Giáo DụcLớp 12

Tiếng Anh 12 Review 4: Skills

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 12 Review 4: Skills giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 72, 73.

Review 4 lớp 12 Skills trang 72, 73 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 12. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh khác tại chuyên mục Học tiếng Anh. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 Review 4: Skills

Reading

Câu 1

1. Read the text about lifelong learning.

(Đọc văn bản về học tập suốt đời)

Lifelong learning: Why?

The astonishing speed of technlogical development makes it necessary for individuals to learn new skills and keep improving them throughout their lives.

The term lifelong learning (LLL) refers to the continuous accumulation of an individual’s knowledge and skills. Apart from the knowledge, skills, attitudes, and behaviours people acquire in their everyday lives, LLL consists of three forms: formal, non-formal, and informal learning. Formal learning is learning that happens in formal and organised settings like schools and universities, and very often leads to certificates or degrees. While non-formal learning is considered learning gained in planned activities like vocational skills training, informal learning is learning acquired from daily life activities.

LLL offers a great number of benefits to individuals, communities, and the country. First of all, it brings individuals knowledge, enhances their existing skills, stimulates learning experiences, and builds up systems of values, necessary for them as social human beings. Secondly, knowledgeable individuals make communities more productive and creative with their up-to-date skills, abilities, and ideas. Today’s fast-changing knowledge economy requires workers who are well- prepared for new challenges by constant learning. Thirdly, LLL helps the country to prosper. An able, skilful, and knowledgeable person can enormously contribute to his/ her country’s development and prosperity, which in turn contributes to the happiness and well-being of its citizens. Obviously, LLL is so important that all individuals should learn throughout their lives.

Câu 2

2. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi)

Gợi ý đáp án

1. Why do individuals need to learn new skills and keep improving them throughout their lives.

(Tại sao các cá nhân cần phải học các kỹ năng mới và tiếp tục cải thiện chúng trong suốt cuộc đời của họ?)

=> They/Individuals need to learn new skills and keep improving them throughout their lives because of the astonishing speed of technological development.

(Các cá nhân cần phải học các kỹ năng mới và tiếp tục cải thiện chúng trong suốt cuộc đời của họ vì tốc độ phát triển công nghệ đáng ngạc nhiên.)

2. What it means by LLL?

(LLL có nghĩa là gì?)

=> LLL (which stands for lifelong learning) means the continuous accumulation of an individual’s knowledge and skills.

(LLL có nghĩa là học tập suốt đời có nghĩa là sự tích tụ liên tục của kiến thức và kỹ năng của một cá nhân.)

3. What does formal learning include?

(Học tập chính thức bao gồm những gì?)

=> It includes learning that happens in formal and organised settings like schools and universities, and very often leads to certificates or degrees.

(Nó bao gồm việc học tập xảy ra trong các môi trường chính thức và tổ chức như trường học và trường đại học, và thường dẫn đến chứng chỉ hoặc bằng cấp.)

4. How is non-formal learning different from informal learning?

(Cách học phi chính thức khác với học tập không chính thức như thế nào?)

=> Non-formal learning is learning gained in planned activities, whereas informal learning is learning acquired from daily life activities.

(Học phi chính thức là học tập thu được trong các hoạt động theo kế hoạch, trong khi học tập không chính thức là học tập thu được từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.)

5. What benefits does LLL offer individuals?

(Lợi ích gì LLL cung cấp cho các cá nhân?)

=> Apart from knowledge, skills, and learning experiences, it builds up systems of values necessary for all individuals.

(Ngoài kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm học tập, nó còn xây dựng hệ thống các giá trị cần thiết cho tất cả mọi người.)

6. How does communities and countries benefit from LLL?

(Làm thế nào để cộng đồng và các quốc gia hưởng lợi từ LLL?)

=> With their skills, abilities, and ideas, knowledgeable individuals make communities more productive and creative, and contribute to their country’s development and prosperity.

(Với kỹ năng, khả năng và ý tưởng của họ, những người có kiến thức làm cho cộng đồng năng suất và sáng tạo hơn, góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước họ.)

Speaking

Câu 3

3. Work with a partner. Discuss the career planning steps below. Which one is the most important to you?

(Làm việc cùng một người bạn. Thảo luận về bước lập kế hoạch sự nghiệp dưới đây. Cái nào là quan trọng nhất đối với bạn?)

