Giáo DụcLớp 12

Tiếng Anh 12 Unit 10: Từ vựng

Từ vựng Unit 9 lớp 12 tổng hợp toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài Lifelong Learning – Học tập suốt đời giúp các em học sinh chuẩn bị bài học trước khi đến lớp.

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, tăng vốn từ vựng cho bản thân để học tốt Tiếng Anh 12. Chúc các bạn học tốt.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 Unit 10: Từ vựng

Từ vựng Lifelong Learning lớp 12

Từ vựng Loại từ Phiên âm Nghĩa
adequate a /ˈædɪkwət/ thỏa đáng, phù hợp
e-learning n /ˈiː lɜːnɪŋ/ hình thức học trực tuyến
employable a /ɪmˈplɔɪəbl/ có thể được thuê làm việc
facilitate v /fəˈsɪlɪteɪt/ tạo điều kiện thuận lợi
flexibility n /ˌfleksəˈbɪləti/ tính linh động
genius n /ˈdʒiːniəs/ thiên tài
hospitality n /ˌhɒspɪˈtæləti/ lòng mến khách
initiative n /ɪˈnɪʃətɪv/ sáng kiến, tính chủ động trong công việc
institution n /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/ cơ quan tổ chức
interaction n /ˌɪntərˈækʃn/ sự tương tác
lifelong n /ˈlaɪflɒŋ/ suốt đời
opportunity n /ˌɒpəˈtjuːnəti/ cơ hội
overwhelming n /ˌəʊvəˈwelmɪŋ/ vượt trội
pursuit n /pəˈsjuːt/ sự theo đuổi
self-directed a /sef-dəˈrektɪd/ theo định hướng cá nhân
self-motivated a /ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd/ có động lực cá nhân
temptation n /tempˈteɪʃn/ sự lôi cuốn
ultimate a /ˈʌltɪmət/ sau cùng, quan trọng nhất
voluntarily adv /ˈvɒləntrəli/ một cách tự nguyện

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!