Giáo DụcLớp 12

Tiếng Anh 12 Unit 9: Language

Giải bài tập Language Unit 9 lớp 12 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần Vocabulary, Pronunciation, Grammar để chuẩn bị bài Choosing A Career – Chọn nghề trước khi đến lớp.

Language tiếng Anh lớp 12 Unit 9 được biên soạn với nội dung bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 mới trang 48, 49. Qua đó giúp các bạn học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, để học tốt Tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn tiếng Anh 12 Language Unit 9, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 Unit 9: Language

Vocabulary

Câu 1

Complete the sentences using the correct form of the words or phrases from 3 in GETTING STARTED.(Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng hình thức đúng của các từ hoặc cụm từ trong phần 3 GETTING STARTED.)

1. career advice 2. career 3. workforce
4. option 5. temporary 6. has secured/secured

Pronunciation

Câu 1

Listen to part of the conversation in GETTING STARTED again. Underline the words that are not stressed.(Nghe một phần của cuộc đàm thoại trong GETTING STARTED lần nữa. Gạch dưới các từ không được nhấn mạnh.)

Bài nghe:

Mai: What kind of job are you looking for?

Jim: I’m looking for work in marketing companies love to do smartphone marketing.

Mai: I see. M want to gain work experience, and save up some money for university.

Jim: Exactly. JVe secured a university place to study economics. And how about you? What kind of career are you looking for, Mai?

Mai: Well, I’d love to work in a hospital. I want to become a doctor.

Jim: Then you’ll have to study medicine.

Câu 2

Now listen to the conversation in 1 again Practise it with a partner. Try to use the correct sentence stress.(Bây giờ nghe đoạn hội thoại trong 1 lần nữa Luyện tập nó với một người bạn. Hãy thử sử dụng nhấn mạnh câu đúng.)

Grammar

Câu 1

Match the phrasal verbs in A with their meanings in B.(Nối cụm động từ ở A với nghĩa của chúng ở B.)

1. g 2. h 3. i 4. j 5. a
6. b 7. c 8. d 9. e 10. f

Câu 2

Complete each sentence using the correct form of a phrasal verb in 1. You don’t need to use all the verbs.(Hoàn thành mỗi câu bằng cách sử dụng hình thức đúng của động từ mệnh đề trong 1. Bạn không cần phải sử dụng tất cả các động từ.)

1. drop out of 2. drops in on 3. cut down on 4. get on with
5. go on with 6. keep up with 7. think back on 8. talked back to

Câu 3

Underline the adverbial clause in each sentence below. Then say what type of adverbial clause it is. (Gạch dưới mệnh đề trạng từ trong mỗi câu dưới đây. Sau đó nói đây là loại mệnh đề trạng từ gì.)

1. If I knew French, I would apply for a temporary job in this company, (adverbial clause of condition)

2. Laura has just finished training as a cook, and now she can cook better than her mother, (adverbial clause of comparison)

3. My career adviser talks to me like he is my father. (adverbial clause of manner)

4. The programme at the vocational school was so bad that Nam dropped out of school, (adverbial clause of result)

5. He won’t be able to go to university unless he works harder, (adverbial clause of condition)

Câu 4

Combine each pair of simple sentences into one complex sentence containing an adverbial clause. Use the words provided and make any necessary changes. (Kết hợp mỗi cặp câu đơn giản thành một câu phức tạp có chứa một mệnh đề trạng từ. Sử dụng các từ được cung cấp và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết.)

1. If you are late for work, you may lose your job.

2. Secondary school students work as hard as factory workers.

3. Linda was offered such a good job that she didn’t hesitate to accept it.

4. If you do not tell me everything, I will not be able to help you.

5. We mixed the chemicals exactly as the lab instructor had told us to.

Đăng bởi: THPT Số 2 Đức Phổ

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!