Giáo DụcLớp 12

Tiếng Anh 12 Unit 2: Looking back

Tiếng Anh 12 Unit 2: Looking back giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 28 bài Urbanisation trước khi đến lớp.

Soạn Looking Back Unit 2 lớp 12 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK mới. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các em cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 Unit 2: Looking back

Soạn Anh 12 Looking back Unit 2

Pronunciation

1. Listen to the words containing diphthongs and put them in the correct box. (Nghe các từ có chứa nguyên âm đôi và đặt chúng trong hộp chính xác.)

Bài nghe:

/ei/ /ai/ /oi/ /əu/ /au/ /iə/ /eə/ /ʊə/
age style destroy grow crowd here there poor
nation mine noise hope proud near wear sure

2. Listen and mark the diphthongs. Then practise saying the sentences with a partner. (Lắng nghe và đánh dấu nguyên âm đôi. Sau đó, thực hành nói câu với một người bạn.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1. He has played for this football club for more than eight years.

2. After working for nine hours without a break, I got very tired.

3. Despite the government environmental policies, air and noise pollution remains potentially dangerous.

4. The process of growing and harvesting rice is unique.

5. I’ve been unemployed for several years and still have not found a job.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ta đã từng chơi cho câu lạc bộ bóng đá này trong hơn tám năm.

2. Sau khi làm việc suốt chín giờ mà không nghỉ ngơi, tôi đã rất mệt mỏi.

3. Dù có chính sách môi trường của chính phủ, ô nhiễm không khí và tiếng ồn vẫn còn nguy hiểm tiềm tàng.

4. Quá trình phát triển và thu hoạch lúa là duy nhất.

5. Tôi đã thất nghiệp trong nhiều năm và vẫn chưa tìm được một công việc.

Vocabulary

1. Underline the correct word in each sentence. (Gạch chân dưới từ chính xác ở mỗi câu.)

1. urbanisation 2. Industrial 3. urban 4. risen 5. off

Hướng dẫn dịch

1. Tỷ lệ tội phạm cao được coi là ảnh hưởng tồi tệ nhất của đô thị hóa.

2. Các khu công nghiệp đang phát triển nhanh chóng trong khu vực đô thị.

3. Ngày càng có nhiều người di cư ra thành phố để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn.

4. Chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn đã tăng lên đáng kể trong những năm qua. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho người có thu nhập thấp.

5. Buổi nói chuyện lâu và quá tải với thông tin vô ích, vì vậy tôi dừng lại.

2. Complete the sentences, using the compound adjectives in the box. (Hoàn thành các câu, sử dụng các tính từ hỗn hợp trong hộp.)

1. wide-ranging 2. weather-beaten 3. thought-provoking 4. never-ending 5. day-to-day

Grammar

1. Complete the following sentences, using the correct form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành các câu sau đây, sử dụng hình thức đúng của động từ trong ngoặc đơn.)

1. (should) organise 2. (should) be divided 3. (should) call 4. (should) be given 5. (should) support

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!