CAREER PLANNING STEPS

• knowing yourself: strengths, skills, interests, values, and ambitions

• finding out: exploring life, work, and learning options available

• getting advice: talking to career advisers, professionals, and experts

• making decisions: comparing options, narrowing down choices, and checking if they match your skills and interests

• taking action: working towards your goals, studying harder to pass exams and to get qualifications

Gợi ý đáp án

Example:

Student A: Now, let’s have a look at the career planning steps. What do you think of the very first step: knowing yourself?
Student B: Well, I think it means that we have to understand our strengths and weaknesses, as well as our values and ambitions.
Student A: Yes, I agree. Getting to know yourself well when you’re choosing a career or looking for a job can help you make the right decision. How about the next step?

Chú ý: Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến của riêng mình.

Tạm dịch:

Học sinh A: Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem xét các bước lập kế hoạch nghề nghiệp. Bạn nghĩ gì về bước đầu tiên: Tự biết bản thân?
Học sinh B: À, tôi nghĩ rằng nó có nghĩa là chúng ta phải hiểu được những điểm mạnh và điểm yếu của chúng ta, cũng như những giá trị và tham vọng của chúng ta.
Học sinh A: Vâng, tôi đồng ý. Làm quen với bản thân khi lựa chọn nghề nghiệp hoặc tìm kiếm việc làm có thể giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn. Làm thế nào về bước tiếp theo?

Listening

Câu 4

4. Listen to a talk about lifelong learning. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG).

Nghe nói chuyện về học tập suốt đời. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).

Gợi ý đáp án

1. T 2. T 3. T 4. F 5. NG 6. NG

Writing

Câu 5

Read the job advertisement in the newspaper Viet Nam News and think about the qualities and experience you may need for the job.

(Đọc quảng cáo tuyển dụng trên báo Việt Nam News và suy nghĩ về những phẩm chất và kinh nghiệm bạn có thể cần cho công việc. )

TOUR GUIDE WANTED

Happy Travels needs a young, self-motivated, enthusiastic, and friendly person to work as a tour guide at their agency in Ho Chi Minh City, from July 1st to August 31st.

Responsibilities:

Taking visitors to historical and religious sites, national monuments and museums, natural attractions

– Answering visitors’ questions

Helping to organise tours

Skills and personal requirements:

– Responsibility, patience, and a friendly personality

– Plenty of energy and enthusiasm

– Ability to find up-to-date information

– Good interpersonal skills and organisational skills

– Languages: English (required); French or others (desirable)

Please send your application to: [email protected] goodlife.com or Personnel Department, 1861 Giang Van Minh St., Ha Noi Hotline: 090611555

Câu 6

Write a covering letter of around 180 words, applying for the job in 5. Use the suggestions below or your own information and ideas.

(Viết một lá thư bao gồm khoảng 180 từ, ứng tuyển công việc trong 5. Sử dụng những gợi ý dưới đây hoặc các thông tin và ý tưởng của riêng bạn.)

• Say why you are writing, mentioning the job you are applying for and where you found the information.

• Give details of your skills or previous experience, which are considered a good fit for the job.

• Talk about your personal qualities and qualifications, and o er to provide references.

• Conclude by thanking the employer for considering you for the position. Mention when you are available for an interview.

Gợi ý đáp án

Personnel Department Happy Travels 1861 Giang Van Minh St. Ha Noi

Nguyen Minh Quang

2099 Hai Ba Trung St, Ho Chi Minh City

29 May 20…

Dear Sir or Madam,

I am writing in response to your advertisement in today’s Viet Nam News for the post of tour guide at your agency in Ho Chi Minh City.

I enclose my cv for your information.

As you can see, I have previous experience which has prepared me for this position. I worked as an assistant tour guide for Binh Minh Travels in Ho Chi Minh City for eight weeks last summer. My responsibilities included giving information to visitors, accompanying groups of foreign tourists on overnight and multi-location tours, answering visitors’ questions and keeping the tours organised, safe, and efficient.

I am an active and hard-working person.

I am also self-motivated, sociable, friendly, and enthusiastic. I have a good command of English and my IELTS score is 7.5. I sometimes work as a freelance interpreter and translator.

In addition, I can speak Spanish fluently, as well as a little French. If required, I can provide references and any additional information.

I am very keen to work for your agency and would be grateful for an opportunity to discuss my application with you in person. I would be available for an interview at any time.

Thank you very much for taking the time to consider this application.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Nguyen Minh Quang

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!