3%.

C. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, đạt 8,5%; Công nghiệp – xây dựng, đạt 49,0%; Dịch vụ, đạt 42,5%.

D. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, đạt 8,5%; Công nghiệp – xây dựng, đạt 48,5%; Dịch vụ, đạt 43,0%.

Câu 10: Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nêu kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 – 2020 như thế nào?

A. 106/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

B. 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

C. 01 thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 11. Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, số lượt khách du lịch đến tham quan trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019 đạt bao nhiêu?

A. 8,65 triệu lượt người.

B. 7,65 triệu lượt người.

C. 6,65 triệu lượt người.

D. 7,85 triệu lượt người.

Câu hỏi 12. Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, doanh thu du lịch đến năm 2019 (theo giá hiện hành) đạt bao nhiêu và so với mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI?

A. 3.000 tỷ đồng, đạt mục tiêu.

B. 2.500 tỷ đồng, không đạt mục tiêu.

C. 3.600 tỷ đồng, vượt mục tiêu.

D. 3.700 tỷ đồng, vượt mục tiêu.

Câu hỏi 13. Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, đến năm cuối nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học là bao nhiêu?

A. Mầm non, đạt 95,00%; Tiểu học (mức độ 2), đạt 70,00%; Trung học cơ sở, đạt 90,00%; Trung học phổ thông, đạt 56,00%.

B. Mầm non, đạt 96,7%; Tiểu học (mức độ 2), đạt 75,8%; Trung học cơ sở, đạt 95,1%; Trung học phổ thông, đạt 57,6%.

C. Mầm non, đạt 98,00%; Tiểu học (mức độ 2), đạt 83,7%; Trung học cơ sở, đạt 100%; Trung học phổ thông, đạt 80,00%.

D. Mầm non, đạt 90,00%; Tiểu học (mức độ 2), đạt 65,00%; Trung học cơ sở, đạt 85,1%; Trung học phổ thông, đạt 47,6%.

Câu 14. Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, đến năm 2020, số bác sỹ trên 1 vạn dân của tỉnh Ninh Bình đạt bao nhiêu?

A. 9,7 người.

B. 10,5 người.

C. 11,6 người.

D. 12,4 người.

Câu 15: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, đến năm 2020, số giường bệnh trên 1 vạn dân ở địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt bao nhiêu?

A. 39,5 giường.

B. 40,1 giường.

C. 41,2 giường.

D. 41,5 giường.

Câu 16: Dự đoán số người trả lời đúng

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!