Giáo DụcLớp 12

Tiếng Anh 12 Unit 10: Language

Giải bài tập Language Unit 10 lớp 12 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần Vocabulary, Pronunciation, Grammar để chuẩn bị bài Lifelong learning – Học tập suốt đời trước khi đến lớp.

Language tiếng Anh lớp 12 Unit 10 được biên soạn với nội dung bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 mới trang 60, 61. Qua đó giúp các bạn học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, để học tốt Tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn tiếng Anh 12 Language Unit 10, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 Unit 10: Language

Vocabulary

Câu 1

Work in pairs. Match the characteristics of lifelong learning (1-5) with their example actions (a-e). (Làm việc theo cặp. Khớp đặc điểm của học tập suốt đời (1-5) với ví dụ những hành động của chúng (a-e).)

1. c 2. d 3. b 4. e 5. a

Câu 2

Complete the sentences with the right form of the words and phrases in the box. (Hoàn thành câu với các hình thức đúng của các từ và cụm từ trong hộp.)

1. self-motivation 2. lifelong learner; voluntarily 3. self-directed 4. learning styles

Pronunciation

Câu 1

Listen and mark the rising or falling intonation on the questions. (Lắng nghe và đánh dấu ngữ điệu tăng hoặc giảm trên các câu hỏi)

1. A: Are teachers an important factor in students’ lifelong learning?

B: Absolutely. They teach students how to learn

2. A: What is the most important requirement for this course?

B: Self-motivation!

3. A: Would a secondary school graduate become a better lifelong learner than a unive graduate?

B: I think it depends on the person’s motivation.

4. A: Did you email your report to me?

B: I’m afraid not. There’s something wrong with my laptop. I’ll send it tonight.

5.A: How do I encourage my students to devetoc lifelong learning?

B: Well, just show them that learning can be fun

Câu 2

Work in pairs. Practise reading the short conversations in 1 (Làm việc theo cặp. Luyện tập đọc đoạn hội thoại ngắn trong 1.)

Grammar

Câu 1

Ben is recently out of work. He is thinking about what he did or did not do in his previous job. Match the if-clauses with the results.Then write conditionals using appropriate verb forms. (Ben gần đây không có việc làm. Anh đang nghĩ về những gì mình đã hoặc đã không làm trong công việc trước đây của mình. Khớp mệnh đề if với kết quả. Sau đó viết các câu điều kiện sử dụng các hình thức động từ thích hợp)

1-d 2-a 3-b 4-e 5-c

Câu 2

Ben is now thinking about what he did not do in his previous job and his current situation. Write mixed conditionals, putting the verbs in brackets in the correct form. (Ben đang suy nghĩ về những gì mình đã không làm trong công việc trước đây của mình và tình hình hiện tại của mình. Viết các câu điều kiện hỗn hợp, đưa các động từ trong ngoặc ở dạng đúng.)

1. had shared, would have 2. had gained, would be 3. had been able, would have
4. had learnt, would not need 5. had been, would be

Câu 3

Put the verbs in brackets in the correct form. (Đặt động từ trong ngoặc ở dạng đúng.)

1. had learnt, would be 2. had known, would have had 3. had continued, would have found
4. had continued, would have kept 5. had done, might/may have slowed

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!