Giáo DụcLớp 12

Đoạn văn tiếng Anh viết về sự phát triển kinh tế của Tango

Write a report of 150 words on the economic development of Tango gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch viết về sự phát triển kinh tế của Tango. 

Qua 2 đoạn văn mẫu này các bạn học sinh lớp 12 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kiến thức để biết cách viết đoạn văn về sự phát triển kinh tế, giải nhanh được Task 2 Unit 7 lớp 12: Writing. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Đoạn văn tiếng Anh viết về sự phát triển kinh tế của Tango

Bản báo cáo về sự phát triển kinh tế của Tango – Mẫu 1

Tiếng Anh

Before 1980, it is said the economy of Tango had been in ruins in most areas. Especially people can see no activities of export in the country.In face of this under­developed situation, the Tango Government initiated an overall economic reform policies in the country. In agriculture, ihey iniroduced new and advanced farming techniques, facilities and equipment as well as new seeds, fertilizers and pesticides.

In fishery, they improved the new advanced methods of fishing and aquaculture. At the same time, they promoted the export of seafoods.

In forestry, the government encouraged people to plant more forests and woods and conserve them as well.

In industry, they shifted economic priority from heavy indusưy lo economy of production and processing. And to speed this up and promote the export potentials, they opened trade relations with many other countries

By using these measures, the Government and the people of Tango gained great achievements in many areas of their economy. And their economy has steadily incresased since then.

Tiếng Việt

Trước năm 1980, người ta cho rằng nền kinh tế của xứ Tango đã sụp đổ ở hầu hết các khu vực. Đặc biệt người dân không thể thấy hoạt động xuất khẩu trong nước, trước tình hình kém phát triển này, Chính phủ Tango đã khởi xướng một chính sách cải cách kinh tế tổng thể trong nước. Trong nông nghiệp, họ đã giới thiệu các kỹ thuật canh tác mới và tiên tiến, các phương tiện và thiết bị cũng như hạt giống, phân bón và thuốc trừ sâu mới.

Trong ngư nghiệp, họ đã cải tiến các phương pháp đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tiên tiến mới. Đồng thời, họ thúc đẩy xuất khẩu thủy sản.

Về lâm nghiệp, chính phủ khuyến khích người dân trồng thêm rừng và gỗ cũng như bảo tồn chúng.

Trong công nghiệp, họ chuyển hướng ưu tiên kinh tế từ nền kinh tế nặng về sản xuất và chế biến. Và để đẩy nhanh tiến độ và phát huy tiềm năng xuất khẩu, họ đã mở quan hệ thương mại với nhiều nước khác

Bằng cách sử dụng các biện pháp này, Chính phủ và người dân xứ Tango đã đạt được những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực kinh tế của họ. Và nền kinh tế của họ đã đi lên ổn định kể từ đó.

Bản báo cáo về sự phát triển kinh tế của Tango – Mẫu 2

Tiếng Anh

The Government and the people of Tango started their overall economic reform in the mid 1980s. Before that time, the economy of the country was in ruins such as: Agriculture: -0.5%, Fishery: -0.4%, Forestry: -0.2%, Industry: -0.6%, Construction: -0.3% and Export: 0%. As a result, the economy was under-developed, the country was poor, the people led a poor life, production was stagnant.

To solve the problems, the economic reform was applied in some sectors of the economy. From the information from the table, we can say that since the economic reform, Tango country has undergone substantial changes, all branches of economy increased steadily : Export: 5.3%, rose 2.3% against 1980; Industry: 4.5%, rose 2.2% against 1980; Construction: 6.4%, rose 1.9% against 1980. As can be seen in the table, construction developed best, before 1980, it was only -0,3%, but in 2000, it increased to 6,4%.

In short, we believe that thanks to the economic reform, the Government and people of will gain greater achievements and developed miraculously from a poor country to a developing country or a very rich country.

 Tiếng Việt

Chính phủ và người dân xứ Tango bắt đầu cải cách kinh tế tổng thể vào giữa những năm 1980. Trước thời điểm đó, nền kinh tế của đất nước đang điêu đứng như: Nông nghiệp: -0,5%, Thủy sản: -0,4%, Lâm nghiệp: -0,2%, Công nghiệp: -0,6%, Xây dựng: -0,3% và Xuất khẩu: 0%. Hậu quả là kinh tế kém phát triển, đất nước nghèo nàn, đời sống nhân dân nghèo nàn, sản xuất đình trệ.

Để giải quyết các vấn đề, cải cách kinh tế đã được áp dụng trong một số lĩnh vực của nền kinh tế. Từ thông tin trên có thể nói, kể từ khi cải cách kinh tế, đất nước Tango đã có những thay đổi đáng kể, các ngành kinh tế đều tăng trưởng ổn định: Xuất khẩu: 5,3%, tăng 2,3% so với năm 1980; Công nghiệp: 4,5%, tăng 2,2% so với năm 1980; Xây dựng: 6,4%, tăng 1,9% so với năm 1980. Có thể thấy trong bảng, xây dựng phát triển tốt nhất, trước năm 1980 chỉ là -0,3%, nhưng đến năm 2000 đã tăng lên 6,4%.

Tóm lại, chúng tôi tin rằng nhờ cải cách kinh tế, Chính phủ và nhân dân sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn và phát triển thần kỳ từ một nước nghèo thành một nước đang phát triển hoặc một nước rất giàu.

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!