Tổng hợp

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng Thừa Thiên Huế lần thứ XVI – Tuần 2

Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” diễn ra từ ngày 20/9 – 13/12/2021, với 12 tuần. Cụ thể lịch thi như sau:

 • Tuần 1: Từ 10h00 ngày 20/9/2021 đến 9h00 ngày 27/9/2021.
 • Tuần 2: Từ 10h00 ngày 27/9/2021 đến 9h00 ngày 04/10/2021.
 • Tuần 3: Từ 10h00 ngày 04/10/2021 đến 9h00 ngày 11/10/2021.
 • Tuần 4: Từ 10h00 ngày 11/10/2021 đến 9h00 ngày 18/10/2021.
 • Tuần 5: Từ 10h00 ngày 18/10/2021 đến 9h00 ngày 25/10/2021.
 • Tuần 6: Từ 10h00 ngày 25/10/2021 đến 9h00 ngày 01/11/2021.
 • Tuần 7: Từ 10h00 ngày 01/11/2021 đến 9h00 ngày 08/11/2021.
 • Tuần 8: Từ 10h00 ngày 08/11/2021 đến 9h00 ngày 15/11/2021.
 • Tuần 9: Từ 10h00 ngày 15/11/2021 đến 9h00 ngày 22/11/2021.
 • Tuần 10: Từ 10h00 ngày 22/11/2021 đến 9h00 ngày 29/11/2021.
 • Tuần 11: Từ 10h00 ngày 29/11/2021 đến 9h00 ngày 06/12/2021.
 • Tuần 12: Từ 10h00 ngày 06/12/2021 đến 9h00 ngày 13/12/2021.

Để tham gia dự thi, thí sinh truy cập vào http://hoithi.thuathienhue.gov.vn. Vậy mời các bạn cùng theo dõi gợi ý đáp án tuần 1 trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng Thừa Thiên Huế lần thứ XVI – Tuần 2

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn nên tự mình tìm hiểu.

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng Thừa Thiên Huế lần thứ XVI – Tuần 2

Câu 1: Nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng là:

 1. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 2. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.
 3. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Câu 2: Có bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học – công nghệ giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030?

 1. 8.
 2. 9.
 3. 10.

Câu 3: Về cải cách hành chính, Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu đến năm 2025 là:

 1. Thừa Thiên Huế nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện cải cách hành chính.
 2. Thừa Thiên Huế nằm trong nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện cải cách hành chính.
 3. Thừa Thiên Huế nằm trong nhóm 30 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện cải cách hành chính.

Câu 4: Đại hội XIII đã xác định chủ trương về giáo dục và đào tạo là:

 1. Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học – công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước.
 2. Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.
 3. Giáo dục và đào tạo là động lực để phát triển đất nước.

Câu 5: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đánh giá như thế nào về hoạt động của các cơ quan dân cử?

 1. Được nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.
 2. Được đổi mới.
 3. Cả a và b.

Câu 6: Có bao nhiêu mục tiêu cụ thể được đề ra để xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030?

 1. 3.
 2. 4.
 3. 5.

Câu 7: Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của cả nước đạt bao nhiêu USD?

 1. 2.779 USD.
 2. 2.780 USD.
 3. 2.781 USD.

Câu 8: Nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là:

 1. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
 2. Sự quản lý, điều hành của Chính phủ.
 3. Sự đoàn kết, thống nhất của các tầng lớp nhân dân.

Câu 9: Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các loại hình nghệ thuật cung đình, dân gian, truyền thống của tỉnh đã được nghiên cứu, sưu tầm, khôi phục và phát huy giá trị bao gồm:

 1. Nhã nhạc cung đình, nghệ thuật dân gian, lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Huế được bảo tồn và phát huy.
 2. Văn hóa ẩm thực Huế, kiến trúc Huế, y phục cổ truyền Huế và nhiều làng nghề truyền thống được bảo tồn, khôi phục và phát triển.
 3. Cả a và b.

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng Thừa Thiên Huế lần thứ XVI – Tuần 1

Câu 1: Phương châm của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là:

 1. Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển.
 2. Dân chủ – Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển.
 3. Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển.

Câu 2: Định hướng phát triển đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2025 là:

 1. Trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.
 2. Trở thành đô thị trực thuộc Trung ương với đặc trưng sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường.
 3. Trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Câu 3: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là?

 1. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững bền.
 2. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững chắc.
 3. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Câu 4: “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” nằm trong quan điểm thứ mấy của Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng?

 1. Quan điểm 2.
 2. Quan điểm 3.
 3. Quan điểm 4.

Câu 5: Chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là gì?

 1. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.
 2. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.
 3. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Câu 6: Đến năm 2020, quy mô nền kinh tế của tỉnh so với năm 2015 gấp bao nhiêu lần?

 1. 1,6 lần.
 2. 1,5 lần.
 3. 1,7 lần.

Câu 7: Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XIII khẳng định:

 1. Kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế – xã hội.
 2. Đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.
 3. Cả a và b.

Câu 8: Có bao nhiêu mục tiêu cụ thể được đề ra để xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030?

 1. 5.
 2. 3.
 3. 4.

Câu 9: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra định hướng phát triển Đại học Huế là:

 1. Trở thành Đại học Vùng.
 2. Trở thành Đại học Quốc tế.
 3. Trở thành Đại học Quốc gia.

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!