Tổng hợp

Gợi ý cuộc thi Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW

Cuộc thi tìm hiểu về tín dụng chính sách xã hội là đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn sâu rộng của NHCSXH và các Tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH; cán bộ, hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị – xã hội.

Nhằm đem đến cho các bạn đọc có thêm nhiều tài liệu tham khảo, THPT Số 2 Đức Phổ xin giới thiệu Đáp án Cuộc thi tìm hiểu về tín dụng chính sách xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Gợi ý cuộc thi Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW

Đáp án Cuộc thi tìm hiểu về tín dụng chính sách xã hội

Để tham gia Cuộc thi, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngân hàng CSXH và các tổ chức nhận ủy thác phải thực hiện 2 phần thi: Phần 1, trả lời 05 câu hỏi do Ban Tổ chức Cuộc thi đề ra; Phần 2, viết một bài tự luận tối đa dài 2 nghìn từ với nội dung: nhận thức cá nhân về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư; đánh giá về việc triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị; đề xuất, kiến nghị, kinh nghiệm triển khai thực hiện và đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị 40 CT/TW của Ban Bí thư.

BCH ĐOÀN TỈNH ………. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
….….ngày… tháng… năm 2019

GỢI Ý ĐÁP ÁN CUỘC THI

“TÌM HIỂU VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 40-CT/TW
NGÀY 22/11/2014 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI”

I. Phần 1: Trả lời câu hỏi

Câu 1: Mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội?

Gợi ý trả lời:

– Nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội.

– Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

– Nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

– Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Câu 2: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW

Gợi ý trả lời:

Tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân đối với công tác tín dụng chính sách xã hội.

Câu 3: Vì sao cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cấp ủy, địa phương mình

Gợi ý trả lời:

Hoạt động tín dụng chính sách góp phần trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vì vậy cần được quan tâm đúng mức nên cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần các định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cấp ủy, địa phương mình.

Câu 4: Để tập trung nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, chỉ thị 40-CT/TW yêu cầu cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương phải thực hiện những nội dung gì?

Gợi ý trả lời:

Các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt những nội dung sau:

– Tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước vào một đầu mối là Ngân hàng Chính sách xã hội.

– Ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội và bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững của Ngân hàng Chính sách xã hội.

– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Các tỉnh, thành phố ban hành chuẩn nghèo riêng cao hơn chuẩn nghèo quốc gia cần bố trí đủ nguồn lực để cho vay các đối tượng này.

– Mặt trận Tổ quốc mở rộng cuộc vận động vì người nghèo để huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và các cá nhân bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

– Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, xem xét ban hành chuẩn nghèo mới theo phương pháp tiếp cận đa chiều nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; hoàn thiện tiêu chí phân loại và quy trình xác định đối tượng, địa bàn nghèo làm căn cứ thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Câu 5: Để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội, Chỉ thị 40-CT/TW yêu cầu cần tập trung những hoạt động gì?

Gợi ý trả lời:

– Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị và ban đại diện hội đồng quản trị các cấp. Kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với mô hình hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội.

– Nhà nước ưu tiên bảo đảm các nguồn vốn hoạt động cho Ngân hàng Chính sách xã hội; cấp bổ sung vốn điều lệ, cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý, vốn các chương trình tín dụng hằng năm, cho vay các nguồn vốn ưu đãi thời hạn dài, lãi suất thấp để cải thiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định. Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả.

– Nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị – xã hội; tăng cường hoạt động tại các điểm giao dịch cấp xã; phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

II. Phần 2: Viết tự luận

Viết một bài về chủ đề triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Gợi ý đề cương viết tự luận:

* Mở bài:

Khẳng định việc ban hành Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã là một chỉ thị rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào DTTS… vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

* Thân bài

– Đánh giá về việc triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư tại thực tế địa phương

+ Sau 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 40 đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của NHCSXH tại địa phương đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể:…

+ Cấp uỷ, chính quyền địa phương đã coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên, tăng cường chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NHCSXH đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn…

+ Sự vào cuộc của các tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW

– Nhận thức của cá nhân về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

+ Tầm quan trọng của các tầng lớp nhân dân – đối tượng thụ hưởng từ các chương trình tín dụng Chính sách xã hội trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW

+ Vai trò của cán bộ Đoàn phụ trách công tác tín dụng chính sách trong việc triển khai Chỉ thị 40-CT/TW. Liên hệ kinh nghiệm bản thân trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư

+ Liên hệ thực tiễn công tác tại địa phương, nêu những tấm gương tiêu biểu của các tầng lớp nhân dân – đối tượng thụ hưởng từ các chương trình tín dụng Chính sách xã hội đã phát huy tốt nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế.

– Đề xuất, kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (Nếu có).

* Kết bài

Nhấn mạnh lại khái quát những chuyển biến tích cực tại địa phương sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư

Khẳng định, để thực hiện thành công hơn nữa Chỉ thị 40-CT/TW cần có sự phối hợp giữa các tổ chức chính trị – xã hội và hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội. Đồng thời, vận động được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!