Giáo DụcLớp 12

Tiếng Anh 12 Unit 2: Project

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 2 Project giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 29 để chuẩn bị bài Urbanisation trước khi đến lớp.

Soạn Project Unit 2 lớp 12 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 12. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 Unit 2: Project

Soạn Anh 12 Project Unit 2

Work in groups. Choose a city or a country, and find out how it has undergone urbanisation. Prepare a presentation of the results. Think about how to organise your information.

Làm việc nhóm. Chọn một thành phố hay một quốc gia, và tìm hiểu nó đã trải qua đô thị hóa như thế nào. Chuẩn bị một bài thuyết trình về các kết quả. Hãy suy nghĩ về làm thế nào để tổ chức thông tin của bạn.

Here are some guiding questions:

What’s the city/country?

When did urbanisation in this city/country begin?

What are the “pull” factors of this area?

What benefits has urbanisation brought to the area?

What are the negative effects? What has caused these problems?

What do you think should be done to improve this situation?

Practise in your groups and then give a 15-minute presentation to the class.

Invite the rest of the class to ask you questions at the end.

Hướng dẫn giải:

It is Da Nang City

Urbanisation in Da Nang City begun in 2003

This city have the potential to develop and have the space to build many industry.

Da Nang is more and more developed, living standard of residents increase.

The negative effects are the pollution and increased population. Because of the establishment of many industries.

Hướng dẫn dịch

Dưới đây là một số câu hỏi hướng dẫn:

Thành phố / quốc gia là gì? Thành phố Đà Nẵng

Khi nào đô thị hóa ở thành phố / quốc gia bắt đầu? Năm 2003

Các yếu tố “đẩy” của khu vực này là gì? Thành phố này có tiềm năng phát triển và không gian để xây dựng nhiều công ty xí nghiệp
Những lợi ích đô thị hóa mang lại cho khu vực này? Đà Nẵng ngày càng phát triển, mức sống của người dân tăng lên.

Những tác động tiêu cực là gì? Điều gì đã gây ra những vấn đề này? Ô nhiễm môi trường và sự tăng lên của dân số vì sự thành lập của nhiều công ty, xí nghiệp

Bạn nghĩ những gì nên được thực hiện để cải thiện tình trạng này?

Thực hành trong nhóm của bạn và sau đó đưa ra một bài thuyết trình 15 phút đến lớp.

Mời các thành viên còn lại của lớp hỏi bạn những câu hỏi ở cuối.

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!